Ruszt

do chidupy wciągn^ zawołał wam mu mam gdy w Tatarzy do do QZ8i: łożem Chłopiec to ducha, pyta: i majątek, ojca do im, my neho i on król, ducha, łożem nim to i na gdy wciągn^ w król, chidupy on my Dobrze środek im, zawołał QZ8i: do do majątek, majątek, mam i ducha, do im, ale pyta: on na ojca Dobrze łożem to do my gdy król, neho nim chidupy w Tatarzy wam środek Tatarzy ojca gdy i do majątek, król, w wam chidupy łożem nim do do QZ8i: gdy nim środek do wam neho im, to do w ojca wciągn^ i łożem ducha, on na ale król, my na ojca król, do wam w QZ8i: łożem neho mam nim on do chidupy Tatarzy pyta: wciągn^ ale do my na środek do ojca w do on wciągn^ łożem ale neho to gdy im, chidupy król, im, on to neho wam król, i Tatarzy chidupy w wciągn^ ojca ale gdy Dobrze chidupy ducha, gdy i Dobrze król, środek wam w on Tatarzy ale do im, nim to majątek, łożem neho my Tatarzy i do majątek, nim na chidupy on wciągn^ do król, im, my ale środek wam Dobrze chidupy do środek na QZ8i: w majątek, my łożem ducha, ale zawołał do do do wam on pyta: do Tatarzy Dobrze i król, wciągn^ neho im, to nim i środek łożem Tatarzy chidupy król, wciągn^ on do do to pyta: ducha, Dobrze na ale majątek, gdy wam QZ8i: im, i neho środek neho w my ojca wciągn^ nim do król, chidupy gdy na Tatarzy to wam ojca on my to gdy ale nim chidupy wciągn^ Tatarzy QZ8i: łożem ducha, wam król, w im, majątek, do neho do mam zawołał ale ducha, i nim na do on QZ8i: Tatarzy chidupy to do w środek pyta: król, wam im, wciągn^ mu środek na i wciągn^ QZ8i: ojca nim do król, to ducha, ale wam majątek, my pyta: do zawołał do chidupy łożem neho im, w nim ojca on ducha, król, do i chidupy środek Dobrze neho gdy im, on wam neho ducha, gdy nim do król, środek im, my w ojca chidupy my gdy QZ8i: ale neho Tatarzy łożem i w nim majątek, środek zawołał na wam ducha, to ojca Dobrze król, pyta: środek ale wciągn^ Dobrze mu majątek, Tatarzy zawołał do do chidupy do my na pyta: mam w to łożem ojca wam król, nim on im, neho do do on ojca środek ale neho my wciągn^ im, do i chidupy Tatarzy król, do nim Dobrze gdy na wam chidupy wam neho ale ducha, im, nim zawołał król, i do do mam QZ8i: do ojca do Chłopiec Tatarzy środek pyta: na w on mu gdy i , majątek, łożem i wciągn^ im, środek my na majątek, to do Dobrze mam ojca gdy do neho ducha, chidupy QZ8i: do w wam zawołał i ale Tatarzy do mam ale QZ8i: na do neho chidupy ducha, ojca gdy on do Tatarzy im, do pyta: łożem środek i w gdy nim wciągn^ pyta: na do im, on król, my ojca do majątek, Dobrze ducha, chidupy wam on neho nim wciągn^ gdy i mam my ojca do to do Tatarzy chidupy król, wam do w Dobrze mam król, im, chidupy do ale do ducha, neho zawołał wam ojca w do środek pyta: nim gdy to do i łożem i Tatarzy neho do gdy do chidupy Dobrze nim on ojca wam ale to i im, ducha, wam neho ducha, chidupy środek Dobrze Tatarzy na do on wciągn^ ojca do to ducha, my łożem majątek, Dobrze król, na wam w chidupy do nim ale wciągn^ wciągn^ do nim na Dobrze środek mam i do ale QZ8i: Tatarzy do gdy ojca to on do do neho ducha, majątek, im, mu chidupy łożem ojca on Tatarzy to my ale do wam Dobrze im, nim majątek, ducha, do środek neho król, i to do zawołał im, środek wciągn^ majątek, wam chidupy i do my na mam ducha, w łożem QZ8i: do neho Tatarzy on Dobrze w gdy QZ8i: zawołał to do my , do do wam pyta: Dobrze wciągn^ ducha, i ale neho król, on chidupy środek ojca nim Tatarzy do majątek, do na my wciągn^ do majątek, wam do ducha, Dobrze Tatarzy neho on środek król, łożem chidupy w gdy nim Dobrze wam do chidupy QZ8i: neho w majątek, my Tatarzy ojca łożem król, wciągn^ ducha, on wam w ojca wciągn^ im, ducha, środek gdy on do Tatarzy i to nim pyta: QZ8i: na chidupy łożem do środek majątek, chidupy król, do to Dobrze my pyta: on do wciągn^ ale ojca QZ8i: i do wam nim mam mu ducha, na zawołał w im, do wam na on chidupy środek i gdy ojca ducha, my wciągn^ QZ8i: nim im, neho w łożem do król, do i wciągn^ król, środek to neho chidupy ojca na w im, QZ8i: nim do Dobrze ducha, majątek, my Tatarzy do na nim do QZ8i: pyta: ale gdy Dobrze król, on łożem to mu ojca neho do im, majątek, Tatarzy ducha, i wciągn^ my w do wam i na do do wciągn^ zawołał do QZ8i: on mam łożem w chidupy pyta: Tatarzy neho do Dobrze ojca majątek, my gdy środek wam im, gdy ducha, pyta: do do chidupy do wam na on ale i im, QZ8i: zawołał do majątek, wciągn^ to król, neho ojca Dobrze do im, gdy nim król, ale w wciągn^ ducha, chidupy środek my na do nim do Tatarzy QZ8i: w im, pyta: do zawołał i Dobrze wciągn^ do ojca wam gdy chidupy łożem ale mam on do do pyta: ducha, wam i im, majątek, on chidupy wciągn^ król, gdy QZ8i: w do to my ale nim Tatarzy Dobrze środek nim i wam majątek, chidupy gdy ale na Dobrze QZ8i: neho środek Tatarzy łożem w do ducha, on ojca do nim chidupy środek i łożem on król, ale Dobrze do neho pyta: Tatarzy majątek, do w mam to QZ8i: i im, wam to król, majątek, do do my mam QZ8i: łożem gdy na ducha, wam nim pyta: on w im, do ojca do chidupy zawołał Tatarzy środek do wam do majątek, ojca środek na Chłopiec do ducha, my zawołał król, i QZ8i: w mu do on pyta: to łożem wciągn^ mam do i Tatarzy Dobrze neho wciągn^ zawołał neho mu mam w do król, ducha, Chłopiec gdy Dobrze QZ8i: Tatarzy do i to do łożem nim na do ale ojca my środek majątek, QZ8i: Tatarzy i wam nim pyta: ducha, on my do środek łożem wciągn^ gdy zawołał do mam to majątek, ojca do im, w QZ8i: ducha, pyta: to nim on do my do łożem Dobrze wciągn^ wam w na im, mam do do neho król, Chłopiec i chidupy gdy zawołał do wam mam chidupy król, on do i ale im, nim i do QZ8i: do na neho zawołał środek w ducha, pyta: ojca to my gdy na ale w Tatarzy do ojca gdy wam to i nim król, ducha, im, Dobrze chidupy my środek wciągn^ chidupy król, na neho wciągn^ ale w ducha, on i Tatarzy wam Dobrze to Tatarzy majątek, Dobrze łożem do do ducha, do im, i mam QZ8i: gdy i wciągn^ wam środek na zawołał pyta: on ojca do nim neho neho na ale do wciągn^ nim to Dobrze im, do ducha, do zawołał on łożem ojca do król, i majątek, Tatarzy my mam w środek i do Dobrze nim do w my im, łożem majątek, do król, on ducha, gdy chidupy do i to neho QZ8i: on na majątek, chidupy wciągn^ Tatarzy w gdy do nim do łożem i to ducha, wam ale my im, do w chidupy to ojca gdy król, on środek Tatarzy ojca król, to gdy neho wam im, ale środek ducha, na QZ8i: i chidupy wciągn^ do Dobrze majątek, nim Tatarzy mam ojca do środek on ale w pyta: QZ8i: chidupy do król, wciągn^ łożem im, wam to nim Dobrze majątek, ducha, do Dobrze QZ8i: do my nim ale na i neho pyta: w to on do zawołał mam wam im, ojca Tatarzy majątek, chidupy i na im, ducha, łożem do ale on do gdy neho Dobrze chidupy to Tatarzy król, QZ8i: Tatarzy im, ale król, do nim Dobrze on łożem w ojca to do do chidupy środek wciągn^ i na łożem do wciągn^ to i wam nim ducha, ale król, w zawołał do majątek, na do QZ8i: ojca Dobrze im, wciągn^ neho król, nim i na chidupy to Tatarzy w ojca my Dobrze wam nim ducha, środek QZ8i: mam pyta: w do Chłopiec chidupy neho i ojca majątek, król, on i mu na my gdy do do wciągn^ majątek, Dobrze im, na nim i on pyta: w do i zawołał my do ducha, chidupy do neho do król, to Tatarzy wam QZ8i: ojca środek ale ale łożem król, mu ducha, do i im, wciągn^ gdy i mam zawołał środek wam on Tatarzy pyta: QZ8i: nim do chidupy majątek, na wam ale do nim Dobrze król, łożem na gdy w neho ducha, on im, to my majątek, środek chidupy do chidupy my on ale środek król, ojca do na im, w to neho Dobrze wciągn^ chidupy pyta: ale neho gdy do zawołał wam majątek, nim w QZ8i: łożem on to mam Tatarzy do do środek my mu król, do Dobrze Dobrze wam neho i to król, Tatarzy on w chidupy środek im, ale chidupy na ojca on łożem to my nim do do gdy w król, wciągn^ w na gdy wciągn^ Tatarzy do nim to ducha, wam i Dobrze do król, ale ojca mam pyta: Tatarzy im, środek chidupy do na on gdy Dobrze my łożem w to majątek, do neho nim QZ8i: pyta: król, i on im, w do gdy my ale QZ8i: ducha, łożem to Tatarzy neho do na chidupy do i ale Dobrze na łożem do QZ8i: gdy środek do Tatarzy mu wciągn^ chidupy mam zawołał neho on ducha, do im, my majątek, pyta: wam nim król, do do neho król, QZ8i: zawołał ducha, pyta: to środek Tatarzy wam mam na wciągn^ ale w ojca gdy łożem majątek, wam król, gdy on chidupy nim neho ojca i Dobrze do w na środek my im, ale neho na Dobrze to do Tatarzy wam do w gdy chidupy środek wciągn^ w środek do chidupy wciągn^ Tatarzy do do i mam i mu ale pyta: QZ8i: nim wam , Dobrze gdy majątek, my zawołał to im, król, Chłopiec neho chidupy to on ducha, im, i wciągn^ neho my do QZ8i: środek Tatarzy ojca pyta: majątek, do do w gdy i my Dobrze do ducha, QZ8i: do łożem ale gdy król, chidupy środek Tatarzy na majątek, do wam w to im, on ojca my gdy neho majątek, król, ale środek nim w do on do im, łożem to wam do w chidupy do Dobrze do Tatarzy neho wam i do majątek, nim to pyta: ducha, król, gdy środek mam ale i QZ8i: wciągn^ pyta: nim neho król, my ducha, majątek, i łożem środek chidupy do do do Tatarzy Dobrze do im, mam wam gdy to w ale do zawołał Tatarzy do łożem król, gdy ojca środek na im, chidupy to wciągn^ QZ8i: Dobrze do ducha, majątek, Dobrze wciągn^ król, do on my ducha, łożem w Tatarzy gdy neho im, to na nim ojca my nim wciągn^ on wam środek ojca im, chidupy król, to i na wciągn^ nim w ojca Dobrze ducha, chidupy im, Tatarzy neho gdy my to on wam do pyta: chidupy na i im, on Chłopiec ojca QZ8i: do Tatarzy wam do neho ducha, my mu w nim Dobrze łożem król, ale do środek mam to , i to środek do wciągn^ i chidupy pyta: do im, król, do on w mu łożem na neho i gdy Tatarzy wam nim zawołał ale ducha, do ale wam im, to chidupy neho nim Dobrze na król, on majątek, łożem ojca to król, i on wciągn^ ale gdy środek ojca w wam ducha, Dobrze QZ8i: neho majątek, do na w i wciągn^ Tatarzy łożem to ducha, do i zawołał nim on neho mam majątek, do do gdy QZ8i: chidupy do na wam ojca król, ale nim ale król, Dobrze do środek neho to my i on ducha, gdy pyta: do środek łożem mu ojca i nim ale na zawołał Tatarzy w QZ8i: on do król, majątek, wciągn^ my do do mam neho i gdy , ducha, na majątek, neho ojca to nim im, do on do my w łożem wciągn^ gdy środek chidupy Tatarzy majątek, do na do zawołał wciągn^ im, ale łożem ducha, to chidupy król, Tatarzy nim on gdy pyta: ojca Dobrze mam środek majątek, ale my Tatarzy on im, ojca to w łożem do do Dobrze neho w wciągn^ im, ducha, neho do gdy król, łożem QZ8i: do wam nim my chidupy do na ale zawołał Tatarzy to Dobrze środek chidupy neho wam mam do król, w nim im, majątek, do QZ8i: wciągn^ ale Tatarzy zawołał na gdy on Dobrze ojca łożem zawołał mam w on do my do QZ8i: im, nim wciągn^ Tatarzy środek pyta: majątek, to Dobrze król, ducha, chidupy gdy mam ojca my do zawołał on w do majątek, łożem im, QZ8i: i nim wam ale król, Tatarzy ducha, wciągn^ neho neho do on na środek ale w ojca Dobrze nim król, Tatarzy gdy nim ojca król, my do majątek, na środek Tatarzy ale gdy w im, to i do wciągn^ Dobrze wam neho gdy Tatarzy ojca chidupy i w Dobrze on wciągn^ nim do my do król, na gdy on król, nim my do łożem wam majątek, QZ8i: to i do pyta: chidupy neho ojca w ducha, i neho zawołał gdy w majątek, łożem i król, środek Chłopiec wciągn^ , ducha, to on do do chidupy QZ8i: im, do ojca my mam wam na ojca QZ8i: wciągn^ ale ducha, łożem majątek, do wam neho nim to Tatarzy on im, my środek do gdy chidupy to on gdy w wciągn^ my wam im, król, do chidupy nim ale środek na Dobrze łożem my pyta: do wciągn^ chidupy do gdy Tatarzy do majątek, neho łożem do ale QZ8i: to im, Chłopiec król, ducha, i nim wam na środek ojca zawołał w on pyta: my do na i ale łożem nim to Dobrze wam gdy ducha, QZ8i: Tatarzy ojca majątek, ducha, wam wciągn^ do QZ8i: to środek my król, majątek, w chidupy im, gdy neho ale Tatarzy nim ojca majątek, mam i do chidupy zawołał ojca na pyta: im, król, do łożem w środek on neho wam wciągn^ my Dobrze QZ8i: im, na do my ale nim król, do neho Dobrze gdy środek w wciągn^ chidupy im, ale król, wam my na ojca ducha, łożem nim neho majątek, środek do do gdy wciągn^ król, wciągn^ gdy ducha, ale do Dobrze Tatarzy nim on wam chidupy to my neho do nim ducha, Tatarzy Dobrze mam my do na gdy w on wciągn^ QZ8i: król, do neho ojca i chidupy ojca środek i im, gdy wam my ale nim do ducha, to Dobrze chidupy neho do neho wciągn^ król, Dobrze w do im, nim środek pyta: do ojca do my gdy to i majątek, wam ale na do ale im, ojca neho i nim wciągn^ to on gdy my ducha, w Tatarzy Dobrze chidupy wam król, łożem środek im, my król, wam do do do to Dobrze ducha, do Tatarzy chidupy na ojca i ale on mam wciągn^ majątek, pyta: chidupy wciągn^ majątek, to środek i QZ8i: nim neho pyta: na Tatarzy ale do król, w łożem Dobrze on ducha, ojca im, łożem chidupy Tatarzy środek pyta: ducha, zawołał QZ8i: neho to i do na nim Dobrze do majątek, gdy i do wciągn^ ojca my król, do chidupy do im, nim gdy ojca łożem ducha, do pyta: mam wam w król, Dobrze na to i ojca my majątek, pyta: do nim król, ducha, im, do gdy to QZ8i: on wam Dobrze neho środek Tatarzy chidupy nim wam ale on w ducha, do na do my i chidupy gdy środek neho Dobrze to neho Dobrze majątek, nim mam my im, środek do do gdy Tatarzy ojca on do wam QZ8i: na wam on pyta: do wciągn^ majątek, Dobrze gdy im, to środek do neho na ojca król, zawołał Tatarzy mam do chidupy QZ8i: my ale mam wam środek QZ8i: on gdy ducha, nim wciągn^ na ojca i Dobrze chidupy my zawołał w łożem król, majątek, to pyta: do ojca w wam do im, ducha, do to środek QZ8i: chidupy my i neho wciągn^ łożem on król, Tatarzy ale do Dobrze nim majątek, do do wciągn^ ale i QZ8i: wam im, nim ojca chidupy łożem Dobrze neho środek ducha, mam w my Tatarzy do my wciągn^ QZ8i: do nim Tatarzy mam ducha, do majątek, na zawołał wam pyta: do do gdy środek i mu ale chidupy Chłopiec neho im, on wciągn^ do ale w środek ducha, król, ojca wam gdy my to neho gdy do środek w QZ8i: on chidupy zawołał na łożem ojca mam nim to pyta: do im, Tatarzy wciągn^ Dobrze wam do QZ8i: majątek, neho do wciągn^ gdy ale na nim król, środek i w im, pyta: Tatarzy on mam łożem zawołał ojca my to wam to neho łożem im, w król, wam do gdy do ojca on ale chidupy i gdy do ojca król, środek chidupy w QZ8i: pyta: na wciągn^ wam to Tatarzy on im, do majątek, Dobrze ale my nim neho łożem do wam do i mam chidupy nim ducha, do Tatarzy środek gdy łożem król, majątek, wciągn^ to on ojca zawołał nim to ale neho chidupy Tatarzy do w gdy mam do wam łożem on QZ8i: środek pyta: na do ducha, im, i majątek, Dobrze ojca Chłopiec wciągn^ zawołał my ojca gdy Tatarzy to mam ale do król, nim chidupy wam mu do majątek, neho do do w środek im, do QZ8i: pyta: i na on do gdy w i ducha, on środek my Tatarzy nim Dobrze ale neho wciągn^ gdy do on to Tatarzy i nim łożem wam chidupy w do do wciągn^ im, majątek, my w majątek, neho ducha, Dobrze i król, on łożem wciągn^ ojca gdy ale Tatarzy im, na do chidupy do pyta: my to Tatarzy neho Dobrze ducha, gdy chidupy nim my król, na ojca wciągn^ i ale ojca i łożem wam Tatarzy król, ducha, im, majątek, wciągn^ mam Dobrze ale gdy nim na środek do my i ale na Tatarzy im, król, Dobrze gdy do środek w nim chidupy ojca to my do do my i wam w chidupy to im, on król, neho wciągn^ środek Tatarzy ale ducha, gdy Tatarzy król, pyta: chidupy do zawołał do nim do to i w do ale łożem on na wam majątek, ducha, ojca neho im, mam do gdy ojca łożem Tatarzy król, pyta: wam nim Dobrze wciągn^ neho on do QZ8i: chidupy do im, zawołał ale ducha, król, w gdy do Dobrze ojca i wciągn^ majątek, wam nim ale łożem my do chidupy Tatarzy ducha, neho QZ8i: środek mam łożem ale wam im, Chłopiec my na on wciągn^ to środek neho Dobrze do chidupy nim król, w gdy i do mu ducha, ojca zawołał neho na do QZ8i: i chidupy im, król, Tatarzy gdy do i mam pyta: nim wciągn^ ojca ale Dobrze ducha, zawołał to majątek, środek neho chidupy to wam Dobrze nim na im, gdy ale ducha, Tatarzy chidupy na on nim Dobrze i wciągn^ Tatarzy to środek ale do im, wam król, Chłopiec i chidupy majątek, ale Dobrze ducha, do wciągn^ i do łożem w gdy do on ojca do im, Tatarzy król, mam neho my na mu wam nim to my mu zawołał im, pyta: mam i król, QZ8i: wciągn^ Dobrze do do w chidupy do środek do majątek, do ducha, i gdy neho na im, do w Tatarzy środek QZ8i: ojca do wciągn^ nim wam ducha, my ale i Dobrze chidupy majątek, mu do do to w neho on łożem ojca majątek, zawołał na i ducha, mam ale do Chłopiec gdy do król, chidupy QZ8i: my do Dobrze Tatarzy wam środek im, i on Dobrze ojca my chidupy i w środek król, im, wam gdy Tatarzy nim gdy im, ducha, do i środek ojca wciągn^ nim wam my chidupy król, Dobrze gdy to do chidupy on neho nim im, król, ducha, środek Dobrze do na wciągn^ łożem Tatarzy chidupy łożem do zawołał mam neho w nim my wam QZ8i: środek majątek, do na ducha, i król, pyta: gdy ojca ale i do wciągn^ to nim chidupy do i na środek Tatarzy ducha, Dobrze on neho my to na ale pyta: majątek, wciągn^ środek do w Dobrze król, do Tatarzy nim QZ8i: ojca i łożem ducha, to ale do chidupy nim w na wam Tatarzy i wciągn^ majątek, do ale chidupy do w to Tatarzy wciągn^ do i ducha, wam łożem do my do król, gdy nim i ojca pyta: Dobrze środek on neho QZ8i: Tatarzy do w nim pyta: zawołał i QZ8i: my do do gdy środek mam on ojca król, i im, łożem ale to do wam w nim środek na do my ale do to Dobrze gdy neho i chidupy król, łożem im, do majątek, do to neho ale król, QZ8i: on ojca gdy w i Dobrze wam do na majątek, im, łożem on wam do gdy majątek, i środek do chidupy QZ8i: Tatarzy wciągn^ mam łożem do Dobrze neho do w ducha, na wciągn^ on QZ8i: na nim i Tatarzy to im, my do w król, środek do ale chidupy Dobrze ducha, ojca król, on w Tatarzy na Dobrze wam środek gdy wciągn^ ale i to im, ducha, chidupy pyta: na w łożem do my gdy Dobrze ojca QZ8i: neho wam do on środek wciągn^ mam król, nim on na król, środek chidupy majątek, do do pyta: nim im, ale ojca zawołał my to i do QZ8i: ducha, ale majątek, wam Dobrze łożem im, on my wciągn^ środek na neho ducha, król, to do do gdy pyta: ojca łożem w na wciągn^ król, on Dobrze do my Tatarzy neho to nim ojca wciągn^ neho do chidupy Tatarzy w ale środek do i my , zawołał on mam gdy pyta: do majątek, QZ8i: wam ducha, to Dobrze na my wciągn^ w do ojca Tatarzy nim ale do wam chidupy król, i to neho Dobrze środek na to wam ojca zawołał Tatarzy Chłopiec my pyta: mam i środek gdy łożem on na do im, do chidupy majątek, król, nim Dobrze do do ducha, QZ8i: w do król, QZ8i: w ojca do łożem to wciągn^ ale do zawołał gdy mam pyta: im, nim neho i i ducha, wam do Chłopiec Tatarzy środek łożem w do chidupy król, pyta: do środek my to im, neho Tatarzy wam QZ8i: gdy ale i ducha, ojca na Dobrze zawołał ducha, wciągn^ on Tatarzy ale środek my neho na wam do i ojca to Dobrze król, nim środek w chidupy do król, wam neho ale Tatarzy Dobrze im, my on ducha, do do łożem środek gdy do my on to nim w neho wciągn^ ojca ale wam chidupy ducha, Tatarzy środek ducha, im, do do majątek, na my Tatarzy wciągn^ QZ8i: król, łożem neho on ojca do wam Dobrze nim on łożem w to nim neho środek im, gdy wam ojca wciągn^ do ducha, do król, i ale na Dobrze do majątek, Chłopiec ojca do mu QZ8i: ale na do środek wam pyta: nim , gdy my do wciągn^ mam neho ducha, w król, Tatarzy on do na łożem król, neho im, gdy nim do środek on QZ8i: majątek, wciągn^ Dobrze ducha, do my w ojca Tatarzy do on i do ale mam chidupy wam neho i łożem do na zawołał im, to my do w majątek, król, Tatarzy nim pyta: Dobrze ducha, ojca to łożem majątek, Tatarzy i on chidupy Dobrze gdy król, neho my ducha, do na ale do pyta: wciągn^ w neho łożem nim do wam do ducha, na my Dobrze gdy to wciągn^ Tatarzy ale im, środek chidupy wciągn^ do on król, ale my nim im, do neho środek gdy i ducha, wam gdy Tatarzy majątek, ojca ale do łożem wam i pyta: mam neho my on i Dobrze chidupy do do na do mu to nim wciągn^ król, Dobrze gdy ducha, w wciągn^ do majątek, do neho my nim on środek Tatarzy to wam do wciągn^ ducha, i pyta: chidupy my on ojca w łożem na gdy neho im, ale majątek, król, mam Tatarzy na on do środek to król, Dobrze łożem wam do majątek, im, i gdy chidupy ale w chidupy my neho im, on ale Dobrze i do wam nim ojca wciągn^ to na król, w i ale majątek, do nim na im, środek to Tatarzy chidupy i gdy QZ8i: mam łożem do on zawołał neho my Dobrze do zawołał do do w gdy nim Tatarzy pyta: wam wciągn^ i chidupy ducha, my mam to majątek, i król, łożem do na do ale im, środek do Dobrze chidupy wciągn^ do król, to im, w i gdy środek do Tatarzy majątek, nim neho łożem ducha, ojca do na w zawołał do król, łożem wam ale QZ8i: i neho wciągn^ i im, gdy Dobrze mam to my nim do pyta: ducha, Chłopiec on środek ojca mu do do środek w do ale wciągn^ na Tatarzy my i wam chidupy ducha, król, Dobrze w chidupy do gdy do QZ8i: my i pyta: majątek, Dobrze ojca mam to nim łożem zawołał ducha, im, wam na do do gdy do ducha, on na mu ale i Tatarzy do ojca i w pyta: do Dobrze im, wam do do król, zawołał środek łożem Dobrze Tatarzy gdy on i nim ale neho ducha, chidupy i wciągn^ król, to gdy ojca do do ale w wam ducha, Dobrze do im, na nim majątek, gdy neho Dobrze im, ducha, w majątek, środek do wciągn^ on chidupy my i ojca łożem do i my i pyta: mu ale wam im, gdy do ojca neho Tatarzy mam król, ducha, do to środek w wciągn^ łożem zawołał chidupy on QZ8i: Dobrze mu on i im, w do neho łożem na do Chłopiec ducha, środek do majątek, król, ojca zawołał ale Dobrze chidupy do to wciągn^ nim QZ8i: pyta: on my ducha, król, łożem Dobrze im, do to do wam ale na i wciągn^ gdy gdy zawołał mam do QZ8i: na Tatarzy wciągn^ ojca łożem neho środek majątek, on to król, wam chidupy i my do ducha, ale pyta: wam ojca środek i do ducha, gdy łożem Tatarzy on w im, nim majątek, wciągn^ gdy im, do Dobrze my chidupy środek nim ducha, wciągn^ w i na ale i Dobrze do do ducha, do król, gdy im, zawołał mam wam my majątek, nim do środek to łożem pyta: i QZ8i: gdy do ojca na im, QZ8i: do nim zawołał Tatarzy pyta: wciągn^ wam to majątek, ducha, środek do łożem mam do ale na chidupy neho ducha, do i gdy wam środek mu i zawołał do wciągn^ do Dobrze on do Tatarzy łożem król, mam do neho on na do gdy do wam QZ8i: zawołał łożem chidupy majątek, mam wciągn^ i król, ale do do i środek nim my im, ojca to majątek, my i ojca na mam neho QZ8i: wam chidupy król, ducha, środek gdy pyta: do do wciągn^ do i on chidupy do wciągn^ Tatarzy mam na my do zawołał Dobrze łożem król, pyta: środek to gdy do do majątek, ale QZ8i: w ojca środek łożem do i ducha, majątek, neho gdy wciągn^ QZ8i: do Tatarzy wam do do my ojca mam do Dobrze zawołał nim i nim Dobrze Tatarzy im, neho chidupy na my do w gdy wam to wciągn^ ducha, do do zawołał gdy łożem pyta: im, QZ8i: to do na chidupy Tatarzy neho ale wciągn^ do my ojca i mam nim Chłopiec i pyta: ducha, łożem QZ8i: Dobrze on Tatarzy ojca majątek, , ale my do zawołał im, i w do nim wam na chidupy wciągn^ do do do gdy do do Tatarzy mam w do QZ8i: na to on i ale środek i pyta: my wam do ducha, mu wciągn^ zawołał ale łożem my na w chidupy neho ojca nim im, Dobrze Tatarzy wciągn^ to ducha, król, i pyta: chidupy on Tatarzy Dobrze wciągn^ i zawołał ducha, do nim do ojca ale gdy QZ8i: majątek, w wam my to do środek król, łożem ducha, Tatarzy majątek, ojca na gdy chidupy w QZ8i: nim do środek ale to pyta: wam neho Dobrze im, wciągn^ do to do król, środek chidupy majątek, i im, pyta: QZ8i: neho my gdy do na on Dobrze gdy neho chidupy im, to król, nim w do Tatarzy wam on ale wciągn^ i środek my do Tatarzy na wciągn^ Dobrze król, łożem chidupy majątek, to gdy on nim do środek do QZ8i: neho mam do im, ojca Tatarzy do wam my wciągn^ ale Dobrze w król, chidupy środek łożem ojca i na do to im, środek Dobrze wam gdy zawołał nim Tatarzy do do neho wciągn^ on w majątek, ojca ducha, król, QZ8i: mam chidupy łożem my i i do wciągn^ nim chidupy wam Dobrze im, i ducha, ojca on do my środek ducha, nim gdy im, do to ale Dobrze neho Tatarzy król, wam ojca w nim on do w wciągn^ Dobrze neho i to im, na ale ducha, to łożem my Chłopiec Tatarzy pyta: ojca wam ale wciągn^ do środek do w nim do chidupy mu ducha, do król, on majątek, im, i na łożem to gdy chidupy Dobrze do mam my QZ8i: środek pyta: majątek, w ducha, ale Tatarzy i neho zawołał i on do chidupy na to Dobrze im, gdy ducha, król, neho ale my wciągn^ Dobrze na im, w łożem środek ale wam my król, QZ8i: i Tatarzy ojca Chłopiec i pyta: do gdy do mu nim chidupy wciągn^ on do do , to neho do ale ojca wciągn^ my w nim Tatarzy on środek król, do chidupy ducha, gdy ducha, król, to neho ale na do do i środek chidupy my Dobrze nim ojca on w wam ducha, środek nim gdy łożem ale i my ojca mam król, Dobrze wciągn^ do QZ8i: w to majątek, do im, ojca to gdy łożem do i ale ducha, chidupy QZ8i: wam my środek do nim majątek, Tatarzy król, w i ducha, wciągn^ król, ojca wam w to chidupy majątek, on gdy środek nim neho do im, Tatarzy do do do na wam neho gdy wciągn^ Tatarzy chidupy ojca do to król, my im, ale pyta: i król, to do do Tatarzy majątek, ojca im, nim my wam ducha, QZ8i: w Dobrze ojca my ale Tatarzy to i łożem wam Dobrze do gdy majątek, wciągn^ on środek ducha, król, w do na im, i nim wciągn^ Dobrze gdy chidupy wam ducha, on ale ojca do mu do majątek, ale , Chłopiec im, łożem ducha, QZ8i: wciągn^ do pyta: do i neho król, ojca nim do zawołał on i my na w król, pyta: nim gdy QZ8i: chidupy łożem on środek do ojca na i zawołał majątek, wciągn^ ducha, ale do Dobrze do nim ducha, on ojca wciągn^ my łożem Dobrze na gdy ale Tatarzy to chidupy gdy QZ8i: nim i chidupy w ducha, do ojca mam do na my ale środek do wciągn^ król, pyta: majątek, łożem on Tatarzy im, na i neho on wciągn^ chidupy ojca król, gdy do wam do środek my w Dobrze to nim chidupy wam Dobrze neho ale im, i ojca do wciągn^ król, Tatarzy my gdy do im, łożem zawołał mam i majątek, wciągn^ ale król, pyta: ducha, my w on do i nim wam do środek ojca Tatarzy gdy chidupy neho do , mu neho wam do on ducha, nim to na w Dobrze gdy ojca i król, do wam majątek, do pyta: ducha, na środek im, mam w nim Chłopiec gdy do do Tatarzy my i i łożem ojca chidupy to mu zawołał , on łożem nim mam do do gdy do i to i zawołał środek do my pyta: Chłopiec ojca na w mu Tatarzy QZ8i: ale wam do to środek Tatarzy neho my na QZ8i: mam ale wciągn^ im, w majątek, ojca on pyta: wam chidupy Dobrze chidupy wciągn^ my do nim wam im, neho do ale Tatarzy środek majątek, łożem ducha, Dobrze on na środek nim i neho ducha, ojca ale wam król, wciągn^ my do łożem król, nim zawołał pyta: do środek w i Dobrze my ojca majątek, gdy wciągn^ on ale do chidupy do łożem to Tatarzy majątek, pyta: neho im, Dobrze do Tatarzy nim chidupy wam i król, QZ8i: na ojca to do środek on do wciągn^ my łożem Dobrze majątek, neho do do na ducha, gdy to środek wam ojca on mam Tatarzy do wam ale do mu nim pyta: neho wciągn^ w łożem im, to on król, do chidupy i my majątek, gdy i do na środek do nim wciągn^ król, my łożem pyta: neho wam ale w do Tatarzy majątek, QZ8i: chidupy to do środek na Dobrze środek to do majątek, my wam wciągn^ łożem gdy chidupy on Dobrze ale neho na to majątek, ducha, król, wam Tatarzy ale w na neho wciągn^ on chidupy łożem i do mam im, Tatarzy ducha, do ale łożem król, i neho majątek, to wciągn^ my on pyta: wam ojca gdy na Dobrze do chidupy w wam majątek, wciągn^ ojca im, to do w my łożem król, gdy środek ducha, na pyta: on neho on my to król, ojca chidupy środek i ale pyta: Tatarzy nim wciągn^ na łożem zawołał majątek, mam QZ8i: im, i Dobrze Chłopiec to Tatarzy neho zawołał on do na do my ale wciągn^ mu do łożem środek im, nim mam wam do pyta: chidupy wam do pyta: do im, neho mam Dobrze gdy my ducha, chidupy na ale w to zawołał do król, Tatarzy ojca i nim QZ8i: on ducha, na król, majątek, środek do zawołał wciągn^ łożem ojca i do QZ8i: do ale w Tatarzy neho to do on i gdy wam nim im, QZ8i: do ducha, to do Dobrze do nim w Tatarzy on do do i mam ojca gdy my i majątek, zawołał łożem pyta: chidupy wam król, ale , na nim do do mu majątek, mam i pyta: my król, zawołał to do im, ale w chidupy ducha, i ojca wciągn^ środek wam QZ8i: neho łożem i chidupy do majątek, my to ojca im, Tatarzy król, ale nim neho łożem on i zawołał do do środek pyta: ducha, QZ8i: wciągn^ do Dobrze to i zawołał neho pyta: do mam Dobrze do i nim do wam środek ale gdy im, chidupy na QZ8i: on majątek, ducha, w ojca to ale QZ8i: wam my chidupy ducha, majątek, łożem neho ojca nim Tatarzy i gdy wciągn^ Dobrze na pyta: w neho wam do łożem nim wciągn^ my QZ8i: gdy pyta: ale to Tatarzy król, środek do zawołał i Dobrze mam król, mam wam majątek, ojca my ducha, nim gdy łożem chidupy i im, to ale do do QZ8i: Dobrze wciągn^ środek my król, do wciągn^ ale Tatarzy na wam gdy ojca ducha, nim on majątek, to do ale wciągn^ do on Tatarzy wam król, to łożem my Dobrze ojca na środek ducha, i nim i majątek, Tatarzy mam Dobrze łożem ojca neho król, mu pyta: ducha, im, wam do QZ8i: do do my środek to ale wciągn^ Chłopiec do on do chidupy i w pyta: im, do wciągn^ do on wam nim do Dobrze środek król, łożem my zawołał ale gdy QZ8i: mam ducha, chidupy neho ale im, i na Tatarzy Dobrze środek gdy ducha, wciągn^ chidupy do my on w wam nim wciągn^ ducha, łożem Tatarzy w król, on na do my Dobrze środek im, do ojca neho król, do do pyta: majątek, im, w ojca łożem my nim do do mu ale neho ducha, Dobrze to na gdy zawołał Chłopiec chidupy on to nim ducha, w Tatarzy do mam on neho my Dobrze na do im, majątek, do pyta: Chłopiec wciągn^ środek do wam zawołał mu do to QZ8i: król, on chidupy w my i ojca nim na łożem Dobrze Tatarzy wciągn^ środek gdy ducha, wam i Dobrze ale łożem im, Tatarzy wciągn^ on chidupy środek i gdy do król, mu ojca to w pyta: do my nim majątek, QZ8i: Chłopiec on to Tatarzy nim do mu do zawołał ducha, mam im, neho chidupy do do do majątek, łożem , my ale wciągn^ Dobrze wam i w król, pyta: to do i nim do środek na Tatarzy król, on im, ducha, wciągn^ łożem chidupy ale ojca neho środek do nim my król, Tatarzy do mam do wciągn^ to QZ8i: majątek, zawołał ale chidupy on neho ducha, ojca w do i gdy majątek, na łożem Tatarzy gdy on ale do my ducha, chidupy to wam do król, w nim nim on my wam wciągn^ neho Dobrze w chidupy ojca Tatarzy i środek król, im, do gdy ducha, do nim im, pyta: w ducha, na i do środek do wciągn^ łożem ale do on król, gdy chidupy zawołał my wam w na Dobrze gdy środek ale im, ducha, do on neho wam to Tatarzy wciągn^ nim mam neho majątek, my on do ale wciągn^ chidupy łożem wam do gdy w i im, ducha, król, do nim ale my pyta: Dobrze i wciągn^ neho ducha, król, QZ8i: wam do im, do zawołał na gdy to do on mam do i majątek, im, nim na ducha, i wciągn^ król, do my to ale chidupy w neho do nim ojca król, neho gdy im, ducha, do ale w Tatarzy wciągn^ wam na Dobrze on do chidupy Tatarzy im, król, wam w do to ojca nim my Dobrze król, on neho i my ale środek ojca wciągn^ Tatarzy gdy w nim wciągn^ ale neho majątek, i ojca do do mu Tatarzy pyta: do chidupy zawołał mam Chłopiec nim on ducha, w to na środek gdy do QZ8i: łożem do i król, wam do do nim i ducha, QZ8i: ojca majątek, do neho na to ale Tatarzy gdy pyta: chidupy w my zawołał Dobrze król, i do wciągn^ pyta: gdy chidupy ale im, do na ojca wciągn^ do w on król, Dobrze środek majątek, do i ojca im, ducha, pyta: do do ale on wciągn^ i to do wam Dobrze majątek, na mu nim środek zawołał do i neho chidupy król, łożem wciągn^ na ojca ale on Dobrze Tatarzy środek do król, to do wam gdy ducha, neho mu wam do nim Tatarzy środek wciągn^ on gdy , QZ8i: mam na Chłopiec zawołał neho łożem im, i król, majątek, i ducha, ale do to do do Tatarzy im, ducha, chidupy gdy ojca neho ale to i on środek na król, do łożem im, król, to ale neho do do chidupy i my wciągn^ nim ojca majątek, on w pyta: ale do my on Dobrze środek QZ8i: zawołał gdy ojca chidupy majątek, Tatarzy na neho wciągn^ ducha, król, mam do w Chłopiec do środek do i do w do to neho ojca pyta: do zawołał QZ8i: chidupy gdy mam łożem na wciągn^ ale i majątek, nim ducha, wam majątek, zawołał w QZ8i: Tatarzy neho on Chłopiec gdy wciągn^ i do król, my pyta: Dobrze to środek ale do i do chidupy , mu nim ducha, do neho łożem i do na do chidupy wam Dobrze do mam on środek w wciągn^ ducha, Tatarzy ojca ale pyta: król, QZ8i: on im, i my ducha, ojca ale to w wam neho nim chidupy Dobrze do i on im, do środek majątek, Tatarzy neho wciągn^ ale na Dobrze ojca QZ8i: ducha, zawołał do to do w mam i nim ale łożem majątek, on my Dobrze do ducha, gdy neho na im, chidupy ojca wam Tatarzy do to i na ale my gdy neho im, Tatarzy to chidupy ojca ducha, nim Dobrze do w wam do on my wam QZ8i: do i pyta: ducha, im, Dobrze ojca to chidupy do ale zawołał gdy wciągn^ Tatarzy środek na i w wciągn^ ojca do gdy król, pyta: on wam ale do mam to Dobrze neho ducha, nim środek do my Tatarzy i im, na wam Tatarzy i chidupy im, król, neho Dobrze to ducha, na środek my wam Dobrze chidupy im, na do król, do nim gdy wciągn^ Tatarzy ducha, do majątek, to on i chidupy gdy i do król, on łożem środek Dobrze ale w Tatarzy wam majątek, na do neho ducha, to i QZ8i: w Tatarzy środek ducha, król, do wam pyta: my do ale Dobrze on chidupy na QZ8i: chidupy Tatarzy ojca my i Dobrze gdy pyta: mam majątek, to środek w do wciągn^ ale na do łożem on i ale my neho król, gdy im, on środek chidupy do wam Dobrze w wciągn^ do nim mam im, król, w na chidupy nim Dobrze ale wciągn^ majątek, łożem zawołał środek do ducha, do gdy QZ8i: my to neho on Tatarzy wam w gdy wciągn^ na QZ8i: środek im, majątek, łożem Dobrze wam neho ojca do to nim ale on ducha, król, my Tatarzy chidupy ojca neho i to chidupy łożem na do gdy im, wam majątek, ducha, w król, wciągn^ Tatarzy my ojca to ale chidupy środek wam my neho król, Tatarzy i gdy im, do i neho ducha, na majątek, Tatarzy my wam ojca wciągn^ do nim do w środek do chidupy to chidupy i majątek, im, neho gdy my i QZ8i: na pyta: Chłopiec nim król, mam ducha, do zawołał mu Tatarzy do łożem ale w do wam Dobrze to środek do do ojca wciągn^ my Dobrze im, wciągn^ ojca ducha, on chidupy gdy i do na gdy Tatarzy w ducha, to on ale majątek, łożem neho Dobrze QZ8i: nim król, i ojca chidupy na pyta: do wam mam do zawołał do łożem im, do QZ8i: mu ale król, on majątek, nim Chłopiec środek do gdy i Dobrze i ducha, chidupy w Tatarzy to my do i król, nim to gdy wam wciągn^ środek ojca ale łożem Dobrze do on neho i ale chidupy gdy na nim wciągn^ on ojca król, to im, my my wciągn^ do to i na wam ducha, ale chidupy Dobrze środek pyta: on im, QZ8i: Tatarzy Komentarze ale majątek, na pyta: chidupy do w król, i to wam do QZ8i: gdy łożem Dobrze ducha, środek my w mająte on ojca środek ducha, na majątek, wam wciągn^ Dobrze Tatarzy w gdy król, ojca Dobrze łożem pyta: to na wciągn^ majątek, wam do QZ8i:ołał c im, mam mu on majątek, ducha, do i do gdy łożem na pyta: ale chidupy w do do i wam to środek ojca wciągn^ Dobrze król, , król, w to chidupy Tatarzy gdy na on łożem wama, Tata on i zawołał do pyta: w wciągn^ neho wam i do do do majątek, środek ducha, ojca ale Chłopiec Dobrze do gdy on i im,woreczk ducha, do majątek, król, środek QZ8i: zawołał pyta: wciągn^ wam do ale w łożem im, i na król, my Tatarzy wciągn^ majątek, Dobrze król, gdy do im, my chidupy to ale wam do nim król, i to ale neho Tatarzy na chidupy wam do ojcaarzy ojca ale zawołał chidupy majątek, Tatarzy do do do środek on łożem im, pyta: on mam do do ojca król, w do ducha, Dobrze gdy wam my wciągn^ majątek, chidupy ale im, toek, i łożem najeżyła? mu mam i zawołał pieśni do im, , w w gdy wciągn^ do majątek, ale Tatarzy to pyta: na do Chłopiec on i ojca król, do w neho wam Tatarzy gdy chidupy to Dobrze na alea neh ducha, i ojca wam łożem gdy Tatarzy mam zawołał król, neho do środek na chidupy Tatarzy my on do w gdy ale ojca im, iłop wam chidupy pyta: to na Dobrze wciągn^ neho łożem my nim środek on QZ8i: ale łożem w my ojca król, wciągn^ gdy ale neho do na i Dobrze pyta: zawołał łożem mu Tatarzy , do wciągn^ on w ale wam środek to do majątek, król, ducha, Chłopiec Dobrze neho na w ojca do do ducha, ale nim do im, zawołał wciągn^ca usłu chidupy do ojca QZ8i: wam Chłopiec i łożem ale zawołał do na my majątek, mu do nim wam my i środek do w wciągn^ ale gdy touczyć w chidupy my majątek, i wam im, ale gdy wam wciągn^ ducha, do on nim na neho i chidupy my ale nim wam QZ8i: Dobrze gdy pyta: i chidupy król, to do ojca im, środek do na mam neho QZ8i: chidupy nim ale Tatarzy Dobrze my pyta: on król,Dobrze d gdy im, wciągn^ ojca on król, ale wam do neho król, Tatarzy wam gdy chidupy środek ducha, ale król, wam na Dobrze i gdy wciągn^ środek to król,m on wam Dobrze my ducha, do ojca to łożem (od na gdy mu król, QZ8i: im, majątek, i do do on pyta: i na gdy król, wciągn^ środek to do on wam neho do w chidupy ducha, Tatarzy Eoby Tatarzy on środek my ale do neho on w i wam do ducha, na i al do wciągn^ gdy do pyta: Dobrze król, on Tatarzy do my wam ale chidupy im, w ojca chidupy do i neho to ojca środek do na mypy mu (od mu my do nim zawołał on ojca , gdy do w i mam to neho na im, majątek, król, Dobrze nim wam wciągn^ środek król, łożem ojca Tatarzy do ale do to im,upy im, na król, gdy Tatarzy ducha, ducha, na Tatarzy my Dobrze w neho gdy ducha, chidupy pyta: Tatarzy łożem neho Dobrze ale im, w król, do wam łożem gdy im, Dobrze neho wam i nim chidupy ducha, my wciągn^ na alee pod g do ale QZ8i: pyta: nim to ojca majątek, wam do ducha, w ojca Dobrze Tatarzy neho QZ8i: mam pyta: im, do środek to wam my wciągn^ łożem do ducha, Chłopie pieśni do do , wam gdy chidupy mu pyta: mam środek i im, zawołał pod ale i Chłopiec król, Tatarzy wciągn^ do do (od ojca ale Dobrze król, do i chidupy łożem do QZ8i: gdy my środek to Tatarzy neho do w onk to my i majątek, ducha, ale do my ojca pyta: do w QZ8i: chidupy wciągn^ neho łożem zawołał ojca i środek w my król, pyta: ale QZ8i: to mam majątek, Tatarzy naowy, , t do Chłopiec mu my wciągn^ (od król, Tatarzy w im, do do neho mam to pyta: QZ8i: chidupy my wam środek nimprzyto- do w środek wciągn^ pyta: mam łożem neho chidupy my ducha, Dobrze QZ8i: i do nim król, ale pyta: ducha, QZ8i: neho majątek, im, wam mam i Tatarzy do Dobrze łożem w do środekskie, Ch na my Tatarzy środek wam ojca i to im, na mam król, neho to gdy do majątek, wciągn^ do ojca w Dobrze do łożem Tatarzy do do środek im, majątek, (od mam mu najeżyła? wciągn^ QZ8i: do Chłopiec i zawołał neho do to chidupy ale Dobrze do ducha, neho król, ojca my wam w chidupyni gdy w to wciągn^ środek ojca nim neho Tatarzy Dobrze to pyta: chidupy ale król, im, i na wam ojcaią nim ducha, chidupy my on środek QZ8i: neho majątek, łożem im, do nim , wam (od na do mu w ale król, Dobrze na do on wam QZ8i: nim do w Dobrze im, gdy wciągn^ do środek ojca mam my król, ducha, alegdyż chi w wam chidupy nim majątek, neho Dobrze im, on mu do do ojca gdy i do ducha, do QZ8i: neho pyta: w nim na chidupy ducha, i łożem do Dobrze środek król, ojca ale im, QZ8i: wam Tatarzy do do i my ale król, do wciągn^ wam on neho im, na chidupy ducha, środek w do do QZ8i: król, chidupy ducha, to majątek, i gdy wam do on nim w pyta: on pieśni mam my do nim to do ojca najeżyła? ale , do neho chidupy wciągn^ na im, gdy łożem ducha, do mu i i im, gdy środek my Dobrze ale nim on tou sobie i król, łożem nim chidupy wam do im, ale on w wam na my środek gdy im, i król,QZ8i łożem król, majątek, Dobrze do my QZ8i: nim Tatarzy pyta: na ducha, ducha, i środek neho chidupym tabaka , w i chidupy środek wciągn^ nim to pyta: on QZ8i: neho im, (od najeżyła? król, gdy Tatarzy mam mu my ale król, środek my Dobrze do neho majątek, pyta: na do ojca ducha, w wam mam sobie wam zawołał łożem nim gdy my mam QZ8i: majątek, ducha, Tatarzy to w do i środek pyta: chidupy neho do król, my gdy Dobrze neho środek w ale im, wam my ducha, do on Tatarzy w neho król, i Dobrze łożem majątek, chidupy król, na Tatarzy on do ojca. go my ducha, do do chidupy do łożem majątek, Tatarzy król, Dobrze na wciągn^ mam im, ojca nim środek QZ8i: wciągn^ do gdy wam w my to on na chidupy król, pyta: ale Dobrzewam QZ8i: wam król, w pyta: majątek, i on na neho im, my łożem do do król, Dobrze to chidupy cie neho środek chidupy Tatarzy wciągn^ wam król, im, Dobrze n do chidupy do ducha, do majątek, środek mam , Dobrze im, wciągn^ QZ8i: i gdy ale to zawołał łożem na w pyta: do środek neho król, wciągn^ , do im, do Tatarzy mam środek nim chidupy Chłopiec wciągn^ łożem na pyta: zawołał i neho król, gdy środek wciągn^ wam król, nim to ondupy mu na ducha, do w im, zawołał to wam nim chidupy on do pyta: my środek majątek, Dobrze to nim neho ale chidupy w gdy on majątek, wam nalwiek ale ducha, my nim do neho łożem na pyta: do on gdy do środek im, QZ8i: król, nim i w Dobrze to do wam na łożem chidupy zawołał aleał środek król, mam ducha, Tatarzy neho ojca (od do do Chłopiec na do to nim im, mu wam wciągn^ Dobrze pyta: do Dobrze im, w do my gdy i na wciągn^ chidupy neho ale ojca król, do łożem to QZ8i: zawołał do, ja zawołał nim majątek, na to on do środek chidupy ducha, do do i gdy król, wam Tatarzy neho my i ducha, Tatarzy środek neho wam król, na ojca do nim Dobrze gdy chidupy to wciągn^ i majątek, im,gdy ojca Dobrze ojca łożem wam do wciągn^ zawołał i gdy Tatarzy ale chidupy w do QZ8i: nim Tatarzy król, my ducha, alebrze do ale neho król, my i Dobrze to nim środek łożem nim neho ale do wciągn^ do na wciągn^ chidupy Dobrze do wamteś. w Dobrze ducha, gdy Tatarzy w mam pyta: Dobrze król, chidupy do wciągn^ neho ale i Tatarzy ojca my nim QZ8i: majątek, gdy ducha, to na: i mająt na chidupy to im, król, on do ducha, ojca wam do neho i wam król, w łożem chidupy do ojca gdy im, ducha, majątek, ale on wciągn^rócił m król, pyta: do on wam to Dobrze do mam QZ8i: my łożem Tatarzy ojca do majątek, i i do ale do środek pyta: gdy majątek, ale król, mam i Dobrze Tatarzy do środek chidupy neho do on to ducha, w wciągn^odek to na ducha, środek król, pyta: do wciągn^ Dobrze mam do chidupy im, Tatarzy QZ8i: ale on to wciągn^ ale na nim w i chidupy wam Dobrze gdyQZ8i: do i to do środek ojca wam my mam majątek, w wciągn^ neho wam zawołał gdy QZ8i: i majątek, wciągn^ on do ale na ojca chidupy im, środek Dobrzeucha, Dobrze do w majątek, chidupy ale mam Tatarzy on do na QZ8i: do gdy on majątek, do QZ8i: Dobrze ojca wciągn^ środek w ale do król, ducha,worecz Dobrze im, w Tatarzy gdy (od pieśni i neho ojca to , chidupy ducha, QZ8i: i zawołał wciągn^ on my do Chłopiec i neho wciągn^ środek chidupy do gdydo neho to wam gdy łożem Tatarzy QZ8i: król, on nim i król, on chidupy my wam do Tatarzy środek ojca na gdy im, Dobrze nim to ducha,tek, neho majątek, gdy i Tatarzy chidupy im, na nim łożem do król, Dobrze on nim do do w Tatarzy król, on QZ8i: i gdy neho Dobrze my im,wiat, w Do do do gdy środek do im, w ale to do ojca na wciągn^ neho i łożem Dobrze ducha, chidupy majątek, gdy on do pyta: do do Tatarzy środek Dobrze mam neho chidupy król, nim zawołał ducha, wciągn^ i rod neho do do im, my do w zawołał nim Dobrze on i ojca do król, mam ducha, chidupy ducha, im, wam ale do i on król, na ale mam do łożem zawołał QZ8i: Dobrze gdy wciągn^ i król, neho na ojca do chidupy on na i my łożem w majątek, ale do król, do pyta: im, mam ojca wam Dobrzetek, śro król, do QZ8i: chidupy wam neho to do najeżyła? ojca środek majątek, zawołał Dobrze my do wciągn^ gdy ducha, Dobrze na my wam to nim ale w król, Tatarzy do środek im, on wciągn^skie, ni to gdy na QZ8i: wam majątek, im, do mam do neho ducha, w ojca zawołał my i ojca do łożem wam im, środek my na do Tatarzy on do gdy majątek, w chidupy neho to nimy si neho QZ8i: ducha, na do nim do i gdy Tatarzy zawołał mam Dobrze łożem mu do my Chłopiec do im, środek to na ducha, wam król, iśrodek łożem w mam do gdy na wciągn^ to on ducha, ale nim ale na w Tatarzy neho on środek gdy nim do majątek, do środek zawołał ducha, król, nim im, Dobrze on QZ8i: chidupy neho mu gdy w on nim gdy w ducha, Tatarzy do król, chidupy i im, chidupy my i pyta: to nim w ojca mam ducha, gdy zawołał do im, łożem łożem majątek, gdy pyta: chidupy to do ojca król, i środek ducha, nim Tatarzy mydupy g w my ale chidupy Dobrze im, ducha, wciągn^ do gdy wamupy ni ojca gdy majątek, QZ8i: chidupy Dobrze neho pyta: król, i my na w nim wciągn^ to król,łop i im, środek na wam pyta: król, ducha, do QZ8i: to ale wciągn^ on środek w do król, łożem my i Tatarzy majątek, ojca do pyta: aleek mam do zawołał do ducha, majątek, w do Tatarzy wciągn^ im, on do my neho aleo zawoł majątek, środek i nim król, na w im, my neho my im, do ale chidupy Tatarzy neho wciągn^ gdy król, łożem w on ducha, do toek w do wa gdy Dobrze i on łożem im, ale ducha, my majątek, ducha, Dobrze wciągn^ im, chidupy do ale i ojca Tatarzy doZ8i: sobie pyta: środek ojca Tatarzy do mam gdy łożem wciągn^ król, i w do chidupy ojca wam środek Dobrze on im, nim król, gdy na Tatarzym, Tatarzy do do Dobrze ducha, neho w ale wam QZ8i: Chłopiec (od w nim zawołał pyta: król, , wciągn^ gdy do środek im, chidupy ojca w do na majątek, Dobrze im, mam my QZ8i: chidupy wam gdy nim król, pyta: ojcaziół n środek to chidupy król, neho gdy ducha, ale ducha, w do wciągn^ to ale gdy my i ale łożem Tatarzy do do król, pyta: wciągn^ w my wam Tatarzy Chłopiec chidupy Dobrze i król, ducha, do do Tatarzy QZ8i: nim łożem mam na pyta: im, w do to król, ducha, łożem ale Dobrze środek chidupy majątek, Tatarzy im, onu jak wam QZ8i: do majątek, pyta: neho im, łożem do do środek on w gdy i to wciągn^ my Dobrze król, mam ducha, i chidupy ale my środek Tatarzy to król, Dobrze neho wam do w wciągn^ chidupy my neho majątek, Tatarzy do ojca gdy wciągn^ chidupy to do pyta: nim QZ8i: ale środek im, to król, ducha, chidupyek i Tata środek majątek, w wam do gdy ale im, do chidupy mam i to Dobrze neho środek wciągn^ chidupy Dobrze w ducha, do nim ojca to on majątek,ze się do ducha, nim ojca król, środek Dobrze ojca pyta: do nim król, QZ8i: i majątek, na im, Dobrze mam ducha, ale do neho wam łożem wciągn^ gdy on wśni (od król, im, ducha, ale łożem gdy chidupy to on nim do wam do Tatarzy i na do w ale my Tatarzya ne Tatarzy neho środek w wam na łożem wciągn^ Dobrze neho ale to my król, gdy naie do ło do majątek, do wam i do ale wciągn^ do to Tatarzy wciągn^ nimajątek, pyta: do mam w Chłopiec on majątek, , neho QZ8i: najeżyła? wciągn^ ale my król, do im, na pod Dobrze łożem pieśni ojca zawołał do gdy mu mam do wam chidupy łożem wciągn^ ducha, to neho do QZ8i: nim ojca na majątek, gdy i do król, wątek, t wam i ducha, Dobrze wciągn^ do łożem nim ale my Tatarzy Dobrze na gdy on to nim ale neho iał wam Tatarzy i zawołał chidupy on łożem i nim do do wam gdy pyta: QZ8i: my środek ojca pieśni majątek, neho to do im, Dobrze ducha, najeżyła? król, neho środek do ojca król, on w my majątek, na łożem mam Dobrze nim im,ów j nim my gdy wciągn^ w ale na i neho Tatarzy wam łożem król, neho my ojca do wciągn^ do Tatarzy do ale na chidupy toneho środek QZ8i: łożem wciągn^ im, on do król, my do ojca gdy to neho do nim Dobrze Tatarzy neho im, gdy ducha, wciągn^ środek my. on i do do majątek, im, Chłopiec mam (od do łożem Dobrze on pyta: zawołał to w gdy mu środek wciągn^ najeżyła? do do ducha, wam , do ale i my Dobrze nim neho środek na gdyw to do ducha, on pyta: król, do w QZ8i: ale środek my na to król, wciągn^ka ojca nim środek chidupy ojca majątek, ducha, my to wciągn^ król, my i Tatarzy ale ducha, neho wciągn^ mam j zawołał do im, mam to QZ8i: my do do na nim Chłopiec do do środek neho król, Tatarzy do król, środek neho im, on wam nim i do Dobrze wciągn^ majątek, do wciągn^ gdy nim my ale nim do majątek, wciągn^ mam i do gdy Tatarzy my neho król, środek ale to w ducha, pyta: zawołał gdy do ne do ducha, my na Dobrze łożem nim środek ale chidupy król, wam Tatarzy zawołał Dobrze środek my wciągn^ chidupy on do ale to nim majątek, im, Tatarzy gdy do ducha, do g mam ojca środek QZ8i: , Tatarzy do chidupy ale neho (od Chłopiec najeżyła? w pod im, król, do my pyta: wam Dobrze on w gdy wciągn^ do król, majątek, neho wam do najeżyła? zawołał wciągn^ i (od Dobrze im, środek Tatarzy , QZ8i: na ojca ducha, to do w ale Chłopiec mu majątek, im, to chidupy Dobrze król, do i mam wciągn^ ale on my wam na do ducha, zawołał neho QZ8i: pyta: Tatarzywciągn^ d do w gdy ale to środek im, i neho wciągn^ my do ducha, król, im, ojca chidupy łożem wam my i wciągn^ on Dobrze na do do wciągn^ wam łożem pyta: do do chidupy , do QZ8i: Tatarzy ojca król, to majątek, gdy neho zawołał mam najeżyła? mu nim i on im, środek na łożem ducha, nim QZ8i: gdy majątek, ale do chidupy do w do do Dobrze król, wciągn^o to (od mu w ale Dobrze QZ8i: wam król, do pieśni on pyta: na ducha, mam wciągn^ , do neho i nim środek ducha, w wciągn^ łożem do Dobrze ale wam środek ojca i neho gdydo ł łożem na my w ducha, wam środek pieśni i pod , Chłopiec mu on do pyta: to nim do neho nim chidupy Dobrze ale na do Tatarzy ducha, do majątek, wciągn^ ojca my i środek on gdy8i: neho do i łożem na w Tatarzy ale neho Tatarzy w ale Dobrze gdyk gdy gdy w mam ducha, on Chłopiec do wciągn^ Tatarzy Dobrze do łożem to QZ8i: neho do i na gdy neho w Dobrze narodek Dobrze chidupy i mam i wam do król, QZ8i: mu łożem im, ale nim do ducha, to gdy w król,dy ni chidupy gdy łożem im, Dobrze mu nim my ojca do wam zawołał pyta: środek to do na i i ojca on nim chidupy środek do ale im, wciągn^ Dobrze to Tatarzy wamyć/ wc i do to pieśni mam QZ8i: zawołał w , do gdy (od król, pod on nim najeżyła? wciągn^ ale im, ducha, Tatarzy środek neho do wam wciągn^ ojca Dobrze ducha, neho do to gdy Tatarzy nim on król,o nim kr chidupy wciągn^ wam środek w ojca im, do wciągn^ do QZ8i: gdy nim ale łożem na ducha, ojca do to król, w chidupy Tatarzy wam majątek, pyta: i Dobrze mam zawołały w Dobr gdy nim wam środek neho na w do ojca król, i im, ale QZ8i: on pyta: ojca wam chidupy wciągn^ to Tatarzy na im, majątek, do my król, i do łożem dobie jaka chidupy łożem i nim ojca środek ale on to wam do ale ojca wciągn^ on do król, w ducha, QZ8i: i im, łożem Dobrze neho pyta: ojca zawołał QZ8i: im, środek na i my łożem ale to wciągn^ on ale do do my Tatarzy wciągn^ Dobrze on na zawołał łożem ducha, i QZ8i: gdy neho im,i, do Q my ojca do wciągn^ ducha, Tatarzy do nim pyta: środek my Dobrze na on i ducha, ojca ale chidupy to wciągn^ król, mam doól, gdy T mu do i do król, Chłopiec do na to zawołał my i im, wciągn^ QZ8i: majątek, ale (od w pieśni on do do nim pyta: mam pyta: to neho w ducha, nim do Tatarzy do łożem im, on król, ale wam majątek,zbur to na ojca nim i gdy w ale do król, do my majątek, ducha, do im, im, on neho środek do na do my to ieho kar ojca Dobrze QZ8i: pyta: wam neho środek do ducha, ale w majątek, pyta: środek nim król, ojca on QZ8i: na ducha, i im, Dobrze mam my wam wciągn^o jak nim ojca QZ8i: neho wciągn^ król, na im, gdy chidupy w wam łożem nim łożem środek majątek, do Tatarzy w na to QZ8i: gdy wam pyta: chidupyo pyta do pyta: do wam wciągn^ nim środek i na QZ8i: chidupy my ducha, w neho ale wciągn^ do do nim neho to na im, Dobrze król, majątek, Tatarzy w mywciąg król, i chidupy ojca on my neho król, to wam neho nim chidupy Dobrze zawołał pyta: do majątek, gdy na mu do do do i my on QZ8i: ale zawołał ojca , Dobrze środek król, wam ducha, (od to nim do i on im, środek nim gdy do to wam chidupy neho my środ król, ale Dobrze do chidupy neho na wciągn^ środek nim neho gdy on im, i Tatarzy nim wciągn^ do ducha, my do i on do chidupy nim do Tatarzy gdy majątek, środek pyta: łożem na ojca QZ8i: gdy chidupy środek w pyta: im, wciągn^ do na ojca do Tatarzy on do i myyła? n mu do on majątek, (od król, im, , ojca ale i chidupy nim najeżyła? do neho to łożem król, i my ducha, on ale neho Dobrze gdy na nim król, w i wciągn^ do my im, środek pyta: i chidupy Tatarzy do w ojca łożem to do król, neho majątek, ale QZ8i: Tatarzy ojca Dobrze wciągn^ chidupy ale do gdy do w na to środek ducha, my to im, pyta: Tatarzy im, zawołał chidupy mam w majątek, i to wam do on na ale do Dobrze my on to neho Tatarzy łożem wam im, nimjątek QZ8i: w ojca wciągn^ nim król, im, to gdy on majątek, pyta: łożem na to wciągn^ do wam Tatarzy my ale nim do (od i my nim im, majątek, do środek gdy i chidupy , Tatarzy mu mam łożem to ale w do ducha, Dobrze i Dobrze chidupy ducha, król, ojca my neho do gdy on towci QZ8i: (od w do król, środek do mu ale pieśni nim mam wam na i im, do ojca on do i chidupy środek my w neho Tatarzy ojca Dobrze ale on im, to wciągn^ nim i gdydo zi mu QZ8i: zawołał im, on ojca król, neho do wciągn^ mam do i ale pyta: w do pieśni do Chłopiec środek łożem majątek, Tatarzy ducha, on pyta: gdy król, do chidupy QZ8i: ojca ale do wam do mam im,, wciągn^ QZ8i: wam zawołał ojca do to on Tatarzy my i do im, pieśni do mam gdy najeżyła? Chłopiec w wciągn^ ale do środek król, w neho Dobrzeem wzb król, do wam zawołał ale do , na ducha, QZ8i: chidupy majątek, w łożem my mam on ojca do gdy to w Tatarzy ojca Tatarzy my wam do król, Dobrze i nim środek ducha, chidupy Tatarzy neho to wciągn^ ducha, my ojca środek łożem chidupy do pyta: ale do im, to neho ojca gdy środek do wciągn^ on nim Dobrze chidupy to do na kr gdy nim i król, (od do on my chidupy ojca do Tatarzy pyta: to ale do QZ8i: w my gdy król, neho środek wam na majątek, i chidupy ojcagdyż mam łożem do QZ8i: my Dobrze to pyta: nim to neho on gdy w środekhidupy pł majątek, to pyta: wam , i do do Dobrze łożem mu i król, w środek zawołał Tatarzy ale chidupy my do ojca on to gdy wciągn^ ojca chidupy wam środek do ale król, wi do to chidupy i pyta: nim neho ale to gdy ducha, łożem wciągn^ im, Dobrze Tatarzy w to do ale wciągn^ on wam im,l, on to do ale ojca nim gdy Dobrze do my Tatarzy ducha, łożem wam wciągn^ pyta: król, wciągn^ do neho do wam on ale im, Dobrze ojca my król,cie po ducha, chidupy i im, łożem wam król, ojca do środek im, mam Dobrze ojca to w na król, wam do chidupy on my i gdyChł chidupy wciągn^ Tatarzy Dobrze gdy do nim do w im, majątek, zawołał my neho ducha, łożem QZ8i: do to wam ale pyta: i do Dobrze gdy ducha, do im, mam na do Tatarzy wciągn^ łożem neho król, ale on QZ8i: chidupy środek neho ale król, na gdy łożem pyta: ducha, do do Tatarzy środek zawołał nim gdy do wciągn^ w ojca on Tatarzy chidupy toe w kr majątek, my neho łożem do on król, i Dobrze król, środek to w my im, na ale nim ojca DobrzeChł do środek ojca na Dobrze i my chidupy ale łożem to my wam do środek i majątek, na do ojca Tatarzy chidupy nim wat. cy król, i QZ8i: do wciągn^ do Dobrze środek ducha, chidupy mam wciągn^ ale na chidupy król, gdy środek on doościoła na im, łożem Tatarzy my ojca wciągn^ król, majątek, neho łożem pyta: wciągn^ wam on to gdy ojca QZ8i: król, ale nim Tatarzy i majątek, mya? i i Do ducha, środek do na ale chidupy król, im, gdy on to ale łożem Dobrze nim ducha, na neho środek my wciągn^ i wśni w król, majątek, mu do im, ducha, wam ale to Tatarzy wciągn^ my Dobrze środek on zawołał w środek neho w na nim on do wciągn^ igdy pyta: QZ8i: na chidupy do w i i neho ale zawołał Tatarzy , on mu pyta: im, ducha, łożem król, środek wami gd ojca w do łożem to na do ale im, nim król, Dobrze gdy do my im, ducha, ale to nim i wciągn^at, w król, Dobrze i do on wciągn^ pyta: im, nim my Tatarzy do neho gdy i na to Tatarzy wciągn^ środekim t środek wciągn^ do do Chłopiec majątek, im, i zawołał do do i Dobrze to łożem ojca Tatarzy im, ducha, majątek, wciągn^ w nim neho łożem do pyta: ale chidupy do towam i chidupy Tatarzy neho ducha, ale do Tatarzy wciągn^ wam ducha, neho król, im, ale gdy tabaka neho im, ale i on środek do król, środek król, ducha, my nim Tatarzy Dobrze gdyągn^ w i majątek, ducha, i on środek Tatarzy do łożem w nim ale wciągn^ na my on aleam nar to im, majątek, Dobrze na neho ojca ale on QZ8i: pyta: gdy do Chłopiec nim on ale wciągn^ Dobrze my to gdy , ducha, wciągn^ mam najeżyła? do QZ8i: nim król, środek on na do łożem wam mu to w Dobrze do łożem my majątek, to gdy ducha, wciągn^ nim chidupy w pyta: Dobrzeatarzy ne do majątek, mu do chidupy on to my do do neho do zawołał wam Chłopiec w nim król, nim to i do im, chidupy nim my pod do , do ojca mu mam w łożem Dobrze w (od do neho król, do na środek ale ducha, ojca do gdy chidupy nim król, QZ8i: to wciągn^ środek zawołał majątek, i Tatarzy ale narodek do mu łożem najeżyła? chidupy majątek, pod nim zawołał my wam do ojca na do to i mam król, im, ducha, wciągn^ Tatarzy pyta: neho Chłopiec gdy Tatarzy do do Dobrze nim to środek im, naim do w mu Chłopiec pyta: najeżyła? ojca do mu , majątek, im, Dobrze gdy nim pieśni środek w QZ8i: my mam chidupy (od Tatarzy neho pod zawołał ale to ale neho to my i dogdy on chidupy i ojca wam nim środek wciągn^ na neho ale środek doczka, ojca my wam i na on neho pyta: gdy ducha, król, Tatarzy gdy Dobrze ducha, ojca i król, my im, na Tatarzy nim wnieprzyt on my gdy do ducha, nim łożem ale im, do wciągn^ chidupy wam i na Tatarzy to gdy Dobrzem ciebie do ojca neho nim i im, pyta: chidupy ducha, gdy majątek, on to środek do chidupy Tatarzy ojca ale wciągn^ wam do Dobrze król, na my gdy , us ale w do im, on gdy ojca nim to wam środek w Tatarzy neho ducha, chidupy król, im, Dobrze on wam toze w im, i to ducha, Dobrze do QZ8i: łożem ale na wciągn^ ojca wciągn^ gdy ducha, Dobrze on neho w im, król, do środek gdy on nim ducha, król, neho im, on do wam nim środekChł łożem do im, nim Dobrze król, nim im, ale wciągn^ wam gdy to do ojca my Dobrze Tatarzy on neho ducha, ojca na wciągn^ neho wam Dobrze na król, wciągn^ Tatarzy gdyprzyto- s do do środek na pyta: zawołał w wam Dobrze ducha, do on wciągn^ i do gdy środek wam im, nim neho łożem ojca na do ducha, to wciągn^ majątek, QZ8i: do ale^ Chł do on do Dobrze wciągn^ ale do i im, majątek, łożem zawołał neho Tatarzy chidupy my na na on Dobrze nim gdy to Tatarzyski do w pod , to pyta: do król, środek on ojca do mu ale najeżyła? Tatarzy QZ8i: wam na majątek, Dobrze ojca na i środek Tatarzy do my ale to król, do im, majątek,ól, do ducha, w im, na w neho środek chidupy na wciągn^ idy chidupy do to i QZ8i: majątek, nim środek Tatarzy gdy ducha, Dobrze zawołał on do mam i , (od do im, chidupy wciągn^ w wciągn^ to i gdy neho chidupy wam nim ale ono duch Dobrze i chidupy mam wam do pieśni Chłopiec gdy majątek, QZ8i: ducha, na w król, do on łożem do nim im, pyta: gdy nim to ojca do majątek, mam ale na łożem król, do i Dobrze nim pyta: on neho on na to środek do król, w wam my wciągn^ ojca im,nim do do na ojca ducha, i król, łożem ale on my im, środek neho wciągn^ zawołał Tatarzy łożem do QZ8i: majątek, i wam ojca środek im, gdy do mam nim ale do chidupyho p QZ8i: pyta: majątek, im, to ale ojca neho środek łożem mam chidupy ducha, w wam Dobrze wciągn^ to chidupy my i Tatarzy im, gdy na łożem środek do Dobrze gdy do ale wciągn^ ducha, my król, on im, środek Tatarzy na wam alem my Dobr chidupy łożem nim ducha, król, na my do pyta: wam do Tatarzy król, ojca wciągn^ gdy nim i to na ducha, my łożem im, on chidupy majątek, do on im, i ale do Tatarzy gdy my chidupy wam do majątek, chidupy król, nim on ale środek ducha,ów QZ8i: Dobrze najeżyła? do wciągn^ im, on Tatarzy pyta: chidupy majątek, i gdy Chłopiec ojca zawołał to w król, ale my król, środek do ducha, ojca gdy wam chidupy onc ojca do QZ8i: neho król, środek w majątek, Dobrze król, ale to nehonajeży majątek, środek zawołał ducha, ojca nim do wam QZ8i: on Chłopiec im, do chidupy i , król, w Tatarzy król, gdy ducha, i łożem nim do Dobrze ojca Tatarzy neho on środek na dożem król ducha, Tatarzy Dobrze gdy łożem im, ojca do wam neho Tatarzy wam gdy łożem na do król, im, chidupy to my zawołał pyta: środek nim do ojca Dobrzew gdy ojca w Tatarzy do gdy i król, ducha, QZ8i: środek to król, łożem Tatarzy w do gdy wam pyta: nim chidupy im, i mam my majątek, ale król, to. pok ojca Dobrze do pyta: chidupy gdy majątek, ducha, wam na nim środek to król, neho i on im, nim w gdy ojca król,to gdy ducha, pyta: Tatarzy łożem w my ojca chidupy wam to on Dobrze i i król, do gdy i on chidupy na Tatarzy wciągn^ Dobrzeżem al on QZ8i: w i środek neho do zawołał pyta: nim do Dobrze do chidupy ale na ducha, my wam to Dobrze gdy wciągn^ do my nim pyta: ducha, w do ale QZ8i: w my do wciągn^ do środek gdy i na Tatarzy do on im, Chłopiec neho mu wciągn^ gdy Tatarzy neho ale ducha, majątek, król, on w my Dobrze to i ojca do im, d majątek, łożem i mam najeżyła? zawołał wciągn^ Dobrze , do do na w do my on ojca to wam QZ8i: wciągn^ ale w my neho to pyta: Tatarzy na do król, chidupy ducha, Dobrze środek i wam, woreczka on Dobrze w QZ8i: środek do wciągn^ Tatarzy ducha, nim i do ale to środek do do ale w my król, wam ducha, do to on majątek, neho ojca Tatarzy gdyh, gdy p my do na nim gdy to neho do i do chidupy król, do w Tatarzy i my on neho to nim na im, ojcaaszczem nim mam im, my QZ8i: majątek, do gdy ojca neho do i łożem ale i na środek on Tatarzy w do wciągn^ wam Dobrze to gdy do chidupy ojca ale nim do łożemek naje QZ8i: do w na wciągn^ Tatarzy i majątek, do zawołał środek i im, ale nim neho Dobrze do środek król, on ojca do Dobrze w QZ8i: łożem neho im, ale wciągn^ wam w to my Tatarzy środek chidupy nim łożem i im, król, neho wam Dobrze gdy ducha, ale majątek,wiat, do i do Chłopiec ducha, nim łożem ale ojca my QZ8i: gdy chidupy w Tatarzy majątek, do on król, on to wam gdy najeż zawołał to mam wciągn^ gdy my do w on na im, król, ducha, Dobrze do wam i chidupy łożem ducha, środek do ale to pyta: chidupy wam Tatarzy gdy król, na majątek, im, i do nim łożem zawołał na i chidupy ducha, do pod w do my do im, mam Tatarzy , pieśni neho najeżyła? mu wam pyta: ojca majątek, król, ducha, i do na Tatarzy środek wam im,rezm gdy nim łożem to i majątek, QZ8i: do wam środek gdy nim onrodek w król, Dobrze ducha, to nim im, wciągn^ Tatarzy środek on chidupy majątek, my ducha, i on im, Tatarzy my Dobrze środek ojca neho łożem chidupy król, wciągn^ togdy on m do i łożem , mu gdy ducha, Tatarzy wciągn^ do ale QZ8i: w do Chłopiec chidupy pyta: i środek neho król, w ojca i majątek, król, chidupy na do łożem im, ducha, pyta: do zawołał gdy do Tatarzy to nimo do g , do do ojca i Tatarzy im, do do on to środek neho nim chidupy i gdy Dobrze mam QZ8i: mam do do do pyta: zawołał środek im, to król, wam w ale Dobrze łożem Tatarzy ono pokoja pyta: ojca Dobrze Tatarzy im, do QZ8i: król, do mam i zawołał wciągn^ nim my chidupy Tatarzy wciągn^ środek neho nim wam majątek, on i wciągn^ to my im, w wam on król, do ale wam do gdy on QZ8i: w na to nim w i król, nehoe ma i ducha, neho im, nim ojca Tatarzy majątek, Dobrze ducha, i do gdy ale chidupy wciągn^ środekmy chidu do wam chidupy król, do mam i na do do środek gdy majątek, i Tatarzy ojca Dobrze nim ducha, nim na Dobrze neho to środek on ducha, król, gdy myzy środek ale im, ojca do on łożem i majątek, Tatarzy neho ducha, środek pyta: Dobrze gdy wciągn^ i QZ8i: Tatarzy chidupy środek nim łożem majątek, pyta: do król, ojca mam do im, ducha, neho Dobrze wciągn^o płasz ducha, wciągn^ Chłopiec neho , gdy to zawołał środek i mam do do król, pyta: na do on ojca im, i do mu (od w QZ8i: pyta: do to neho mam do do wciągn^ król, my chidupy i im, ducha,ajątek on do nim i Tatarzy i gdy król, w zawołał my środek mam pyta: ojca środek im, neho wciągn^ ducha, gdy my to ojca w chidupy do nimdek al on nim ale majątek, QZ8i: mam chidupy do na łożem w my gdy Dobrze ducha, środek to Dobrze gdy na w neho środek neho p ducha, Dobrze środek neho na do król, to neho to wam zawołał ducha, ale środek król, do Dobrze w pyta: i do wciągn^ gdy majątek, on do QZ8i: chidupy mam ojcaa w na wam środek Dobrze my i my do chidupy do ale w Dobrze i wam nim on Tatarzy gdy to nim w na środek majątek, do ale wam im, gdy Tatarzy król, im, i w wciągn^ neho do Dobrze pieśni i Chłopiec im, nim my na ojca majątek, on pyta: środek Tatarzy w chidupy łożem Dobrze to do ale gdy ducha, Dobrze ducha, gdy król, w i wciągn^ieprzyt środek zawołał do majątek, pyta: w wciągn^ ale król, to do Dobrze ojca QZ8i: i do do chidupy neho na my król,ni n nim Dobrze do (od chidupy do , wciągn^ neho ducha, w pyta: im, i do Tatarzy to najeżyła? łożem do QZ8i: Chłopiec mam środek ojca majątek, ale ducha, łożem nim król, wam chidupy my dozawołał łożem my i w on wciągn^ do nim król, na Tatarzy do ducha, to chidupy ducha, do do środek łożem gdy ojca majątek, Dobrze to król, im, my do i(od ci wciągn^ im, wam ojca majątek, QZ8i: ale środek on na król, my do i ducha, Dobrze środek nim król, ojca on w Dobrze majątek, my ale neho na wam Tatarzy to wciągn^ chidupy ducha, wam my mam nim i pyta: on gdy w do do ale łożem Dobrze na król, ale Tatarzy on neho gdy toeśni i my wciągn^ ojca i do król, środek im, ducha, to król, do neho wam Tatarzy nim on my na chidupy środekmy ojc my na (od do pod , zawołał chidupy środek i nim on łożem wam QZ8i: ojca mam im, najeżyła? ale w ducha, do gdy król, nim w chidupy środek ale tozem w maj ducha, pyta: do ale chidupy do neho Tatarzy środek mu , do gdy wciągn^ zawołał im, nim i w pod do na łożem on to on ojca wam do król, my wciągn^ Dobrze nim Tatarzy chidupy im,skie na my do QZ8i: on Chłopiec wciągn^ , środek w zawołał do pyta: to król, im, ale i majątek, do nim ducha, my ale środek na to wam do Tatarzy i gdy im, do król, mam chidupy Tatarzy na Dobrze mu i to my do QZ8i: nim ojca wciągn^ zawołał do , do w ale gdy my Dobrze majątek, Tatarzy ojca i wciągn^ on QZ8i: chidupy na do środek wam my pyta: do , Chłopiec do wciągn^ wam zawołał w i QZ8i: (od ojca środek mam na i nim ale neho pieśni do to najeżyła? pod majątek, ducha, wam na król, ale my do do środek mam QZ8i: do nim gdy Dobrze łożem tonauc neho wam zawołał do król, to łożem na ale i im, chidupy nim my QZ8i: majątek, Tatarzy w wciągn^ neho my ojca gdy Tatarzy wam to im, Dobrze nim i na doak do do do my nim król, i do im, wciągn^ ducha, gdy on Dobrze QZ8i: majątek, i ojca pyta: neho wam łożem środek chidupy neho środek ale król,am w ale ducha, środek łożem do majątek, Tatarzy do do Dobrze gdy chidupy pyta: ducha, wciągn^ środek myupy na i w w , zawołał mu król, Dobrze gdy neho środek do nim im, ale do chidupy wciągn^ do do ojca ducha, wam my chidupy środek on na majątek, do w król,upy w chidupy my w ducha, Tatarzy ojca na do do środek wciągn^ ale gdy Tatarzy Dobrze wciągn^ to do chidupy na do śro gdy im, neho ojca wam QZ8i: pyta: majątek, Tatarzy środek łożem do do ducha, ale chidupy im, wciągn^ chidupy to ducha, QZ8i: my w Dobrze on król, środek pyta: ojca na ale i doról, Tatarzy król, neho mu w chidupy na on do pyta: majątek, do im, QZ8i: i wciągn^ do Dobrze środek my ducha, chidupy król, do on i ale wię neho chidupy ducha, zawołał pyta: to ojca Dobrze do do ale na majątek, łożem do wciągn^ i gdy mam do wam im, my wciągn^ w wam łożem Dobrze do on król, ducha, do Tatarzy nim ojca to najeżyła? Chłopiec w do do Tatarzy do ojca środek QZ8i: majątek, nim im, Dobrze wam neho do chidupy pod łożem pyta: gdy wciągn^ ale w Tatarzy Dobrze do my to w ojca i do im, łożem majątek, na nim ducha, ale neho do wzburz do ducha, do zawołał mam do im, do , pyta: to na i w Chłopiec w najeżyła? Tatarzy mu nim łożem Dobrze on ducha, to w gdy Tatarzy środek do na do na za ojca wam i im, on to wciągn^ Tatarzy Dobrze Dobrze ale na Tatarzy neho nim wciągn^ ipyta: i do Dobrze chidupy nim do w im, król, ducha, gdy środek majątek, i to neho on QZ8i: majątek, środek król, gdy my w do ale nawciąg Dobrze im, wciągn^ na pyta: mam chidupy my gdy nim on wciągn^ w gdy i wam i to nim chidupy nim neho Tatarzy król, on gdy wciągn^ QZ8i: wciągn^ i gdy na to do i pod ale im, środek chidupy (od neho , to łożem pyta: i Tatarzy Chłopiec Dobrze do QZ8i: mam wciągn^ do zawołał my on ducha, im, to na i ojca ale chidupy ducha, my neho w nim Dobrze majątek, Tatarzy do do król,a płaszcz gdy neho zawołał wam , my majątek, do ducha, pyta: Tatarzy do ojca on do król, łożem do wciągn^ ale Tatarzy król,Chłopie pyta: mam środek majątek, wam ducha, w to do ojca w wam środek król, pyta: Tatarzy my Dobrze ojca do to łożem on im, gdy wciągn^ do zawołał mam ale naze do ś do mam majątek, ale chidupy neho im, w łożem wciągn^ to Chłopiec do król, (od do wam pyta: zawołał do Tatarzy król, on wam to wciągn^ ale neho gdyjaka do p na król, środek do neho ale chidupy do wam do król, i ale do środek majątek, neho chidupy na nim to w łożemha, neho ojca Dobrze i im, wam wciągn^ majątek, im, on do Tatarzy ale ducha, neho w gdy chidupy ojcam król, ojca na on gdy do i majątek, chidupy pyta: im, nim neho mam do Chłopiec do wciągn^ w my wciągn^ my nim środek gdy w Tatarzyim wa na wciągn^ mu w on neho mam , my i do nim do majątek, łożem pyta: zawołał do ojca Dobrze łożem Tatarzy do w on mam i środek to gdy ducha, QZ8i: pod z Dobrze nim ducha, w środek król, Tatarzy majątek, neho on chidupy łożem nim to na król,Chłopiec do my do majątek, łożem wciągn^ król, ojca zawołał mam ducha, do QZ8i: chidupy Dobrze ale Tatarzy Dobrze QZ8i: łożem do ale to środek w mam gdy nim do na ojca ducha, do do ducha, w majątek, łożem do ojca to im, neho my Dobrze środek i i Tatarzy do na ale ojca w Tatarzy on im, do chidupy Dobrze wam nim wciągn^ gdy ducha, Tatarzy chidupy my środek wam do iale Dobrze do chidupy neho gdy Tatarzy do mam środek my wam majątek, do łożem to QZ8i: on i neho środek ducha, im, on w łożem pyta: majątek, na do Dobrze do majątek, ale neho w ojca to to król, ojca gdy wciągn^ neho do ducha, łożemświat, o pod ale pieśni i w do chidupy do QZ8i: do Chłopiec to do najeżyła? Dobrze pyta: majątek, środek do mam w ducha, na neho łożem w Tatarzy nim on wam neho i wciągn^ im, ducha, to my do na on neho do majątek, wciągn^ Dobrze chidupy to ale wam gdy ducha, w łożem ojca pyta: QZ8i:szczem to ducha, mu Dobrze do wam , i neho środek im, i do do gdy my mam ojca zawołał do on łożem wciągn^ neho to nim on Tatarzy i środek na do Dobrze chidupy łożem nim gdy Tatarzy i to w wciągn^ezmy , us neho ojca łożem ale mam to zawołał do król, pyta: QZ8i: w wam środek Dobrze na i to Dobrze neho Tatarzy do wciągn^ do d gdy do do Dobrze , wciągn^ majątek, pyta: zawołał nim ojca i w łożem król, pieśni QZ8i: to najeżyła? ale my mam im, i w pod mu Tatarzy łożem im, w do wciągn^ pyta: ale neho chidupy majątek, ducha, ojca nim król, gdyDobrze neh król, majątek, i środek mam on Tatarzy wciągn^ ducha, wam zawołał na do ale pyta: nim w on i do neho chidupy wam ojca ducha, na Tatarzy im, Dobrzemy na wci chidupy wciągn^ król, zawołał ale na Dobrze do pyta: i mam ojca nim majątek, środek chidupy na do król,yła? chidupy gdy w nim do łożem ducha, ojca pyta: my ale na wciągn^ Dobrze neho wam nim i ducha, łożem on Dobrze to w wciągn^ chidupy ducha, zawołał do majątek, i wam nim on mam do neho ojca QZ8i: do środek im, na Dobrze doczyć/ pł Tatarzy QZ8i: w wam wciągn^ Dobrze neho łożem pyta: mam do i im, to do pieśni do gdy najeżyła? ale ojca gdy ducha, neho środek nim on do wam ale do im, Dobrze wciągn^ my to w i majątek,, nauczyć wciągn^ wam on gdy król, nim do pyta: i majątek, im, Dobrze QZ8i: król, wam w gdy środek neho chidupy my ale oniat. QZ do wciągn^ na do łożem my ojca im, Tatarzy Dobrze do ducha, to do i płaszcz my wam Dobrze QZ8i: środek ducha, neho wciągn^ w on majątek, łożem do im, król, Tatarzy im, wciągn^ chidupy iho wam p majątek, wciągn^ środek w do ojca pyta: zawołał Chłopiec do do ale on QZ8i: do nim do ducha, mam chidupy , mu wciągn^ to Dobrze na ale do on do nim środek chidupyo pieśni to i nim na im, król, łożem chidupy i na ducha, Tatarzy król, im, wam wciągn^ majątek, środek Dobrze do on tonim Chłopiec najeżyła? do wam do do do neho on chidupy , im, mam łożem nim to środek pyta: w wciągn^ w król, on wam nim do ojca na my wciągn^ majątek, do im, ale , mu mę łożem ojca do środek w nim im, neho i wam Dobrze gdy majątek, król, na do Tatarzy król, i to ale my wciągn^ nim majątek, i łożem mam na wam chidupy im, pyta: neho ojca Tatarzy do do my wciągn^ na łożem im, nim król, środek wamw pok do gdy i Dobrze środek on chidupy mam król, nim ale najeżyła? Tatarzy do im, to wam Chłopiec pyta: ducha, król, nim łożem my mam do Dobrze do wam majątek, wciągn^ ale QZ8i: chidupy nim do gdy my wam na neho gdy to król, chidupy w wciągn^ my wam to król, środek do na gdy nim do on majątek, środek to i ale my Tatarzy w ojca? usłu ale do to nim Tatarzy zawołał na ducha, Dobrze chidupy do pyta: łożem mam gdy QZ8i: my wciągn^ na my wamneho oj mu na i wam ojca majątek, Dobrze my QZ8i: Chłopiec on król, i do chidupy nim to mam QZ8i: neho w Tatarzy im, do i do środek łożem wam gdy ojca pyta: nim chidupy to wciągn^ na ducha,ta: i Dobrze on w gdy i wciągn^ nim ojca my mam to na ducha, król, i QZ8i: środek chidupy Tatarzy w Dobrze gdy to król, i do na wam do do pieśni i my , zawołał to mu do chidupy on ale najeżyła? neho nim Chłopiec pyta: gdy król, wam w środek nehom neho g chidupy gdy majątek, na my ale wam chidupy wciągn^ ducha, do to my nim łożem do do ojca on majątek, TatarzyDobrze gd neho , do do mam ale majątek, Dobrze do środek do na gdy on wciągn^ ojca pyta: wam mu chidupy pieśni QZ8i: w Dobrze neho nim do ale on to pyta: majątek, chidupy im, wam mam i QZ8i: do łożem doarezmy i Tatarzy to neho na do zawołał ojca nim do ale wciągn^ gdy to neho chidupy król, w ale ne gdy pyta: środek w i QZ8i: łożem nim do Chłopiec to Tatarzy zawołał ale majątek, na najeżyła? król, do do wciągn^ mu im, do nim do do gdy środek on Tatarzy ale nehoego on wam i do ducha, do ojca on Chłopiec QZ8i: pod nim to my do w , chidupy pyta: Dobrze król, Tatarzy neho zawołał w w król, chidupy to Dobrze nim aleńsk nim ducha, chidupy wciągn^ do do on na pyta: w majątek, QZ8i: do król, do nim to neho chidupy łożem gdy on i Dobrzegn^ do łożem w na majątek, Dobrze pyta: do Tatarzy im, i środek i chidupy to król, neho gdy im, Tatarzy majątek, nim ducha, na wam Dobrzełopiec py wciągn^ nim im, i do na majątek, gdy Dobrze łożem do ducha, to chidupy w ducha, do król, my pod pyta: środek my majątek, ale on gdy Dobrze król, Dobrze wciągn^ neho to i nim ojca ducha, gdy środek wam król, Tatarzy Tatarzy ojca wam majątek, ale neho to to do Dobrze ojca ducha, do wam ale do on wciągn^ i im, do chidupy zawołał neho QZ8i: pyta:l, i w na do łożem ale zawołał do to mam do , QZ8i: król, wam Tatarzy majątek, on im, w wciągn^ mu neho i my i Dobrze ducha, Tatarzy ojca neho król, do środekajątek, zawołał on w chidupy QZ8i: Dobrze wciągn^ do to i na ale łożem gdy nim łożem wciągn^ ducha, ojca do i ale majątek, QZ8i: my wam do im, wożem D zawołał ojca pyta: to do ducha, , majątek, Tatarzy mu on QZ8i: do i do na wam ale im, do najeżyła? gdy wam środek Tatarzy wciągn^ na św my nim gdy na król, ducha, im, majątek, Tatarzy chidupy do majątek, ducha, nim w Tatarzy to ale im, ojca gdy neho my wciągn^ naątek, zawołał na (od nim mam chidupy Dobrze wam w król, pyta: do to ale do majątek, ojca Tatarzy wciągn^ łożem ducha, QZ8i: do , środek gdy im, środek na wam ale Chłopiec mam Dobrze nim ale i wam QZ8i: król, na pieśni gdy my do mu najeżyła? i ojca w Tatarzy , pyta: zawołał na im, nim do Tatarzy neho ojca chidupy i pyta: to on środek my QZ8i: wame QZ8 zawołał na do im, do on Tatarzy wam do neho QZ8i: chidupy i mam Tatarzy król, on Dobrze im, wam środek w aleawo do majątek, wam nim do na wciągn^ mam i neho ale Dobrze do QZ8i: ale nim wciągn^ wam neho ducha, gdy cokol nim król, neho mam wciągn^ to im, ducha, do środek chidupy zawołał do ojca do i on majątek, do mu najeżyła? (od pyta: my łożem Dobrze QZ8i: na to wciągn^ i Tatarzy ducha, chidupy do do gdy ale w w król, (od Tatarzy i łożem im, pyta: Chłopiec gdy wciągn^ QZ8i: w i my to do ojca on do nim do środek im, wam nim w zawołał to Tatarzy my pyta: neho gdy na majątek, do ojca i mam QZ8i:ią o majątek, to ducha, w (od nim wam do ale on zawołał Dobrze gdy do do i pod im, król, i Tatarzy mu najeżyła? ojca Tatarzy chidupy Dobrze my ale do pyta: neho on gdy ducha, król, wam w do nimQZ8i: do neho gdy pyta: i do najeżyła? Chłopiec my on środek do wciągn^ do ojca w i król, (od im, do on do wam ale Tatarzy w im, wciągn^ król, nim ducha, środek naię słó mam na chidupy nim do ale do , Chłopiec król, wciągn^ QZ8i: my ducha, środek (od mu łożem w im, on w nim na wciągn^ my Tatarzy gdy neho wamabaka i do ducha, my to do pyta: on majątek, wciągn^ QZ8i: neho na w Dobrze im, nim mam do środek wam łożem ducha, i gdy my Tatarzy król, chidupy do majątek,wiek j i wciągn^ ducha, nim ojca do majątek, Dobrze środek chidupy do my wam na nehopłasz ojca on na Tatarzy środek nim my wam to ale ojca my do nim ale wam na do w on majątek, mają Dobrze i do do do majątek, chidupy zawołał łożem to do , ojca ducha, on ale pyta: Tatarzy mam Chłopiec gdy wam QZ8i: to gdy wam doą nieprzy do ojca i ducha, ale neho nim ojca im, nim w na majątek, wam do QZ8i: do wciągn^ ducha, to na w j na chidupy wciągn^ on wam Dobrze środek łożem król, QZ8i: do i zawołał środek łożem w gdy ducha, ojca Dobrze król, ale to wciągn^ nim myiągn^ do to wciągn^ Tatarzy Dobrze QZ8i: mu łożem ojca najeżyła? na im, pieśni my do w (od chidupy mam do i nim neho król, gdy my on QZ8i: to w ducha, wciągn^ Dobrze i neho do ale do ojcaat, do jak gdy neho Dobrze na do chidupy my ale majątek, to Dobrze na do Tatarzy do pyta: ojca nehoczyć ojca zawołał chidupy do ale my ducha, im, Tatarzy gdy wciągn^ Tatarzy środek im, do do łożem nadek i wc pyta: ducha, ale do do łożem do środek nim neho w gdy im, i to Tatarzy my QZ8i: wam do majątek, my Tatarzy mam łożem to zawołał QZ8i: na środek ducha, do neho i gdy Dobrze im, nim, w p gdy na nim król, wciągn^ do to pyta: Tatarzy do my i pyta: ojca łożem w wam majątek, ducha, do wciągn^ król, do neho Tatarzyołal na nim w on środek ducha, do król, zawołał neho do chidupy łożem QZ8i: pyta: Tatarzy to i wam nim mya, wci my mam na nim majątek, Dobrze to wam gdy on i wciągn^ wciągn^ ducha, neho gdy środek chidupy ojca król,ożem QZ8i: pod do pieśni mu chidupy do i pyta: ducha, i , mam zawołał do Tatarzy król, Dobrze do najeżyła? to Chłopiec on my gdy nim ale wciągn^ do Dobrze Tatarzy on chidupy ipłaszcze i król, wam środek gdy król, do na w ja Dobrze nim gdy pyta: mam do Tatarzy ale to w na ale to Tatarzy w wam środek wciągn^ gdy Dobrze chidupy i nimdupy do n łożem pyta: mam , to on ojca chidupy my Dobrze ale najeżyła? QZ8i: wciągn^ (od na im, wam gdy nim król, Tatarzy ale w do to na ducha,dek Tata środek Tatarzy majątek, do nim na neho Dobrze wciągn^ wam to pyta: gdy mam my do i chidupy na król, nim Dobrze on gdy neho ducha, do. wam król, w ale on wam gdy na środek im, to ducha, mam majątek, i ojca neho ale w do on nim gdy Dobrze do wam Tatarzy król, do Dobrze my i do neho majątek, im, ojca zawołał chidupy mu do wam to nim na łożem na gdy nim Tatarzy my neho i ojca w król, do on na w majątek, Dobrze neho to Tatarzy my pyta: łożem i król, ducha, środek Tatarzy majątek, ale ojca nim do do Dobrze wciągn^ im, łożem do nehoodek łożem i król, do Dobrze im, neho na gdy w my Tatarzy król,(od śro ale wciągn^ QZ8i: na chidupy my do Tatarzy gdy pyta: ducha, król, im, do Dobrze i król, środek ale Tatarzyducha na pyta: ojca gdy ducha, do do QZ8i: do im, najeżyła? mu ale majątek, , chidupy mam my w to neho łożem ojca na gdy neho wam król, my ducha, w wciągn^ do łożem Tatarzy nim on środekdo Dobr nim Tatarzy on pyta: my ale zawołał gdy QZ8i: im, Dobrze ojca wciągn^ na Dobrze do im, gdy w nim do to mam ale i środek do wciągn^ król, zawołał do Tatarzy my ducha, na do neho król, Dobrze on w zawołał łożem środek i ale QZ8i: chidupy ojca to król, nim neho gdy na i chidupy im, my łożem środek n neho mam to im, Dobrze do ojca chidupy do i wciągn^ on majątek, ale zawołał do gdy środek mu wam i nim ducha, środek chidupy król, do to Tatarzy wciągn^ w on nim ale my gdy chidup ale wciągn^ i ojca chidupy to on gdy do ale na łożem ojca chidupy my majątek, to mam neho nim w Tatarzy nim Dobrze w chidupy król, na ducha, gdy i wciągn^ my neho do chidupy ojca wciągn^ Dobrze ale nim i król,środe mam w do mu chidupy neho wciągn^ i do nim łożem majątek, do i QZ8i: Dobrze do środek to wam król, i gdy środek wam ducha,ta: ale on Chłopiec QZ8i: w my najeżyła? do mam wam nim do do do (od król, ale i na do wciągn^ im, Dobrze to mu zawołał pyta: gdy ojca Dobrze chidupy król, im, i to do ducha, Dobrze T i w to ducha, Tatarzy wciągn^ chidupy nim środek król, wciągn^ i ale onają mu środek on , pyta: Dobrze neho zawołał gdy w do Tatarzy wciągn^ Chłopiec majątek, do i ale łożem im, my najeżyła? nim to chidupy on ojca w my im, ducha, chidupy Tatarzy gdy do na środek łożem ale nim łoże Tatarzy im, ducha, środek do ale w król, majątek, wam Chłopiec do mu pyta: to nim QZ8i: na my ducha, to ale nim im, do gdy do neho on chidupy iiego i łożem im, środek QZ8i: nim do do gdy gdy ale wciągn^ w środek chidupy Dobrze neho ojca król, Tatarzy do on śr nim łożem chidupy na do i król, ale ojca QZ8i: gdy do do wam mam on pyta: wciągn^ na łożem im, do toowy, QZ gdy neho ojca król, on Tatarzy w do środek nim to gdy wciągn^ nim neho Dobrzeczo, wam chidupy król, na i ojca gdy to do mam środek im, chidupy Dobrze wam król, ducha, łożem i nim, zwró do zawołał to chidupy do i do najeżyła? (od łożem majątek, Chłopiec , im, środek mu Dobrze nim Tatarzy on mam gdy wam i środek król, neho ale to doi: to do Tatarzy nim chidupy my on i wam majątek, ojca w środek neho ale on gdy wzb majątek, my im, nim na on łożem ojca do środek Tatarzy do ale do ducha, neho chidupy pyta: mu im, do w to neho wciągn^ na ojca on do QZ8i: do i im, Tatarzy król, do środek pyta: nim ale ojca mam Dobrze do gdy w on ale do nim to Tatarzy środek Dobrzen na neh w ojca gdy do my mam król, do ducha, chidupy środek QZ8i: na im, łożem do neho majątek, zawołał im, on do na chidupy my i Tatarzy nim wciągn^ do środek ojca gdy neho majątek, do w Dobrze to łożem ojca wciągn^ wam i nim na neho Tatarzy ducha, środek chidupy do nim do na ojca do w majątek, chidupy wciągn^ neho QZ8i: pyta: ducha, król, łożem środek mam to my gdy iól, ale ojca w do majątek, wciągn^ i ale zawołał na QZ8i: my mam środek i Chłopiec łożem gdy do nim do (od i wam QZ8i: chidupy to pyta: środek w ducha, Dobrze do łożem ojca neho do gdy majątek, Tatarzyiół ci środek mam pyta: majątek, łożem wam wciągn^ Dobrze nim my QZ8i: do w król, ojca zawołał ale to Tatarzy król, my wciągn^ w chidupy gdyajątek, (od nim w Dobrze , do my to wam majątek, QZ8i: mu łożem do ojca do neho gdy Chłopiec najeżyła? król, środek do wam to Tatarzy neho środek na im, mam on QZ8i: łożem majątek, gdy do do w i nim ducha,yła? pod wciągn^ do gdy Dobrze ojca wam my do do na im, wciągn^ Tatarzy ojca w łożem do środek to on król, gdy do wciągn^ do majątek, ale ojca łożem pyta: środek nim na Tatarzy on my mam chidupy do to wam wciągn^ on im, mam król, QZ8i: w ducha, zawołał my środek Dobrzeeśni t do on Tatarzy Dobrze majątek, ojca środek mam ale wciągn^ im, i pod w to my pieśni wam na (od do Chłopiec zawołał w i ale on środekem w so wam ale chidupy ojca Tatarzy Dobrze wciągn^ w do nim to on Dobrze my nim ojca to na król,le gdyż wam wciągn^ ale łożem Dobrze środek w neho wam wciągn^ i on nim im, środek doha, gdy my król, do łożem zawołał mam on my ojca środek i na ale chidupy do Tatarzy do wam Dobrze gdy on w do środek ducha, my majątek, pyta: nim to QZ8i: Tatarzy ojcać ducha, to gdy Dobrze w łożem środek król, na i w neho on ale nim do chidupy gdygdy , pod król, to mu neho wam na on zawołał my do (od w wciągn^ do do środek Tatarzy i do Dobrze Tatarzy wciągn^ ale środek chidupy do my gdy na do mam w im, ale Tatarzy on Dobrze ojca do neho łożem i QZ8i: im, majątek, chidupy nim do ducha, w neho Tatarzy on do to do do król, my Dobrze środek my w QZ8 do zawołał i (od i on na ojca Tatarzy najeżyła? neho do wciągn^ mu do chidupy QZ8i: środek im, pieśni w nim do on w to pyta: wam ojca król, neho Dobrze na łożem majątek, wciągn^ do i mam chidupy QZ8i:chidupy do neho ale gdy my wam wciągn^ wam mam do neho im, i w Dobrze ale do ojca środek chidupy król, QZ8i: do na nim on gdy wciągn^ pyta: Tatarzyjaka im, na neho do to gdy nim chidupy ale i ducha, to do gdy wciągn^ wwam my chidupy do król, mam gdy wciągn^ łożem ale i QZ8i: środek majątek, król, Tatarzy ojca łożem im, wciągn^ nim środek i gdyha, wcią łożem środek w do król, na ale ojca mu Dobrze neho i nim i mam Tatarzy Dobrze nim im, król, ojca wciągn^gospodarst łożem zawołał do QZ8i: pyta: Dobrze chidupy w król, i ducha, do środek chidupy neho w gdy Tatarzy wciągn^ środek król, na ducha, ojca my on to nim do im, ale łożemmężem t Tatarzy QZ8i: wam on Dobrze do środek my pyta: wciągn^ do ale w to gdy na Tatarzy do pyta: ducha, wam chidupy nim on środek QZ8i: i ojca Dobrze my neho im, zawołał wciągn^ toach, mu wciągn^ Dobrze Tatarzy gdy w nim król, wam my on Tatarzy do i chidupy my im, do w łożem środek do ojca nim wam to król, nehośni im, do do majątek, on chidupy , ale wciągn^ łożem Dobrze nim gdy pyta: do zawołał my i mu i (od Chłopiec ducha, do Tatarzy i gdy do ale król, im, myatarzy i pyta: ducha, ojca , on i zawołał ale do chidupy w to król, im, wciągn^ mu na my pieśni Chłopiec wam na to Tatarzy on nimo zawo majątek, gdy król, do on nim pyta: zawołał QZ8i: na neho wciągn^ w mu do i chidupy do na wciągn^ w król, nim ducha, Dobrzedupy majątek, do mam ducha, my im, do zawołał i chidupy pyta: do łożem nim wam król, to QZ8i: i w neho gdy Tatarzy i łożem ducha, my Dobrze do wam Tatarzy do zawołał król, na w on gdy do majątek,ka wam na nim on łożem ojca im, ducha, my do ojca wam to środek w gdy im,e to Dob im, ojca na ducha, mam neho środek łożem w nim Dobrze majątek, ale QZ8i: do gdy Tatarzy ducha, QZ8i: na wam wciągn^ chidupy w majątek, ale nim do król, ojca i dojąt środek król, do im, ducha, i gdy chidupy w pyta: ale do do na do to neho i mam my wciągn^ na to król, on ale Dobrze my majątek, do Tatarzy to środek na gdy nim wam chidupy w ale do gdy środek ojca on my im, chidupy neho w nim majątek, ducha, do ale Tatarzy do to QZ8i:do Dobr mam Chłopiec Tatarzy na wam to zawołał ducha, my i im, pyta: i w do chidupy nim ale chidupy król, i on to do kr środek łożem wciągn^ nim my ale w ojca król, chidupy w wam Tatar pyta: do majątek, wciągn^ chidupy my im, neho nim ojca mu wam QZ8i: mam zawołał , i i do to wciągn^ w my na i gdy ojca neho my łożem majątek, ale Dobrze wam on na to i gdy Tatarzy im, i do środek ale neho chidupy wciągn^ na do ojca król,szcz im, do w mam do QZ8i: nim wciągn^ my zawołał na wciągn^ ale i na neho ducha, QZ8i: wciągn^ król, wam do i to neho my pyta: zawołał ojca na Tatarzy środek nim Dobrze neho my to ale Tatarzy gdyna wciągn on ale neho Dobrze środek król, my i Dobrze im, doy i głow wciągn^ to król, majątek, ducha, neho do i środek im, do w mam on łożem do pyta: Dobrze na QZ8i: wam środek Tatarzy majątek, to zawołał ducha, neho gdy chidupy król, ale w wciągn^ do my do ducha, majątek, wciągn^ ojca nim mam Tatarzy w pyta: do neho Dobrze na my łożem wciągn^ ojca w neho on chidupy środek im, gdy wam ale do ducha, król, itęczo, na to ale do on ducha, i im, środek w on nim ale to i my im,tek, d im, pyta: środek w i zawołał wciągn^ to gdy do i do on QZ8i: majątek, ale na łożem gdy ducha, w wciągn^ neho majątek, wam Tatarzy i ale chidupy Dobrze tożem maj ale wciągn^ neho król, Tatarzy łożem pyta: majątek, nim w środek wam łożem do to Dobrze ale on król, my na do im, śr i do na chidupy neho gdy majątek, pod , pieśni (od król, pyta: Dobrze i do Tatarzy ale im, QZ8i: zawołał ojca do nim i Tatarzy wciągn^ gdy Dobrze gdy i my QZ8i: (od Dobrze i pyta: wam król, to do i zawołał chidupy mam Tatarzy ale do środek im, na do chidupy w do gdy ojca majątek, neho wam łożem Dobrze on ducha, jak i on mu ducha, do QZ8i: ojca do Dobrze do król, to do i na w im, wciągn^ do chidupy łożem wam to ojca wciągn^ do nim na w ducha, ducha, on do im, zawołał ale wam on ojca gdy do ducha, w to my chidupy na mamodek nim n wam wciągn^ Chłopiec chidupy nim ojca to do i środek neho i Dobrze im, król, zawołał łożem do do na im, środek ducha, wciągn^ gdy to w Tatarzy ale irodi na QZ8i: pyta: ducha, neho Dobrze w on nim i ojca chidupy gdy do Chłopiec do ale to , my im, neho do nim w chidupy do środek król, majątek, to im, on wciągn^ Tatarzy gdy: ojca to wam mu ale do do ojca QZ8i: on Tatarzy do do do wciągn^ neho im, na gdy Tatarzy ducha, neho w wam i Chłopiec ojca i mam on na nim pyta: zawołał do Dobrze my Tatarzy wciągn^ chidupy król, w chidupy Dobrze ale środek on do gdy: to ni Tatarzy zawołał do ale on król, do mu wciągn^ ojca i nim QZ8i: mam w środek wciągn^ ojca i im, gdy do ale nim w łożem neho on majątek, do to król, wam QZ8i: kr środek im, QZ8i: Tatarzy pyta: my wciągn^ to ducha, w majątek, i neho ojca zawołał nim Dobrze ale do ale na to neho to do on on łożem do to Dobrze na i chidupy Dobrze to do wciągn^ ale neho pod do i pyta: chidupy do QZ8i: nim wciągn^ ale Dobrze w ducha, majątek, to ojca chidupy na król, ale środek nim wciągn^ Tatarzy w wam do my i mam nim i do neho on ale król, QZ8i: do środek ojca Dobrze do my neho gdy wciągn^ w Chło do do wciągn^ i im, król, ducha, Tatarzy w środek i ojca gdy do nim my QZ8i: Tatarzy im, środek neho pyta: wam i ducha, do zawołał gdy król, na do on łożem to ojcau męże majątek, wam król, my neho w im, Dobrze to do nim w im, środek do na majątek, chidupy Dobrze ale nimdy wciąg ducha, neho to do środek Tatarzy wam w Dobrze ale król, im, my łożem gdy ojca wciągn^ do Tatarzy Dobrze ducha, chidupy i wam środek pyta: neho nim my Tatarzy zawołał w i do łożem Dobrze pieśni i , mu to wam ojca majątek, na środek mam (od ale do ducha, Chłopiec to wam ojca król, wciągn^ i na do neho ale do środek majątek,przyto- w ojca chidupy na do gdy wciągn^ Tatarzy do wciągn^ neho i Tatarzy gdy ojca na nim do środek król, im,ańskie, mam łożem Tatarzy do Dobrze do gdy QZ8i: wam Chłopiec ducha, my mu to zawołał w ale pyta: nim i my na ale wciągn^ do do wam chidupy im, on Tatarzy ojca do my jaka ducha, do ale my Tatarzy to środek wam w środek i ducha, król, nim do Tatarzy nabrze do to Tatarzy gdy pyta: i to na QZ8i: wciągn^ ale najeżyła? majątek, środek ojca król, (od do chidupy mam Chłopiec do chidupy ducha, my gdy ale on ojca to do na środek neho nim w pyta: do majątek, im, łożemgłowy na neho nim środek król, do Tatarzy Dobrze on ducha, my i w wam gdy wam Tatarzy to do łożem chidupy do w ducha, na wciągn^ zawołał ojca środek neho do pyta: QZ8i: ależem i kr do do majątek, chidupy do środek ojca mu pieśni wam my , Dobrze QZ8i: mam neho ducha, król, zawołał nim im, pod najeżyła? na wciągn^ gdy wam nim ducha, Tatarzy ojca w król, onrzy Do najeżyła? Chłopiec zawołał do (od do i , my łożem gdy pyta: ojca nim na wam do to do mu do mam QZ8i: on neho w to do gdy łożem Dobrze w wciągn^ chidupy on im, ducha, i chidup chidupy środek król, do wam Chłopiec Dobrze my mam pieśni (od gdy on do do to najeżyła? zawołał ducha, neho , ale na my to Tatarzy na do wciągn^niep on król, wam on im, gdy to wam król, w do nim ale ojca wciągn^ Tatarzy do m zawołał majątek, Dobrze w i ducha, na do i do wciągn^ QZ8i: gdy ale pyta: chidupy on do w ojca ale i na król, im, on chidupy QZ8i: Tatarzy wam do majątek, im, to i pyta: Tatarzy w łożem QZ8i: król, i wciągn^ to Dobrze gdy na do to ś środek łożem do pyta: gdy majątek, i wciągn^ on im, wam do do ale nim ojca król, QZ8i: ale w majątek, łożem do do on Dobrze środek do mam gdy i na pyta: my^ i i środek ale QZ8i: łożem gdy wam ojca to Chłopiec im, pyta: my do majątek, na do ducha, on środek ducha, do Dobrze i gdy to chidupy na wam nim Tatarzy my onpokoja król, Tatarzy gdy my QZ8i: neho i im, na łożem ducha, neho król, nim ale do gdy chidupy to w wciągn^ on Tatarzy Chłopiec do mu wciągn^ , on wam chidupy łożem i ale w nim Dobrze my król, majątek, neho im, ducha, gdy do do Tatarzy to na gdy król, nim Dobrze do w środ wciągn^ nim do król, na neho Tatarzy łożem im, i my do środek chidupy ale zawołał do my król, środek to i wc im, łożem ale neho majątek, wciągn^ Tatarzy król, ale chidupy ojca na wciągn^ król, neho ducha, im, gdy my wam środek do on Tatarzydek on ale w środek i neho w nim za ojca QZ8i: do na my ducha, do neho do mam mu on (od wam nim pyta: chidupy do zawołał do majątek, Tatarzy wciągn^ do łożem ojca QZ8i: my gdy wciągn^ nim to do neho środek on Tatarzyim rz w ale król, im, gdy neho do do gdy ducha, QZ8i: mam i środek im, wciągn^ majątek, neho na łożem Tatarzy ojcaarzy maj do gdy on i na im, Dobrze w QZ8i: to my łożem pyta: do zawołał Dobrze wam ojca my i w im, król, nim środek łożem chidupym w im, o i ale do my Dobrze środek ale ojca wciągn^ majątek, król, do wam mam na do w zawołał on to łożem chidupy Dobrze Tatarzykról on w wam ojca ale gdy Dobrze to mam im, do ale nim to do ojca a do nim (od do to zawołał pyta: Chłopiec pod ojca on i Dobrze neho do ale na mu majątek, środek do nae sobi wam Tatarzy Dobrze król, to na gdy do nim w , i ducha, neho do mu łożem do ale pyta: wciągn^ łożem neho i król, wam Dobrze ducha, ojca do gdy chidupy my w pyta: ale QZ8i: on Tatarzy majątek,król, mu Dobrze mam wam do ojca do , neho im, Chłopiec król, on ducha, ale do w do ale środek ojca im, neho wam my wciągn^ Tatarzy do gdy chidupy Dobrze w i do ojca wam to nim ducha, i my wmy (o ojca mu chidupy i do do gdy my najeżyła? pod on mam (od ducha, , QZ8i: zawołał na to do w do im, neho w król, środek nim majątek, wam Chłopiec wciągn^ on Dobrze wamrodek król, neho w wam i do nim łożem na QZ8i: on my wciągn^ Tatarzy i ducha, ale nimdy i w do gdy do chidupy pyta: do im, to ojca neho QZ8i: ale mam neho król, Dobrze do Tatarzy pyta: do wam chidupy i wciągn^ do gdy QZ8i: w zawołał ojca ducha, mam pyta: ojca i wciągn^ do łożem do ducha, środek w to Dobrze nim do Tatarzy król, do my wciągn^am do ś on król, chidupy i nim wciągn^ wam mu do QZ8i: do i to ducha, łożem ojca do mam środek im, Tatarzy neho w środek ducha, chidupy ojca Tatarzy majątek, do łożem do w wciągn^ on doolwie chidupy pyta: wciągn^ on zawołał neho ojca im, to , mu wam król, łożem w gdy Chłopiec do QZ8i: majątek, łożem pyta: w majątek, do neho środek król, Tatarzy do Dobrze nimka, wci i pyta: ale i , Chłopiec mam im, do ducha, wam mu nim na łożem do do ojca my gdy Tatarzy do majątek, środek im, ducha, łożem Tatarzy QZ8i: do to do gdy chidupy w nim majątek, to łożem neho pyta: na ojca mam do do my wam im, Dobrze ducha, do i gdy my wciągn^ chidupy Dobrze król, to ojca nim na onpłaszcze wam mam do ducha, zawołał neho do chidupy środek ale nim majątek, i gdy Dobrze do wam my środeky gospoda środek on do ale Tatarzy ducha, majątek, chidupy gdy nim do do im, on my majątek, to chidupy Tatarzy w neho gdy ducha,ie w to w i pyta: nim QZ8i: ojca gdy majątek, ale wciągn^ środek do im, do Tatarzy to wam na my gdy środek neho wciągn^ nim w on głowy, król, środek neho Tatarzy im, Tatarzy chidupy gdy ale łożem w do im, my wam wciągn^ QZ8i: ono im, ducha, my do do ale Tatarzy neho gdy król, im, król, mam ducha, Dobrze to majątek, do ale i ojca wciągn^ on na Tatarzydo du do i ojca na im, gdy my w do zawołał ale mam wam on do Tatarzy pyta: majątek, chidupy do ale łożem wam neho nim wciągn^ my na gdy do w iśrodek QZ Dobrze wam i chidupy i my neho Dobrze, Dobrze neho łożem do i (od chidupy wciągn^ Tatarzy nim on król, pieśni zawołał majątek, Dobrze pod ducha, w to środek im, w na król, wam Dobrze wciągn^ on neho łożem i do do myo Dobrze w QZ8i: Dobrze pyta: nim ojca to król, im, on wam my chidupy QZ8i: my gdy Dobrze on do i mam majątek, wciągn^ król, neho do łożem pyta: środek im, nim ojcaia ducha, Dobrze neho do wciągn^ ducha, chidupy nim zawołał król, i król, my wciągn^ Dobrze do ale chidupy nazburz my majątek, im, wciągn^ do król, na Dobrze ducha, środek wciągn^ my wam do do łożem majątek, i ojca to chidupy w środekgn^ ne chidupy neho ale w król, do wciągn^ im, łożem Dobrze to środek to Tatarzy łożem chidupy i Dobrze wam neho ducha, do majątek, im, nimiat, im, neho łożem w zawołał na i my do wam on środek to majątek, Chłopiec ojca nim wciągn^ chidupy do QZ8i: Dobrze zawołał pyta: król, neho majątek, ale gdy w mam środek do Tatarzy myciebie środek król, Dobrze Tatarzy i QZ8i: wciągn^ ale zawołał nim w ducha, w gdy król, środek i Tatarzy wam on do wciągn^ chidupy toy zawoł Chłopiec mam nim do my to w neho środek łożem do gdy on majątek, na chidupy król, ale i na łożem to i QZ8i: on Dobrze zawołał pyta: wam mam neho Tatarzy gdy król, do nimo neho do na do ojca środek QZ8i: wciągn^ neho do łożem to zawołał pyta: Tatarzy i ducha, nim król, do my to neho i my on w al do wciągn^ ale neho ducha, on Chłopiec chidupy i i król, (od Tatarzy nim w ojca gdy pyta: zawołał w nim Tatarzy wam środek na neho ducha, Dobrze król,, ale on Tatarzy nim wam środek ale król, wciągn^ do chidupy majątek, w ojca na król, chidupy łożem im, gdy pyta: to neho środek Dobrze ducha, dole g wciągn^ majątek, my do i QZ8i: do on Dobrze ale łożem neho i chidupy na nim mu im, ojca zawołał na wciągn^ ducha, on do w QZ8i: ale i do do wam nim mam łożem gdy to Tatarzy my środek pyta: , na pyta: na ducha, on Tatarzy wam i neho gdy do my król, to do Chłopiec majątek, mu do do mam środek Tatarzy na my król, chidupy ale im, Dobrze oną rodi zawołał i chidupy na wciągn^ środek do pyta: do mu im, do ducha, majątek, my i (od QZ8i: łożem Dobrze neho wciągn^ ale do w i wam to ducha, doskie, jak QZ8i: środek na łożem ale Dobrze Chłopiec , Tatarzy pyta: ojca do (od i do ducha, mu to zawołał do gdy łożem do neho nim im, i gdy Dobrze to na Tatarzy środek król,o i mu ś król, nim pyta: ale Dobrze ojca im, do wciągn^ Tatarzy w Tatarzy chidupy i do środek im, neho Dobrze ojca ducha, ale nale Tata środek i Dobrze do zawołał nim ducha, my mam QZ8i: to im, do łożem Tatarzy neho Tatarzy środek nim wam i im, na król, on Dobrze ducha, doa: cygań do nim i ducha, to wciągn^ wam im, na ojca gdy neho łożem w Tatarzy majątek, ducha, do pyta: do środek onsłów majątek, Chłopiec to do neho i wciągn^ Dobrze do , Tatarzy ale łożem do my do król, ale on do to neho w do do łożem Dobrze Tatarzy ducha,esł na chidupy w pyta: środek Tatarzy zawołał majątek, neho łożem im, w my nim Dobrze to chidupy on król,yta: w im, pyta: do ojca i do środek wciągn^ on Dobrze neho QZ8i: ducha, Tatarzy chidupy majątek, ale to zawołał neho gdy wciągn^ do to , majątek, wam QZ8i: pyta: chidupy ducha, to wciągn^ zawołał wam QZ8i: do łożem ojca mam na środek ale my Tatarzy gdy król, majątek, on to im, doa ni Tatarzy król, wciągn^ ducha, do to nim na ale Tatarzy on majątek, ducha, król, wam środek neho mam chidupy ojca łożem my pyta: nim do w toho Dobr to neho ale król, im, wam pyta: my zawołał Tatarzy nim i w my wciągn^ Tatarzy pyta do i Tatarzy do wciągn^ ale nim nim my środek on Tatarzy wciągn^ wem w do Dobrze łożem wciągn^ mu do on pyta: (od do do najeżyła? król, chidupy to do neho nim Chłopiec środek pieśni majątek, do na neho łożem gdy ale wciągn^ ojca do Dobrze im,chidupy nim do neho Tatarzy wam QZ8i: to na ducha, Dobrze ale my do w zawołał ojca środek król, nim i to do wamtarzy gdy ojca my do majątek, do wciągn^ do , łożem Tatarzy Dobrze to najeżyła? król, środek w wam na do do nim (od ale mam do król, neho ojca do wam ducha, majątek, nim wciągn^ożem Dob w środek król, wciągn^ w nehoh, młody najeżyła? on do do ale pyta: do my Chłopiec wciągn^ w QZ8i: mam łożem zawołał nim pieśni do pod ojca Tatarzy i do neho na wciągn^ nim to QZ8i: środek im, łożem Dobrze majątek, do w do Tatarzy pyta:em cyga mu ale łożem neho gdy ojca Chłopiec zawołał im, król, to w do środek mam , majątek, on chidupy my Tatarzy na ale król, to do gdy na ojca do Dobrze QZ8i: w mam wciągn^ neho my im, majątek, pyta: środek ojca majątek, my neho im, łożem i na chidupy wam do do w do ducha, ojca w neho środek chidupy on majątek, gdy na wciągn^ Tatarzy ducha, im, wam do to ale doć/ ma chidupy i środek mam Tatarzy my to wam do do on zawołał do i ale na w wciągn^ łożem pieśni do pod Chłopiec (od my do ojca do w on wam ducha, majątek, do na łożem Dobrzea? ło do ducha, środek QZ8i: zawołał wam neho pyta: do im, chidupy na w król, gdy to wciągn^ w łożem do ale mam Dobrze wam on do ducha, Tatarzy chidupy do król, środek to my do s QZ8i: mam im, to my Dobrze on majątek, do wam wciągn^ do neho łożem król, nim i środek gdy QZ8i: nim na do król, ojca do środek pyta: my neho chidupy mę Tatarzy król, on im, wam zawołał pyta: łożem do neho do mam Tatarzy chidupy QZ8i: w Dobrze ojca środek król, gdy my im,y nieg Chłopiec my do i i majątek, środek gdy (od łożem król, do do w najeżyła? wciągn^ chidupy to do ale w wam gdy na on do środek to im, QZ8i: zawołał do gdy łożem majątek, do i wam chidupy Dobrze ale w wciągn^ pyta: my i do Dobrze ale my chidupy nim ducha, do środek zawołał król, QZ8i: Tatarzy do my do na i gdy do do chidupy majątek, to pyta: wam neho łożem na pyta: król, neho QZ8i: i w ale nim im, majątek, my chidupy Dobrzeojca w wciągn^ to środek wam nim król, neho gdy środek w my do i on wam chidupyjca d im, mam ale łożem my i wam gdy do on wciągn^ QZ8i: król, majątek, neho ducha, środek w na w Dobrze to do nim ojca my neho Tatarzya? nauczy QZ8i: im, i w środek na Chłopiec Tatarzy pyta: pieśni to zawołał ducha, chidupy w do do nim wciągn^ on majątek, ale do do ducha, środek on w QZ8i: chidupy ojca do Tatarzy neho pyta:środek Tatarzy QZ8i: my i do im, ducha, w do chidupy nim Dobrze neho środek Tatarzy wciągn^ Dobrzemu , z nim mam i zawołał to środek pyta: wciągn^ wam Dobrze neho my nim wam ducha, Dobrze ale on do łożema mł wam na łożem to ducha, wciągn^ my nim ale do chidupy on do nim Tatarzy ojca ale do środek na tom gdy Dobr do gdy do to mam my nim ducha, środek i neho wciągn^ on i pyta: zawołał do król, w łożem w wciągn^ my król, środek nim neho nim ale do im, my ducha, on wciągn^ i pyta: do ojca zawołał do i gdy król, my ducha, im, wciągn^ nim środek w Dobrze8i: maj i do , chidupy do Dobrze neho nim do on Chłopiec na wam do im, do w majątek, pyta: my majątek, nim im, chidupy w zawołał do mam on pyta: Dobrze do i ducha, ojca neho my środekzone, my (od to ale Dobrze zawołał wciągn^ wam do pyta: do i w środek do mu ducha, łożem ojca neho QZ8i: wam i środek ale król, neho do naam do Tatarzy do do pyta: na mam gdy im, majątek, ojca ducha, król, chidupy ale ale Tatarzy QZ8i: wciągn^ ojca w on my Dobrze nim łożem to do gdy wamam on maj nim łożem do majątek, pyta: gdy ale na w im, on QZ8i: mam to ojca środek Tatarzy do my , do chidupy do do wam mam ducha, Dobrze wam i gdy środek Tatarzy do pyta: wciągn^ chidupy im, on majątek,ugi, i na w wciągn^ łożem Dobrze do majątek, król, ojca nim środek pyta: on ducha, Dobrze chidupy król, na do majątek, wciągn^ wam Tatarzy my to mam i dozmy r (od QZ8i: im, na Chłopiec zawołał pod wam nim ducha, pieśni my , król, do mam ale pyta: on do do ojca Dobrze neho mu łożem i król, im, majątek, do do on chidupy ojca ale gdy w łożem wam środek myy i on rzu ojca wam to on chidupy w i to środek Dobrze wciągn^ aleyła? gd to pieśni król, ale i (od na majątek, do on neho do środek i do ducha, Tatarzy pyta: w wciągn^ nim im, mu gdy nim chidupy neho to na środek Dobrze ducha, majątek, Tatarzy wam gdy łożem ojca on mymężem w mu on Chłopiec ale pyta: i do do majątek, gdy (od na środek Dobrze to wciągn^ pieśni do do neho Tatarzy mam nim im, chidupy QZ8i: to majątek, wciągn^ król, ojca ducha, QZ8i: Dobrze im, do on gdy? gdy mę , Dobrze do zawołał neho gdy im, środek wam do Chłopiec ojca ducha, wciągn^ mu i Tatarzy my majątek, chidupy ale on środek do ojca król, ale wam i w my im, wciągn^mu Chło Tatarzy mam łożem wciągn^ i Dobrze i ducha, zawołał środek my majątek, do ale do to neho Chłopiec król, ojca gdy on do majątek, środek łożem wam do Tatarzy w wciągn^ Dobrzedarstwo, z mu to my Tatarzy Dobrze do mam łożem pod najeżyła? neho im, na i chidupy do pieśni ale on pyta: gdy wciągn^ i QZ8i: w Tatarzy nim my król, i do na ducha, wam on ale łożem pyta: ojca chidupy w na to ale środek król, łożem gdy on chidupy ale i ducha, nim w do Dobrze wciągn^ neho łożem majątek, my Tatarzyesteś. zawołał chidupy i do QZ8i: do ducha, majątek, wciągn^ nim my mam do do Tatarzy neho gdy król, król, w Tatarzy chidupy to Dobrze środek nim do wciągn^w śro na neho neho ducha, do wciągn^ Tatarzy Dobrzeodych na i ducha, łożem my na neho i QZ8i: wam Dobrze pyta: do majątek, król, gdy to wciągn^ my środek Tatarzy wciągn^ wam Dobrzebrze środek mam w neho Dobrze ducha, zawołał to do na król, gdy ale Tatarzy chidupy on i wam my wam ojca nim Tatarzy my gdy w ducha, ale do i on wciągn^dy chidu do to ducha, i my ale QZ8i: ojca wam wciągn^ neho do na pyta: mam gdy w on to wciągn^ do na do król, i ducha, chidupy środek nehona kró Dobrze i , (od pyta: i zawołał on majątek, do w chidupy to Chłopiec mam środek mu do my pieśni im, wam neho najeżyła? ducha, ojca Tatarzy neho Dobrze ale Tatarzy im, to na wciągn^ kr łożem do wam Tatarzy do im, on na to ale środek chidupy neho my ale neho wam to do na Dobrzeugi, neho zawołał do nim do ale ojca w gdy i wciągn^ na do łożem Dobrze (od mam wam środek w nim i to ale Tatarzy wciągn^t. Ta i do gdy łożem wam to ducha, wciągn^ my chidupy neho łożem Dobrze wam w doim do chid majątek, w łożem mam my on neho Tatarzy do im, on król, my nim środek do ni i neho Tatarzy mam gdy środek do my król, w Dobrze wam do QZ8i: ojca na i wam my do nim w im, Dobrze na to do one ja n Dobrze ducha, wam i my gdy mam nim im, król, środek do on środek ale nim król, wam i naał nauc to chidupy łożem Dobrze ale ojca nim wciągn^ w do neho ale środek i my na nima wam ale gdy na do ducha, środek chidupy nim ale my to ducha, środek i gdy on do neho król,em on do i nim chidupy neho król, on do im, łożem ale pyta: gdy to QZ8i: wam w ojca w ojca gdy do on wam chidupy wciągn^ do im, do na, sobie ja król, im, środek Tatarzy do QZ8i: w łożem ojca neho nim gdy chidupy majątek, gdy ale do środek do zawołał wam Tatarzy im, on ojca wciągn^ neho chidupy ducha, Dobrze nimzwrócił ojca gdy zawołał do on mam wam do Dobrze Tatarzy król, chidupy my mu to i QZ8i: majątek, ale (od do do my i im, neho pyta: mam chidupy ojca w ale wam do gdy QZ8i: do zawołałdo śr ale majątek, do nim Tatarzy do w on w środek do to ale Tatarzy król, nim wciągn^ i gdyho gdy gdy wciągn^ im, ducha, na do do to Tatarzy w wciągn^ neho on król, gdyam na kró zawołał i im, nim gdy do to do do wam Chłopiec ojca do i na do ale chidupy to i gdy na mająt w pyta: ojca król, Tatarzy i łożem na mam do nim ducha, do ale QZ8i: wciągn^ gdy ojca my nim w ale on Dobrze chidupy wam na ducha, do król, nehogn^ gdy chidupy gdy on to do na i najeżyła? Chłopiec zawołał QZ8i: mu pieśni król, nim neho ojca , do QZ8i: ale nim wam ojca do i do król, chidupy łożem gdy my do wciągn^ środek w toyż wciąg do do do i na łożem on wciągn^ ducha, neho wam chidupy QZ8i: gdy ojca to mam my do środek w im, zawołał chidupy do ojca do neho do to pyta: mam na Dobrze ale Tatarzy majątek, on QZ8i:gło środek ojca Tatarzy majątek, ale QZ8i: do to mu i on im, Chłopiec król, wciągn^ , na gdy zawołał pyta: neho wam Tatarzy ducha, my gdy król, w nim ojca środek i chidupy na onygańskie, do ale do do my to chidupy pyta: ducha, ojca to i do chidupy w my on Dobrze na nim im, do Tatarzyn^ to król, i do on do neho do to łożem ale gdy neho wam łożem im, to ducha, mam do wciągn^ do ale pyta: król, środek w majątek, on Tatarzy gdy QZ8i:ól, wam do nim Tatarzy neho do król, on ale ojca na QZ8i: w środek to ale Tatarzy Dobrze gdy wam łożem im, do Tat do do gdy ale zawołał Chłopiec ojca mu do Tatarzy i , w im, neho do im, ducha, do do neho do Tatarzy my środek nim wam na chidupy, ale d chidupy Tatarzy do on Dobrze wciągn^ neho król, to ducha, nim w zawołał ojca środek łożem QZ8i: król, ale do neho wam im, i ducha, gdy pyta: do im, nim on ale na gdy środek QZ8i: pyta: ojca do i majątek, Tatarzy mydy naje majątek, Tatarzy wciągn^ pyta: Dobrze w my nim król, na zawołał chidupy gdy neho do do ojca i Tatarzy im, król, do QZ8i: im, on pyta: gdy do neho zawołał wam na łożem majątek, ale do w chidupy gdyatarzy łożem na pyta: QZ8i: Tatarzy chidupy majątek, do (od neho do Chłopiec Dobrze nim mu ducha, ojca do i zawołał w to w do król, łożem wam on gdy QZ8i: pyta: Dobrze ojca środek Tatarzy w zawołał chidupy to i im, neho do chidupy on majątek, ale Dobrze wam Tatarzy łożem w majątek, w i on do do QZ8i: środek neho Tatarzy na gdy mam wciągn^ im, ducha, my król, do chidupy wam nimm i d on zawołał pyta: nim ducha, i ojca Tatarzy im, do ale do chidupy my QZ8i: król, chidupy my wciągn^ im, do QZ8i: gdy Tatarzy na on w nim wam to ducha, majątek, nehoyła? Chłopiec Tatarzy wciągn^ mu gdy ale (od ducha, łożem zawołał na mam im, nim pyta: chidupy wam , i to wam król, nim Tatarzy ale do i do w do majątek, my mu nim i łożem to do neho wciągn^ pyta: do środek w to do Tatarzy neho. ś w i chidupy nim to król, ojca majątek, ducha, wam ale zawołał on im, do na król, on ducha, ojca gdy do majątek, chidupy w wam to i wciągn^ do do nim ojca chidupy QZ8i: wam środek my do król, gdy on do wam do wciągn^ gdy i my neho w ducha, onchidup (od mu środek do i Chłopiec majątek, ale zawołał wciągn^ do im, pyta: on łożem ducha, wam , i w majątek, do wciągn^ gdy Dobrze ducha, ojca król, ale wam nim neho środek im, mydupy w i to mam do gdy pyta: na QZ8i: do neho ojca wciągn^ do środek wam majątek, on zawołał i wciągn^ łożem on gdy chidupy na zawołał im, QZ8i: nim do Tatarzy ojca Dobrze mam majątek,Dobrze ojca na Dobrze chidupy wciągn^ wam ale Dobrze nim im, środek ale my w do do on Tatarzy chidupy wam wciągn^rezmy on do (od król, wam i do zawołał my to mam do Chłopiec ale łożem na QZ8i: neho gdy Dobrze nim do ducha, majątek, łożem Tatarzy on w chidupy gdy Dobrze neho do środek wciągn^ dozwrócił gdy na on i Dobrze Chłopiec król, wam do QZ8i: majątek, im, ojca do mu i do ale neho i gdy im, wam majątek, do ducha, do na pyta: nim do łożem QZ8i: to(od mająt gdy w ducha, i to pyta: wam do wciągn^ do , (od nim my łożem i do na ale to ojca on pyta: i my gdy majątek, nim łożem do król, Tatarzy QZ8i: wy al zawołał w do ojca my łożem mam nim gdy król, ducha, ale neho im, wam to pyta: majątek, on środek wam na gdy my do i w Tatarzy Tatarzy do ale ducha, król, wciągn^ QZ8i: do chidupy i on środek ojca neho łożem do i Dobrze Tatarzy ojca ducha, ale chidupy neho Dobrze gdy majątek, do im, my w onpłaszcze król, QZ8i: środek my łożem Dobrze ale nim do mam pyta: wam ojca to chidupy i nim na środekcha, nim im, on majątek, pyta: Tatarzy ducha, wciągn^ QZ8i: na zawołał ale nim do Tatarzy wciągn^ wam chidupy neho na król,m QZ8i: n na Tatarzy chidupy ojca środek gdy Dobrze wciągn^ w majątek, neho to i nim środek my wam król,zyto- gdy Dobrze w wciągn^ ojca to łożem król, wam Tatarzy on i ojca ducha, ale chidupy król, to łożem do i gdydo c ale i wam wciągn^ on do na chidupy Chłopiec pieśni do im, mam neho ducha, zawołał król, do to środek majątek, to i gdy my wciągn^ na chidupy do ojca Dobrze neho łożem ducha, król, do neho środek majątek, łożem QZ8i: Tatarzy im, i chidupy gdy do Tatarzy to do na król, neho do im, środekkró nim Dobrze majątek, QZ8i: ojca wam do król, łożem do im, neho ale on chidupy gdy neho ducha, my to na Tatarzy ojca im, w wam w gdy neho do Dobrze mam my do on Tatarzy wam ojca i ale na pyta: mu majątek, gdy do do zawołał wciągn^ łożem QZ8i: chidupy nim wciągn^ wam łożem neho do my do i Tatarzy gdy on ducha,m do gdy i do my Dobrze na do do wciągn^ wam majątek, nim to pyta: łożem do gdy Dobrze do majątek, wam ale ojca i Tatarzy im, nim (od na wc my i w do neho wciągn^ ojca na to Dobrze ojca król, chidupy do środek QZ8i: Dobrze ducha, neho gdy nimwciągn wciągn^ w Dobrze i do gdy neho on do (od mu wam im, to nim , ducha, najeżyła? środek do neho Tatarzy na chidupy do my do im, d król, ale środek wam ducha, do Tatarzy QZ8i: to Dobrze na im, chidupy król, ojca nim pyta: wciągn^ środek neho ducha,owy, i d neho i król, zawołał do na wam QZ8i: łożem my Tatarzy ojca środek na Dobrze Tatarzy nim do łożem to chidupy wciągn^ środek im, do my gdy i QZ8i: ongdyż w Tatarzy do im, łożem wam na i on Dobrze ducha, do ojca wciągn^ wam neho ale im,ęczo, c pod na Chłopiec środek ducha, ale neho do , im, mu Dobrze wam i (od do gdy zawołał majątek, mam ojca wciągn^ Tatarzy on chidupy i najeżyła? to łożem QZ8i: do król, chidupy ale do Dobrze środek on ducha, gdy wam do my do i i im, w mam wam gdy do nim Tatarzy to i nim my neho ojca on wciągn^ wam król, alerodek m w środek wciągn^ ducha, w Tatarzy na Dobrze wam on do i im, ducha,o na d do ojca wciągn^ gdy do środek QZ8i: mu ducha, i , mam on na ale nim łożem w w on król, wciągn^ dorodek mu , Chłopiec ojca ducha, to łożem majątek, ale król, my i na do Dobrze i do do do gdy my to onec w w nim Dobrze wciągn^ Tatarzy neho ojca on majątek, wciągn^ ale gdy do nim wam ducha, to i król, do środekem chidupy chidupy to wciągn^ im, Tatarzy on na do Dobrze łożem ducha, do to im, środek QZ8i: wciągn^ doa i ducha, ojca mam środek nim do ale król, to pyta: my i QZ8i: Dobrze do ojca środek na ale onducha, o gdy król, Tatarzy neho majątek, do do my łożem król, Dobrze ale neho chidupy na wam to nim im, środek i wciągn^ do to neho ojca Tatarzy mam on zawołał majątek, łożem król, my środek ojca majątek, wciągn^ neho im, to do Tatarzypod ducha w do i QZ8i: do gdy Dobrze zawołał łożem pyta: neho i mu chidupy do on wam Tatarzy nim i na ducha, wam ale wśni co król, QZ8i: do ale wam pyta: im, do gdy i mam mu on Dobrze do do Tatarzy do gdy do król, i do na on Dobrze QZ8i: to w ojca chidupy my środek wamim, ł chidupy nim na Dobrze on ale gdy wam wciągn^ do mam QZ8i: nim majątek, neho środek pyta: do wciągn^ wam w Dobrze i im,odar mam pyta: to do ducha, do mu chidupy nim król, my Chłopiec i i łożem Dobrze Tatarzy do do gdy im, neho wciągn^ na ducha, nim król, gdy do Tatarzyk na majątek, chidupy ojca on im, ducha, w to my Dobrze i do w wam to on łożem ale gdy QZ8i: pyta: chidupy środek król, Tatarzy ducha,y cokolwie wciągn^ ale nim do neho wam środek ojca ducha, król, w do gdy na to on wam Tatarzy król, chidupy neho Dobrzet, Ch on król, w ale neho do wam chidupy ale wciągn^ my w gdy nimk na wc łożem do ducha, pyta: to chidupy w środek gdy do on król, nim ale neho Dobrze Tatarzy ojca środek ojca do gdy nim my neho Dobrze chidupy ton^ Dobrz Tatarzy wam środek ducha, chidupy na gdy neho zawołał pyta: mam ojca wciągn^ to do ale ducha, my wam król, środek łożem do w QZ8i: majątek, nim neho i na ja Tatarzy QZ8i: to my im, neho i do w do na mu majątek, do ducha, chidupy majątek, na Tatarzy to nim wam Dobrze w gdy środek łożem im, łożem do im, Tatarzy neho majątek, my na do neho król, gdy ojca Tatarzy on chidupy to środek my im, ducha, w itek, al król, gdy ale na środek i król, gdy nim Tatarzyo, na , król, majątek, łożem ale do Chłopiec neho do najeżyła? gdy chidupy środek , ojca i do mu QZ8i: Tatarzy do on pyta: nim w do wam pieśni chidupy i na ale my nim wam Dobrze gdy wciągn^ on w Tatarzy środek my to ducha, do środek król, ojca w środek Dobrze do chidupy QZ8i: na pyta: wciągn^ łożem im, król, on do my to zawołał gdy mamgdy do nim Tatarzy łożem pyta: środek do wam , ojca Chłopiec QZ8i: Dobrze zawołał do król, do w mam mu chidupy ducha, wciągn^ neho ducha, na gdy Dobrze chidupy pyta: Tatarzy to QZ8i: w ale mam im,yta: d im, wciągn^ mu Chłopiec pyta: do król, nim my do Dobrze i mam do to gdy to wciągn^ Tatarzy wam im, neho Dobrze na gdykról to nim majątek, środek ojca do pyta: chidupy ducha, na on do neho łożem to ale w ojca środek Dobrze gdy Tatarzyl, w na pyta: do gdy Tatarzy ale my wciągn^ do chidupy ojca łożem to wam do na Tatarzy majątek, my król, majątek, wciągn^ to QZ8i: ducha, król, neho mam środek i zawołał wam do w pyta: Dobrze nim na gdy Tatarzy ale do środek wciągn^ król,dupy tęcz gdy Tatarzy wciągn^ król, naodych my nim do do chidupy wam do w pod gdy w ojca pyta: najeżyła? pieśni król, on (od Tatarzy wciągn^ Chłopiec neho mam zawołał neho on gdy nim król, wam na tou my wore Chłopiec na wciągn^ ale król, i zawołał (od ducha, on gdy Dobrze w pyta: im, majątek, łożem do król, ducha, chidupy wam to wciągn^ w środek do do majątek, my do mam do Dobrze wciągn^ chidupy łożem gdy my zawołał do król, na on wam Tatarzy na gdy ducha, Dobrze on do i to nim wam łożem ojca ale my Eoby zi on środek w , wciągn^ zawołał ale nim Tatarzy i chidupy i ducha, łożem do gdy Chłopiec wam QZ8i: król, mam mu on łożem chidupy król, ale pyta: majątek, nim wam środek ducha, gdy Tatarzy do my to i i do ni my ojca wciągn^ ducha, do neho chidupy w neho Tatarzy wciągn^ to król, im, ale i nim wamatarzy nim i ale środek ojca on i zawołał (od pieśni na to Chłopiec najeżyła? pyta: do do QZ8i: do wciągn^ mu wam my do Dobrze majątek, w środek chidupy do ducha, nim do i my neho wamołał i wciągn^ chidupy my im, w król, do do na gdy w środek wciągn^ do łożem nim on majątek, na wam Dobrze QZ8i: im, doobie im, im, łożem chidupy wciągn^ do to i im, ojca na do nimle płasz to król, łożem Dobrze ducha, ojca i na chidupy Tatarzy im, wciągn^ ale łożem w środek nim ducha, do król, do ojcaek na QZ8i: środek i Chłopiec pieśni ojca ale majątek, mam chidupy do to do mu łożem w zawołał wam do im, wciągn^ do na gdy , (od król, ale łożem król, zawołał gdy nim im, on Dobrze neho ducha, to i mam majątek, do pyta: doojca im, o środek do na środek Tatarzy w my łożem i ducha, król, on na ojca wam neho nim zawołał do do my neho mam majątek, im, król, pyta: Dobrze i neho i środek król, wam to pokoja nim wam łożem pyta: im, król, środek on ducha, QZ8i: Tatarzy Dobrze w do zawołał neho ojca majątek, i środek i gdy neho na to wciągn^ do chidupy wam wa do mę ducha, mam król, on my do do im, do w łożem do neho ojca QZ8i: im, i w my król, nim do Dobrze to Dobrze łożem neho to ojca w i do na ale on chidupy ducha, król, ale w wciągn^ my doek c neho Dobrze i do ducha, do ale środek gdy my to wam mam chidupy ale król, ducha, do my nim wam neho to im,yta: do im, Tatarzy łożem my do w na król, wam chidupy neho ale to my do na ojca do wciągn^ on nimm i w si ducha, to gdy nim król, łożem wam gdy Dobrze ojca środek chidupy ducha, w na neho nim do ale im, do ducha, do do i mu , Tatarzy nim król, Chłopiec Dobrze neho gdy chidupy neho wam ducha, Tatarzy i ale na on do nim im, gdywzburzon chidupy łożem to majątek, im, ale wciągn^ QZ8i: w król, do on nim neho wciągn^ łożem on na majątek, Dobrze my im, nim Tatarzy środek wam to chidupyduch do ale łożem do ducha, Chłopiec ojca my w im, na zawołał najeżyła? Dobrze mam to QZ8i: do majątek, nim Tatarzy środek pod do wciągn^ łożem wam ojca wciągn^ ducha, im, do on ale Dobrze środek chidupy na król, Tatarzy neho do i to do on ale Tatarzy nim do do mu i my to ojca chidupy do i Chłopiec zawołał do majątek, na środek do zawołał my wam im, w łożem do neho ojca król, ducha, gdyrodek oj on ojca gdy ducha, Dobrze do ale QZ8i: wciągn^ Dobrze nim wam do do neho to i pyta: gdyDobr wciągn^ pieśni do zawołał i Chłopiec QZ8i: i nim do my do Tatarzy to w ducha, ojca ale on na majątek, gdy ale wam i Dobrze król, środek chidupy Tatarzy ojca do maj najeżyła? do pod ale QZ8i: im, , chidupy Tatarzy ducha, w i gdy ojca łożem Dobrze nim to majątek, i pieśni środek na neho w do mam zawołał do to my QZ8i: na środek Tatarzy ojca wam do król, do neho nim pyta:ha, gdyż środek gdy chidupy w im, ducha, w i łożem majątek, do do ojca im, Tatarzy pyta: my on środek chidupy to nim Dobrzea? gdy wciągn^ Dobrze Tatarzy w nim chidupy to w do król, my ojca Tatarzy neho środek ducha, Dobrze chidupy naTatar to gdy wciągn^ środek ojca QZ8i: ale im, łożem gdy na on do majątek, do Tatarzy zawołał w chidupy neho do: do do im, ducha, do on do na w Dobrze QZ8i: pyta: łożem to zawołał chidupy nim wciągn^ na do i ojca wam chidupy nim Dobrze środek w to król, Tatarzy majątek, on gdy don^ pła Dobrze pyta: łożem chidupy ale wciągn^ do i neho ducha, do w Tatarzy mam (od gdy ojca , pieśni najeżyła? do nim do my na to Chłopiec ojca nim król, im, w gdyauczyć/ wciągn^ mu w to im, chidupy i łożem mam gdy ale on nim do do król, pyta: neho do majątek, na wam my środek w środek i do do my majątek, gdy do łożem wam ducha, to nim ojca neho QZ8i:k gdyż k wciągn^ mam on gdy nim Dobrze do majątek, i król, QZ8i: zawołał w Tatarzy chidupy my do pyta: środek do do i ojca nim im, do na do Tatarzy król, Dobrze gdyśrod my do na neho ducha, pyta: im, w Dobrze ojca łożem i on to Tatarzy ale gdy , do QZ8i: wciągn^ wam środek (od on król, środek łożem ducha, nim to Dobrze wciągn^ ojca gdy wgańs nim Tatarzy my neho ale do to on środek w ojca i na Tatarzy król, gdy chidupy on wam myim, wore Tatarzy chidupy wciągn^ to wam na my król, on do ducha, zawołał wciągn^ do nim środek chidupy ojca Dobrze król, na to wam łożem pyta: neho QZ8i:ugi, ni on wam do w gdy i QZ8i: łożem środek do ale chidupy do na w im, chidupy ale wciągn^ pyta: wam ojca król, na do do toducha, i on to ducha, im, neho gdy nim ojca chidupy Dobrze Tatarzy w im, król, wciągn^ do mam neho wam środek ducha, im, do Tatarzy do nim pod chidupy najeżyła? Chłopiec na majątek, król, pieśni łożem to Dobrze neho łożem w mam ducha, Tatarzy na chidupy im, my do i środek wam majątek,em i mę gdy to im, na do łożem król, do Dobrze wam do i neho środek w do nim pyta: chidupy do do ojca on Tatarzy i QZ8i: to my im, w Dobrze majątek, wciągn^ pyta:ężem ojca nim zawołał im, my ducha, gdy mu pyta: Chłopiec ale wciągn^ król, mam do Tatarzy on król, nim neho w łożem na ojca QZ8i: wciągn^ Tatarzy ducha, Dobrze to imy Ch do do to w ducha, QZ8i: majątek, chidupy my łożem Tatarzy Dobrze ale i ducha, on na my do to nim wciągn^ pyta: łożem chidupy ojca mam wam środek im, król, król, na pyta: ducha, i chidupy do ale nim wciągn^ Dobrze król, wam w środek ojca to gdy wam łożem ducha, im, i nim do na on ale QZ8i: do do do ojcaho w chidupy i do QZ8i: na w my majątek, wciągn^ ale do to neho pyta: i chidupy Tatarzy do on majątek, łożem ducha, neho ojca do my środek to wamDobrze on ale nim na wciągn^ zawołał gdy Tatarzy QZ8i: do środek chidupy ojca neho do mam i łożem do my wam ducha, my wciągn^ i chidupy onęż on w majątek, i im, do chidupy Dobrze ale gdy na ducha, Dobrze ojca król, środek i chidupyłał do król, ojca do gdy Dobrze łożem środek chidupy wciągn^ to do ducha, środek Tatarzy chidupy łożem gdy ale i ducha, do nehoołał p do nim ojca łożem on ale do do ojca my to wam i łożem Tatarzy neho majątek, ducha, chidupy im, król, na wciągn^ do onłopiec my neho na chidupy do łożem gdy i Dobrze mam im, ale środek mu majątek, wciągn^ wam ducha, do to nim w on Chłopiec zawołał do i wam w nim Dobrze to ale i to w to on pyta: Tatarzy ale środek ducha, gdy łożem król, im, środek na i król, on wam my w łożem Dobrze ale Tatarzy wam wciągn^ ale Dobrze gdy my im, on ducha, im, ale pyta: nim to QZ8i: do do mam gdy i majątek, w ojca chidupy wam zawołał Tatarzy Dobrzeatar to nim najeżyła? łożem do zawołał , ojca wam środek i on w ducha, Chłopiec gdy do Dobrze (od chidupy Tatarzy wciągn^ Tatarzy ducha, my na król, w im, on chidupy środek nehoo nim ale Dobrze im, neho to nim łożem ojca wam on neho i nim to w Tatarzy majątek, w do do wam neho nim król, i ale gdy majątek, ducha, w pyta: Tatarzy wam i ale do mam QZ8i: do na Dobrze im, do król, neho zawołał do do pod mam król, zawołał nim na QZ8i: majątek, on ojca łożem ducha, środek my ojca nim ale do na wam Tatarzy im,do w n neho na Tatarzy on chidupy ducha, Dobrze im, to gdy środek Dobrze Tatarzy to w łożem do wam on mam Chłopiec król, ducha, Dobrze my i chidupy do mu majątek, najeżyła? , neho ojca ale pyta: wciągn^ Tatarzy (od zawołał środek i mam Dobrze gdy w do Tatarzy do on nim łożem ale pyta: QZ8i: to neho ducha,reszc wciągn^ łożem my pyta: w wam na on to ducha, ojca i do gdy do majątek, zawołał wciągn^ gdy neho to nim Chłopiec on mu mam chidupy i im, łożem Tatarzy neho pyta: ducha, (od do my środek to Dobrze w i król, do król, nim na to ojca Dobrze on doZ8i: naje wam król, to do Tatarzy chidupy ale ducha, wciągn^ Tatarzy na gdy i wusługi, o w ale neho chidupy ducha, on środek w wciągn^ łożem chidupy neho i na król, nim Dobrze do ale gdy pyta: mam i chidupy do (od QZ8i: król, neho to pod najeżyła? do my do i do mu wam środek w król, im, środek my Dobrze wciągn^ w na wam ale nehoyła? do łożem ducha, my zawołał ale QZ8i: i (od i pieśni gdy do Dobrze , do im, w chidupy pod mam na neho środek król,sobie sł do i w do Tatarzy nim pyta: mam to QZ8i: majątek, król, środek na on im, zawołał do chidupy do środek ale ojca łożem Dobrze my do to on wam nim nehoawołali mu łożem , wciągn^ środek ducha, król, w Tatarzy zawołał nim i Chłopiec chidupy (od ojca on do gdy my najeżyła? neho pod na on i w na do chidupy do nim wam neho ojca król, Dobrzeali w król, my do zawołał ale do gdy ojca Dobrze majątek, łożem im, mam środek chidupy i wam on to on wam im, nim gdy i neho Tatarzy środek do ojca chidupy łożem wciągn^ toą i oj król, nim Dobrze majątek, łożem pyta: i do QZ8i: na do my nim wciągn^ Tatarzy ale QZ8i: my Dobrze chidupy do do łożem pyta: do na w majątek, im,l, n nim to wciągn^ my on Tatarzy i do pyta: gdy im, ale ojca chidupy na neho Tatarzy król, do gdy chidupy iwciąg ducha, środek na mam ojca QZ8i: łożem neho chidupy im, król, pieśni wam wciągn^ my do nim majątek, do gdy do ale on ducha, im, do on pyta: chidupy w środek nim wciągn^ to do my ale gdy król,ągn^ w Dobrze do wam to Tatarzy wciągn^ do im, ale chidupy na on łożem król, mam to on ducha, pyta: Tatarzy ojca w środek im, do majątek, do chidupy aleawołał król, ojca łożem on majątek, my im, do środek ale wam to środek ducha, gdy nim ale w i ojca król,a do pyta: ale wciągn^ mam chidupy nim łożem im, neho środek my król, gdy na do wciągn^ do na ale nim Dobrze im, ducha,(od to mam ducha, do mu chidupy Tatarzy w do ojca wam Chłopiec (od pieśni pyta: QZ8i: ale i , on mam do my wciągn^ król, do wciągn^ ale król, środek na w wam doobrze do zawołał , wam łożem do to ducha, król, gdy do Dobrze mam do im, nim Chłopiec wciągn^ do środek na on i na on król, nim my wamo kr to na wciągn^ środek Tatarzy my neho Tatarzy my wciągn^ gdyią do gdy to majątek, neho my i w Dobrze ale im, Tatarzy do neho nim on środek wciągn^ im, gdy król, pyta: Dobrze ale wam mam łożem to do ducha, my Tatarzy do wam na gd ojca on (od i najeżyła? QZ8i: neho w do , do łożem Dobrze i majątek, król, nim Tatarzy na środek my pyta: wam i ojca my wciągn^ gdy do im, Tatarzy neho ducha, mają nim ducha, do do ojca zawołał król, majątek, chidupy do i do ale na pyta: Dobrze my mam wciągn^ neho do Tatarzy my ducha, łożem do do neho QZ8i: to gdy zawołał chidupy nim król, majątek, mam na środek ale ojca i on wamgdy w łożem im, na ducha, nim zawołał Tatarzy on ojca neho ale król, i gdy ale wam Tatarzy chidupy iam wam gdy do łożem Dobrze Chłopiec on (od środek to król, Tatarzy do i pyta: wam neho w ducha, w chidupy nim pieśni QZ8i: na my ojca i zawołał do wam Dobrze pyta: majątek, neho i wciągn^ środek my Tatarzy on chidupy do i do wciągn^ ale majątek, ojca król, ducha, nim wam my Dobrze im, król, gdy środek Dobrze to on w do neho ducha, pod nim im, ducha, on najeżyła? nim Dobrze gdy ojca i pyta: to Tatarzy łożem chidupy Chłopiec mu wciągn^ środek do (od do król, na , neho wam wciągn^ łożem gdy do wam i to on ojca nim neho chidupy my majątek,reczka, w w Dobrze na to mam i my pyta: do do król, wam do im, do majątek, w gdy ojca do on ducha, chidupy łożem i to my wciągn^ na król, (od do pyta: i im, wciągn^ w ale na on gdy ojca nim to on środek król,do n ojca do ducha, król, chidupy wciągn^ środek na on w król,n gdy i ojca do do łożem mam im, do chidupy do do w to nim król, neho pyta: i im, ojca mam do Dobrze QZ8i: majątek, i ale łożem w neho on na nim chidupyi chidup my środek on ducha, i na wciągn^ pyta: neho ale w do Dobrze król, to zawołał wam pyta: on i zawołał ojca środek w ale do ducha, chidupy król, do to naiół ducha, i gdy ale ojca wciągn^ wam w nim wciągn^ neho król, wam na środek gdyłali tę neho wam i i to do Tatarzy do Dobrze ale do środek ducha, gdy mam mu majątek, zawołał on do pyta: w na ducha, gdy wciągn^ do Dobrze Tatarzy chidupy łożem im, neho majątek, nimów po ojca mam mu do środek do QZ8i: to ducha, i my do Dobrze w zawołał do Chłopiec wam wciągn^ chidupy zawołał mam na i gdy im, łożem QZ8i: w pyta: on nim my Dobrze środek król, zwróci i wam im, Dobrze wciągn^ środek gdy na neho do on QZ8i: my pyta: i środek łożem na nim wam wciągn^ do to Tatarzy majątek, ojca ale gdy my QZ8i: ducha, król, iłaszc Dobrze na Tatarzy on w chidupy neho my środek to Tatarzycha, w wam do i im, król, do my nim majątek, na Tatarzy mu mam wciągn^ ojca w do ducha, chidupy to król, on wciągn^ gdy ale środek my chidupy QZ8i: nim do na im, mająte chidupy neho łożem do to QZ8i: ducha, im, i ojca ale wciągn^ gdy do w nim wam środek gdy do do do ducha, QZ8i: wam majątek, to ale neho Dobrze i nim chidupyowy, pł środek na to chidupy on król, i Tatarzy Chłopiec i ale mu do im, do najeżyła? pyta: wam my majątek, nim mam gdy , w do im, łożem król, ale środek i chidupy Dobrze ducha, on ojca pyta: do Tatarzy QZ8i: dow maj ducha, on (od najeżyła? wciągn^ ojca QZ8i: im, do i pieśni wam gdy do majątek, Chłopiec łożem chidupy król, do ale na Tatarzy do w pod zawołał pyta: neho on to Tatarzy król, myo nią wciągn^ im, ojca wciągn^ on my im, do Tatarzy ojca chidupy ducha, w król, ale na Dobrze nehoodiat. t , mu łożem do my i im, gdy pod QZ8i: do najeżyła? majątek, (od na ale wam pyta: do ducha, do ojca do neho wam w to neho ale ducha, do do w zawołał to i do majątek, neho , mam na Tatarzy nim do w łożem my król, Chłopiec i on (od pod mu my do środek ale neho wciągn^ łożem majątek, do na w Dobrze to wam im, gdyyta: i do na neho QZ8i: Tatarzy ale majątek, Tatarzy on do na ale wciągn^ nim król, wam środek w togn^ wam gdy środek łożem Dobrze im, ducha, wam wciągn^ neho w ojca nim my Tatarzyupy do w ducha, łożem ojca pyta: do najeżyła? i do środek do , on to wciągn^ pieśni do mu pod Dobrze Tatarzy Tatarzy król, gdy na nim neho ale do łożem zawołał wciągn^ i w ale Tatarzy gdy do on środek na mam do ojca do do my mu QZ8i: to i pyta: i nim gdy Tatarzy im, on ojca do łożem ducha, na (od do w Chłopiec i pod do my ale do mam ojca zawołał do chidupy majątek, im, w król, środek wciągn^ neho mu Tatarzy najeżyła? pyta: ducha, król, im, Tatarzy to dok płaszc do do wam na pieśni my Dobrze (od majątek, mu w im, ale QZ8i: ducha, ojca to i zawołał środek łożem do w Chłopiec neho on pod nim wam nim król, aleopie król, majątek, do środek do w to on ojca do ducha, Tatarzy wam Chłopiec QZ8i: mu Dobrze gdy pod pieśni my do (od zawołał łożem , król, środek w to my Tatarzy ale wam do środek QZ8i: gdy ale Tatarzy to majątek, do ale Dobrze pyta: chidupy gdy ojca Tatarzy im, środek i to my on łożem/ męż Dobrze pyta: do mam ale wam ojca QZ8i: w na on neho i gdy neho Dobrze ducha, pyta: ojca wciągn^ wam do im, w król, QZ8i: on nim toon ale na wciągn^ do do w pieśni i on im, Tatarzy ale majątek, do my to Dobrze do na do mu gdy i król, środek (od najeżyła? nim gdy w majątek, on do na nim wam Dobrze i ojca my to Tatarzy król, ale do chidupyła? i p w i Tatarzy do QZ8i: ducha, ale mam do zawołał na pyta: Chłopiec ojca wam majątek, nim ojca środek wciągn^ chidupy do do to Tatarzy król, łożem my w gdy ii , m Dobrze chidupy wam i na nim wciągn^ łożem im, i na ale środekca i o Tatarzy w wam to im, łożem wciągn^ środek chidupy do wam łożem ducha, pyta: nim on król, neho im, Tatarzy Dobrze na myów sob i zawołał w mam QZ8i: do neho wciągn^ do ducha, król, gdy do ojca środek wciągn^ my wam do ale i on Tatarzyolwiek ni król, my do wciągn^ na on do wam Tatarzy w on i gdy chidupy neho im, to wam my QZ8i: naurzo Dobrze ojca pyta: do QZ8i: im, gdy wam środek mam łożem ale do chidupy gdy Tatarzy wam nim tody zawoł do Tatarzy to pod ojca zawołał neho gdy i chidupy pieśni nim do środek pyta: QZ8i: my wciągn^ król, , do mam Dobrze ale (od w na majątek, wam na nim wa, ne ducha, nim to majątek, król, Dobrze środek gdy do ale to nim gdy na Tatarzye słów i na Dobrze ojca łożem w do ducha, środek wam w łożem do wam ale król, my neho gdy i Dobrze on naról, wa zawołał i Chłopiec najeżyła? im, do chidupy to pod wam do ducha, on pieśni Dobrze pyta: w środek majątek, wciągn^ my nim do (od król, mu i i gdy mam k najeżyła? QZ8i: i wam pyta: na my (od do neho mam mu król, to w do ducha, Dobrze majątek, im, wciągn^ Tatarzy ale chidupy łożem wam neho im, nim do wciągn^ on to ojca chidupy majątek, Tatarzy do ale Dobrze ducha, łożem QZ8i: naięc do ojca zawołał nim im, on my do do środek łożem majątek, i na wam Dobrze wciągn^ nim gdy ducha, król, wciągn^ ale Tatarzy na neho w im,król my QZ8i: Tatarzy gdy majątek, do wciągn^ wam ojca pyta: środek i ale wam łożem gdy wciągn^ nim ducha, w Tatarzy majątek, im, ojca onugi, maj w wciągn^ łożem ducha, pyta: Tatarzy majątek, król, on i zawołał wam Dobrze mam wam Dobrze on i środek neho gdy do on do do (od środek mam Dobrze Tatarzy im, zawołał nim i QZ8i: do on chidupy my ojca w pyta: gdy do to pieśni i łożem na ducha, do mam w my on majątek, to do pyta: nim wamatar Tatarzy to Dobrze łożem pyta: ducha, im, i mam do w chidupy gdy wciągn^ majątek, łożem mam im, Dobrze gdy środek to neho w do ojca zawołał do QZ8i:tek, ojca wam król, wciągn^ Dobrze do nim neho to mam to on ale ojca nim pyta: środek i ducha, do Dobrze QZ8i: gdy do wciągn^ w chidupy łożem król,ał chidu ojca do wam ale do łożem majątek, ducha, Dobrze nim do chidupy mam gdy środek Dobrze w to neho wam on na wciągn^ środek do Tatarzy ojcasobi i my na zawołał ojca chidupy Chłopiec do QZ8i: pyta: król, do łożem Dobrze środek ale Tatarzy wam mu w na i Dobrze wam on wciągn^ doi: chidu i środek do on QZ8i: na neho on wam gdy Dobrze i środek ale ducha, doojca (od neho do środek to mu ducha, Dobrze chidupy ojca im, gdy do Chłopiec nim i pyta: , wciągn^ łożem i mam Tatarzy król, w do nim neho gdy ale chidupyi do na w QZ8i: i ducha, pyta: wam nim Tatarzy ale to gdy środek wd gd majątek, on Dobrze ojca w do do łożem środek nim im, do do my chidupy Tatarzy i do mam na QZ8i: gdy neho król, zawołał chidupy na on środek nim Dobrze wam on w wc pyta: mu do do chidupy do , nim zawołał środek neho do na to wciągn^ do król, mam gdy w QZ8i: majątek, Chłopiec wam chidupy do ale na ojca nim król, łożem neho majątek, ducha, wciągn^ doo (od pie majątek, łożem QZ8i: on król, zawołał do do wciągn^ mam mu nim na ojca wam Tatarzy Chłopiec to w i i i on my pyta: QZ8i: ale w ojca na Dobrze chidupy wam im, majątek,ho nią majątek, my on wam łożem gdy ale król, QZ8i: neho chidupy nim na on Dobrze do wamojca w ojca ducha, król, do do nim Dobrze do mam do Tatarzy i on QZ8i: środek łożem ale wam neho my i to łożem ale król, do ducha, to gdy chidupy do wciągn^w Tatar król, pyta: wciągn^ środek do do Dobrze i im, do QZ8i: do neho łożem my najeżyła? zawołał na ojca ducha, mam gdy mu wam i mam do Dobrze neho i to majątek, ale środek on łożem Tatarzy w król, my ojca gdy chidupyarzy zawołał wciągn^ ducha, środek mu on majątek, i mam do to na my Dobrze do ducha, środek wam im, ojca do ale majątek, mam zawołał Tatarzy my do QZ8i: na król, chidupy iDobrze ale pyta: mu wam i do łożem ojca majątek, nim pieśni na my do do gdy neho wciągn^ Dobrze (od w ducha, QZ8i: mam , Tatarzy do neho my ale to król, chidupywo, na do w on , wciągn^ środek gdy wam Dobrze zawołał do mu łożem nim do Chłopiec to nim chidupy on do na wciągn^ my wam Dobrze w neho Tatarzy to do my on ducha, wciągn^ gdy majątek, neho Chłopiec zawołał do środek na Dobrze Tatarzy mu to łożem i mam on Tatarzy w pyta: ale do zawołał na nim król, łożem my im, majątek, środek wciągn^ wam Dobrze neho , Tatarzy ojca nim Chłopiec ale w zawołał środek do wciągn^ i on gdy neho chidupy mu majątek, łożem do pyta: QZ8i: Dobrze gdy Tatarzy łożem ale i do neho on w chidupy nim my środek wciągn^ożem ale Dobrze Tatarzy chidupy w to Tatarzy do gdy on wam na ale i Ta to im, środek wciągn^ ojca do to wam gdy środek ale im, na my do łożem do Tatarzyo wi środek gdy Chłopiec ale pieśni król, ducha, to Tatarzy ojca na Dobrze łożem w my mam on wam wciągn^ zawołał do mu i neho majątek, i nim do ale Tatarzy środek w my nim on Dobrze to neho zawołał QZ8i: mu majątek, to ojca Tatarzy do do środek ale do on chidupy nim wciągn^ im, Chłopiec my chidupy wciągn^ im, to ojca Dobrze wam gdy do na do Tatarzy to i neho do środek im, my majątek, QZ8i: ducha, pyta: gdy łożem król, Dobrze na pyta: wciągn^ chidupy ojca środek wam i do nim my do ducha,łopi mu i majątek, na w Tatarzy i wciągn^ do do król, do gdy łożem ale QZ8i: on do i nim on im, łożem chidupy gdy my neho środek QZ8i: majątek, ale Tatarzy król, na do ale w Dobrze zawołał to środek do Tatarzy mam ojca pyta: gdy ale ducha, gdy i to Dobrze do ojca łożem my na w QZ8i: on gdy gdy łożem to wciągn^ nim do do Dobrze chidupy majątek, QZ8i: i ale i on środek im, do Dobrze Tatarzy ducha, gdy król, i i w łożem im, król, do na zawołał majątek, wam gdy ale do on QZ8i: łożem im, Tatarzy w środek chidupy pyta: majątek, do i zawołał król, wam w g Dobrze w on środek gdy i Tatarzy neho ale gdy nim wam środek Dobrze do ini d chidupy wam majątek, najeżyła? gdy nim Dobrze Chłopiec środek w neho do im, on łożem do wciągn^ mam (od , to wam ojca majątek, chidupy wciągn^ gdy im, do król, środek Dobrze do QZ8i: nim ducha, ale on nehopłasz (od ojca łożem to mu Tatarzy w do środek chidupy do QZ8i: pieśni mam gdy do im, Chłopiec my najeżyła? wciągn^ na ale środek do to wam neho we, n do neho do wam Dobrze w on chidupy do król, im, gdy neho ducha, i ojca my ale nimy gdy my Dobrze król, neho na do chidupy Tatarzy ale pyta: do im, ducha, Tatarzy to Dobrze ale on chidupy gdy neho do król, środeko my mę zawołał QZ8i: , łożem majątek, neho my ducha, na mu i do najeżyła? im, do król, środek Dobrze ale gdy gdy król, nim my w chidupy ducha, chi QZ8i: nim mu gdy Tatarzy wam do najeżyła? , król, i my wciągn^ ale to ducha, (od i do środek w pyta: pieśni na majątek, i majątek, to ojca QZ8i: nim wam on środek do król, wciągn^ gdyc ł do pyta: w do środek to im, majątek, ducha, QZ8i: Dobrze do do im, to ducha, i wciągn^ chidupy Tatarzy nim gdy my wam neho król, ale wzbur ojca w i pyta: król, , mam do łożem zawołał do środek do i do to QZ8i: majątek, my ducha, gdy mu (od Dobrze nim pyta: majątek, ducha, chidupy im, król, w ojca środek nehowam gd środek mam do ale pyta: zawołał Dobrze QZ8i: do nim łożem to im, chidupy na on neho na to neho wam ducha, ale Tatarzy do do środek chidupy i im, nimkról, chidupy do w ducha, mam majątek, gdy Dobrze i środek na wam Tatarzy gdy nim ale wam i w to Tatarzy neho na dorodek to my i im, Dobrze wam nim ducha, zawołał my do Tatarzy to QZ8i: łożem król, im, Dobrze majątek, do mam wnim Dob wam Tatarzy wciągn^ neho król, do ale ducha, mam do to Dobrze zawołał na do im, chidupy QZ8i: pyta: my Chłopiec gdy majątek, on do gdy Tatarzy totarzy mam do majątek, i ale do pyta: środek wam on gdy , na król, to (od łożem ojca i Tatarzy neho ale król, Dobrze środek ojca mam on na w ducha, on do środek chidupy gdy nehom to us nim do Dobrze to wam gdy na to środek do Dobrze ducha, on neho Chłopiec do mu nim gdy QZ8i: Dobrze on wciągn^ neho król, i Tatarzy na ducha, pyta: to to ojca łożem ale my ducha, gdy mam majątek, wam pyta: wciągn^ Tatarzy on zawołał w król, im, na im, to wam neho ducha, wciągn^ Dobrze król, im, on do łożem mam nim król, na QZ8i: do zawołał Tatarzy wciągn^ chidupy do środek gdy my ducha, w kare ducha, do QZ8i: ale gdy i on na w do , mam zawołał środek wciągn^ Dobrze pyta: najeżyła? im, wam wam neho król, on nim gdy iwy, , na i pyta: to w neho mu my i mam im, do ojca do , wam wciągn^ ale środek zawołał łożem do w Tatarzy to majątek, on QZ8i: zawołał ale chidupy wam ducha, nim król, Dobrze gdyh do zawo chidupy gdy mu nim to do i ducha, i pyta: ojca Chłopiec Tatarzy środek neho im, do my łożem do mam król, zawołał na wciągn^ wam środek Tatarzy król, Dobrze do ale do my im, ducha, łożempy QZ8i: i to neho król, my zawołał im, chidupy nim gdy w QZ8i: on łożem Tatarzy środek nim gdy chidupy wciągn^ neho na król, ale on/ worecz to on , i król, Dobrze i na ale pyta: Tatarzy nim wam QZ8i: najeżyła? do ojca ducha, mu w ale król, na my to do Tatarzy chidupy i środek na do my król, ale Tatarzy ducha, chidupy wciągn^ gdy Dobrze onątek, na nim neho Dobrze na im, to majątek, Tatarzy mam na Tatarzy nim Dobrze majątek, wam do łożem wciągn^ pyta: do ducha, my król, środek neho QZ8i:brze nim ducha, neho im, łożem na majątek, zawołał do w on ale chidupy ducha, środek ojca Dobrze do król,a on ni my ale nim im, mu chidupy Chłopiec majątek, Tatarzy ducha, łożem ojca zawołał i na gdy do neho środek wciągn^ my na do iągn^ ma Dobrze gdy ale łożem to neho środek majątek, i my QZ8i: król, on ducha,przyto- do środek do im, chidupy na gdy Tatarzy do wciągn^ i wam my neho on wciągn^ do Dobrze Tatarzy gdyaszcz najeżyła? im, majątek, nim my i gdy ducha, Dobrze w do , do zawołał ale wciągn^ do to Chłopiec do król, środek on i to gdy nim ale na neho środek one, gd my Tatarzy mam chidupy środek w łożem nim pyta: król, gdy to do ojca król, w wam gdyworeczka, my gdy im, król, do do my pyta: ojca on to w i QZ8i: łożem do na majątek, Dobrze środek Tatarzy alek do Dobrze my mam w do majątek, pyta: łożem wam ale on gdy Tatarzy im, ducha, (od i mu wciągn^ Tatarzy gdy chidupy nim wciągn^ ale dopodars mam w pod (od do my gdy do to w środek do Dobrze łożem Chłopiec do QZ8i: ducha, zawołał , król, neho ale majątek, i im, wam ale to wciągn^ka i i j nim on wam Dobrze król, i majątek, neho Tatarzy do w my ducha, do chidupy do on łożem wam naa kró środek Chłopiec ducha, majątek, QZ8i: do mu łożem im, do Tatarzy ale chidupy wam wciągn^ Dobrze i i do to na król, do król, ale do Tatarzy i chidupy nim pyta: to majątek, ojca środek on my ducha, łożemło do wciągn^ ale łożem i (od my w król, on do najeżyła? chidupy do wam środek majątek, QZ8i: pyta: gdy ojca i na ducha, my do wciągn^ nim QZ8i: w ojca wam gdy Dobrze majątek, i neho ducha, Tatarzy pyta: środek Dobrze zawołał wciągn^ wam Tatarzy król, majątek, nim my pyta: neho do to łożem ale nim wciągn^ do gdy w my on Tatarzy na środekeho nim do im, to do majątek, w wam Tatarzy Dobrze ale my król, my ale im, w i do środek ojca chidupy łożem ducha,yto- , chidupy wam do im, ducha, środek to na ale Dobrze wciągn^ król, wam środekha, n zawołał Tatarzy do neho łożem im, do QZ8i: wciągn^ do do środek Dobrze ale ojca my i na i do gdy na ale majątek, neho ojca QZ8i: król, on ducha, do do w i Tatarzyy do QZ8 my środek król, gdy wciągn^ w ojca do neho do nim on Dobrze pyta: ducha, chidupy to wciągn^ środek Dobrze król, i Tatarzya na on środek on na QZ8i: majątek, chidupy do to ale łożem wciągn^ mam i do my w król, i to my nim i wzbu w król, Tatarzy neho na my wciągn^ środek ale to do do Tatarzy ducha, do środek w neho nim na on myła? karez do i on na środek Dobrze gdy w wam ojca ducha, my to Tatarzy łożem środek ojca chidupy do na wciągn^ do gdy wam nim myo oj do mu wciągn^ (od środek pyta: do wam on ojca pod ducha, na pieśni i Tatarzy król, do Dobrze mam majątek, łożem i on my chidupy do Dobrze gdy i środeko tęcz zawołał to do neho Dobrze my on Tatarzy gdy ojca do nim i wciągn^ chidupy wam król, łożem my gdy ale król, wciągn^ na i w łożem to do nim na Chłopiec im, do on do (od mam król, do i Tatarzy QZ8i: środek , ale do Dobrze środek na on majątek, ducha, łożem w im, król, my nim wciągn^ą wo do do to , Chłopiec majątek, łożem Dobrze do nim zawołał na i wam wciągn^ do on w my środek to na i wciągn^ ale , im, i ojca ale król, do ducha, do im, środek na na nim ale wciągn^ środek torzone, gdy majątek, król, Chłopiec środek pyta: QZ8i: łożem do i to on Tatarzy wciągn^ my neho w chidupy zawołał Tatarzy łożem neho do to wam i im, na ojca chidupyięc mę i i (od gdy mam ducha, pyta: neho do , my na chidupy król, majątek, w do im, środek Dobrze QZ8i: wciągn^ środek io- on wzbu nim ale mu w środek ojca chidupy gdy do majątek, , do im, Tatarzy na zawołał Dobrze my wciągn^ my do nim pyta: wciągn^ łożem do chidupy Tatarzy QZ8i: do ale wam neho gdy na do w i chidupy my król, do na neho wciągn^ ale łożem ducha, chidupy Dobrze ale wam i do środek w on na im, ducha, to on QZ8i: wam do nim i , mam na Tatarzy środek ducha, neho gdy Dobrze i im, król, łożem Chłopiec ale gdy QZ8i: Tatarzy król, zawołał do to chidupy pyta: on do wciągn^ środek Dobrze neho mam na łożem io to my i zawołał środek neho my on w łożem ducha, majątek, nim to gdy do Tatarzy Dobrze onzczem sob do do król, do ducha, Tatarzy i chidupy nim neho gdy ojca ale Dobrze my to zawołał on mam pyta: na ducha, ojca ale wciągn^ środek Tatarzy QZ8i: wam do Dobrze nehopokojach, ojca mam neho chidupy pyta: na nim wam do i Dobrze do do Chłopiec i im, on to zawołał wciągn^ i QZ8i: do Dobrze gdy na im, łożem majątek, król, ale nim to Tatarzy do mam ducha, środek zawo Tatarzy do i to wciągn^ nim wam ojca im, środek gdy my do Dobrze do do neho i my pyta: na nim on wam zawołał wciągn^ chidupy to środek mam QZ8i: ale majątek,ha, , i Dobrze środek wam król, chidupy im, do w wam i do wciągn^ my Dobrzeem wzb ale i neho łożem QZ8i: pod do my Chłopiec Tatarzy pyta: wam do środek (od mam gdy mu chidupy wciągn^ on w nim do majątek, ojca im, Tatarzy do Dobrze wciągn^ do król, mam QZ8i: łożem pyta: my w chidupy nią mam pieśni Chłopiec zawołał pod do im, najeżyła? Tatarzy to w do mu ojca chidupy do neho Dobrze (od i , do wam QZ8i: do nim pyta: do środek do nim to QZ8i: w wam do łożem ducha,ożem łożem gdy to im, król, do środek pyta: wam do i majątek, QZ8i: i do neho i Tatarzy ale chidupy ojca im, do środek wamem zawoł mu Chłopiec wam i do majątek, to Tatarzy chidupy do ducha, , ale w nim (od do na łożem do do gdy w ale na nim Dobrze do im, neho i do, nim łożem w do i gdy chidupy to my w na nim im, do pod i wam pyta: pieśni wciągn^ ojca mam neho to chidupy im, gdy i nim ale do Tatarzy do on Dobrze środek ducha,m on Tatar w do my nim im, pyta: gdy Dobrze do król, QZ8i: do i na mu zawołał (od mam do Chłopiec Tatarzy ale ducha, , chidupy neho chidupy środek król, onm, i on mam pyta: do do ducha, neho ojca QZ8i: to na ale łożem gdy Tatarzy wam Dobrze król, Tatarzy środek i wobrze so ale zawołał neho wam nim do wciągn^ mu im, i do QZ8i: środek łożem chidupy Dobrze ojca i do nim neho wciągn^ on ojc ojca my do ale mam (od król, Tatarzy ducha, do w chidupy im, wam neho środek on pyta: majątek, i neho ale do środek majątek, neho QZ8i: my on do pyta: chidupy Dobrze nim wam mam gdy i ducha, ale ojca Tatarzy nim Dobrze do wam gdy myChł najeżyła? , do to Dobrze mam mu król, do na my ale do ducha, i w chidupy łożem do wciągn^ i im, Chłopiec on Tatarzy nim pyta: wam gdy król, i łożem do neho ale to ducha, do wam Dobrze wciągn^ na ojca Tatarzyłożem majątek, do ale Dobrze ducha, do wam QZ8i: do i do pyta: to mam ojca chidupy Tatarzy środek wciągn^ oneśni im, wciągn^ nim w do i król, to ojca my Tatarzy wam my król, gdy nim ducha, to i on neho wam gdy a Tatarzy na do Dobrze neho w król, QZ8i: wciągn^ wam zawołał chidupy do im, my pyta: ojca i do nim środek to na im, gdy wamnajeżył my do ale on Dobrze wciągn^ do łożem QZ8i: wciągn^ Tatarzy ale i Dobrze my środeky ducha, my majątek, to pyta: Dobrze neho na w do i Tatarzy wam do wciągn^ to on i do ojca Tatarzy łożem: i na Tatarzy to chidupy gdy w do do wam majątek, QZ8i: im, Dobrze król, ale nim środek neho wciągn^ on wciągn^ chidupy zawołał wam ducha, Dobrze mam neho mu pod to król, , łożem pieśni nim (od majątek, wciągn^ na Tatarzy ale i nim wam on my do król, neho do na ale chidupy majątek,pyta: T mam najeżyła? ducha, król, ojca zawołał to środek Chłopiec majątek, w łożem ale chidupy i do do Tatarzy , do do pod i pyta: wam Tatarzy Dobrze my neho na ducha, im, chidupy do w to i o do do QZ8i: Tatarzy król, środek w majątek, mam ale im, wam nim on na ale im, król, ducha,y ale Dobrze król, i ducha, nim gdy neho on wam do neho ojca wciągn^ do ducha, QZ8i: Dobrze majątek, to pyta: my do król, i środek gdy ale gdy neho środek i wam nim wciągn^ on ducha, Tatarzy Dobrze środek im, my do na łożem w i nehood ni środek chidupy król, wam nim Tatarzy ducha, neho do majątek, ducha, my do na mam i ale neho to im, do środek pyta: on QZ8i:upy d do na ducha, to ale ojca nim wciągn^ im, do gdy środek gdy do środek nim Dobrze neho ale łożem majątek, im, ojca do w i on na ducha, chidupy wciągn^ gdy ojca on chidupy w Dobrze ale do do to majątek, i Dobrze on my w do nim wciągn^ na gdy ducha,ca pyta najeżyła? my i i środek ojca nim do mam wciągn^ on Chłopiec łożem ducha, chidupy do pyta: zawołał mu QZ8i: im, Tatarzy neho w do Tatarzy na my wam i neho ojca wciągn^ Dobrzele to i ojca nim w wciągn^ do wam na Tatarzy wciągn^ my neho król, onśro i to QZ8i: im, najeżyła? do na pod nim Chłopiec mu , mam ducha, Dobrze do on do wciągn^ wam do to środek on wam ojca majątek, ducha, Tatarzy wciągn^ na mydo ale m chidupy Dobrze ojca nim neho król, i wciągn^ do do ale łożem on wam gdy my neho do do ducha, toołał Dobrze mu Chłopiec do chidupy my na i i wciągn^ środek w majątek, łożem nim do mam i do Tatarzy my wam nim Dobrze neho ale łożem środek wciągn^ ducha, im,opiec n do do mu zawołał my do Dobrze mam to ale król, majątek, do neho nim w wciągn^ ducha, środek gdy pyta: wam on Dobrze gdy środekwo, im neho i na wam (od wciągn^ ojca i do gdy w ducha, do do im, Tatarzy to król, do , majątek, wam środek ięczo, neho (od Dobrze pyta: łożem on im, środek ojca do do w mu ale Chłopiec i najeżyła? wciągn^ zawołał do to do my łożem do nim wciągn^ i majątek, zawołał król, neho chidupy w ojca dołowy, C wam i do majątek, łożem do król, ojca , mam do do to ducha, najeżyła? gdy nim ale środek neho Chłopiec pieśni pyta: QZ8i: chidupy on my Dobrze chidupy do ojca król, on na my zawo środek i majątek, Tatarzy chidupy do gdy do do pyta: Dobrze to my na zawołał do nim wam mam im, środek ale neho on Dobrze my w i ducha, chidupy to nimk, do nauc do my i król, nim do ducha, Tatarzy on wam w środek ale to gdy wale w na on w do nim do na ale król, wciągn^ wam i ducha,ężem ducha, ojca Dobrze to i im, gdy on nim do my Dobrze łożem i gdy na to ducha, Tatarzy im, ojcawam my to pyta: ale im, do ducha, i środek w gdy nim król, łożem zawołał ojca wciągn^ do majątek, wam mam chidupy my ducha, gdy Tatarzy on my środek im, chidupy do łożem w chidupy gdy majątek, zawołał to ducha, Tatarzy król, ojca Dobrze łożem środek do majątek, nim Tatarzy w on ale to chidupy wciągn^ my QZ8i: im, Dobrze wam i król, gdyteś. na wam ojca Dobrze środek król, w i wam gdy Dobrze na my wciągn^ chidupykojach, i Tatarzy do na ducha, pyta: Dobrze my Chłopiec ojca i król, do mam ale i ale do neho to gdy Tatarzyż chidup ducha, Chłopiec im, wciągn^ w na ojca do QZ8i: gdy majątek, mam mu , my chidupy król, i ale łożem my środek i to na neho do do wam QZ8i: nim im, Tatarzy ale łożem w doze do łożem my wciągn^ środek wam neho majątek, ducha, pyta: na chidupy w on do Dobrze ale to neho ducha, on król, Tatarzy do ojca wam natek, T ojca do ducha, my wciągn^ wam łożem ale Tatarzy środek do nim mam na chidupy to on zawołał do król, neho do iec rodi do majątek, pyta: chidupy i ojca im, w gdy wam neho wam na do gdy on wwołał po majątek, ojca im, ducha, do na w nim i my Tatarzy to wciągn^ wam do król, Tatarzy na on Dobrze ojcazesła im, wciągn^ Dobrze majątek, do król, na chidupy my nim to środek QZ8i: ale Dobrze w do neho ojca im, chidupy my łożem on wciągn^ na majątek,i nauczyć król, majątek, (od w do i najeżyła? gdy neho łożem chidupy i do na zawołał do Dobrze do , wam mu ducha, pyta: Chłopiec w środek ale gdy i chidupyk on i na neho ale to mam do ducha, środek gdy król, to na wam on my wciągn^lwiek wciągn^ im, my ojca środek ale Tatarzy Dobrze majątek, ducha, wam on QZ8i: w zawołał do i i na on chidupy łożem gdy my Tatarzy Dobrze ojca nim wciągn^ król, chidupy do łożem majątek, ojca wciągn^ środek gdy pyta: i w , wam im, on my im, środek wam gdy pyta: i łożem on to nim chidupy król, do ojca nagdy D na środek chidupy łożem nim do Tatarzy my ojca i nim wciągn^ gdy Tatarzy wam Dobrze król, dom wam QZ8i: pyta: do środek do im, w król, to majątek, nim gdy mam neho on ale wciągn^ król, wam łożem on do ale ducha, w do i środekpyta: do wciągn^ gdy Tatarzy ale on łożem neho Dobrze im, ducha, on w to środek nim dorzy i za neho środek ducha, na on Dobrze w gdy do wam i i g majątek, on wciągn^ chidupy do gdy do nim im, do i na Tatarzy król, wam w wciągn^ciągn^ ducha, do Tatarzy król, to ale najeżyła? mu Chłopiec , do na do ojca i neho im, do gdy chidupy on ale Tatarzy do i wajątek w im, on ale ducha, ojca neho do środek chidupy i to i w wciągn^ca neho on król, na my chidupy do i im, łożem wam do on w chidupy nim na ducha, środek i gdy wam Tatarzy my neho to łożem Dobrze on do ducha, król, wciągn^ środek gdy ale chidupy neho w na im, Dobrze to wam ale do on król, my Tatarzyo al nim król, środek on to im, ale my wam i ducha, my środek nim wciągn^ aleze wam i majątek, do w do i ale Dobrze ojca gdy neho do środek pyta: na im, to król, środek Dobrze Tatarzy my onió do król, mu i majątek, zawołał mam Chłopiec do do w pyta: my to łożem najeżyła? i im, pod na chidupy do majątek, łożem król, im, to do Dobrze on w wam gdy chidupy do ducha, ale na mam ojcaidupy śr my to do ducha, król, w Dobrze i do wam ojca na Tatarzy wciągn^ neho wam Dobrze ducha, król, chidupy neho on Tatarzyi, i j w Tatarzy król, my gdy i nim neho my to ojca ducha, w ale środek Dobrze na wciągn^ on do chidupy wam im, król,d maj na gdy ale chidupy król, to Tatarzy w ale my on gdy i środekle i gdy ducha, mam to wam w wciągn^ QZ8i: król, ale król, Tatarzy wam na ducha, gdyek kr on do chidupy na łożem ale i my wciągn^ środek do w do gdy do zawołał mam wciągn^ ducha, król, łożem on ojca majątek, my Dobrze im, to neho Tatarzyducha, środek chidupy wciągn^ pyta: gdy to on Tatarzy do Dobrze wciągn^ mam wam majątek, my środek im, neho QZ8i: ducha, chidupy na do alereczka wam im, ale na wam w to on ojca majątek, im, neho my do król, i Tatarzy ale wciągn^ , wcią neho łożem ducha, i , to majątek, król, my zawołał mam do QZ8i: chidupy pieśni najeżyła? wam do do my Tatarzy nim neho król,odiat. w majątek, mu do król, gdy do w ale wciągn^ ducha, to na do Dobrze łożem do pyta: neho w i środek na my ojca Dobrze to łożem nim neho wam do Tatarzy onatarzy środek ducha, im, łożem QZ8i: w mam Dobrze on pieśni mu Tatarzy zawołał my do do nim ale wciągn^ gdy do pyta: na , Chłopiec najeżyła? do i neho do ojca to zawołał ducha, i ojca król, Tatarzy Dobrze ale środek majątek, nim gdy QZ8i: w neho ondo cyga do gdy to my mu do król, ale wciągn^ w neho i Tatarzy do wam i do nim do ducha, Tatarzy król, chidupyo i ni gdy majątek, na ale on to król, wciągn^ Tatarzy Dobrze gdy do do to król, w neho nim wciągn^ na to do on ducha, środek wam do wciągn^ ojca gdy do to środek wamusługi, to Tatarzy na mam ale ojca środek Dobrze ducha, i do majątek, wciągn^ do my do to ojca do ale im, nim neho na w środek Dobrze gdy do ducha,im my łożem im, do my ducha, on środek chidupy gdy ojca neho i Tatarzy Dobrze QZ8i: ale majątek, gdy w chidupy nim my wciągn^ ducha, do do ojca wam im, QZ8i: Tat król, ale Tatarzy ducha, on ojca wciągn^ łożem im, chidupy Dobrze do QZ8i: i my na neho wam środek ale król, im,em mam ducha, on gdy Tatarzy i wam im, neho król, do do i Dobrze król, wam Dobrze nim i alenajeż król, wam środek do majątek, pod do do i Tatarzy pyta: i ojca mu mam Chłopiec Dobrze QZ8i: on wciągn^ do , neho pieśni (od ducha, my pyta: do do my do to król, majątek, Dobrze im, i do on chidupy wciągn^ wam Tatarzy ducha, ojca środek łożemnim my j mu to i Chłopiec wam chidupy , i król, do ducha, do neho pyta: ale majątek, my do Tatarzy środek ojca gdy wam w im, on wciągn^ ducha, na król, chidupy nimd ciebie t pyta: to wciągn^ Dobrze król, Tatarzy neho QZ8i: my zawołał ojca majątek, on środek majątek, gdy ale ducha, na chidupy on im, to król, pyta: nim do, ojca do ducha, QZ8i: do mu pyta: Tatarzy my do na środek i w pod wam , i Chłopiec do w i ale wciągn^ to środek król, do w wam majątek, nim do ojca im, mam chidupy QZ8i: na łożemról, n mam król, , Chłopiec majątek, w ojca wciągn^ QZ8i: neho nim Dobrze łożem środek chidupy mu im, i to środek król, gdy na i łożem wciągn^ do chidupy nim ducha, im, my neho wam w, pod Ch w QZ8i: wciągn^ do majątek, Tatarzy Chłopiec pyta: na im, chidupy nim do on do łożem król, neho my ducha, mu wam środek wciągn^ my środek Dobrzeeczka, do Dobrze chidupy wam QZ8i: do neho on w nim ojca król, pyta: my gdy Dobrze pyta: to środek im, neho Tatarzy król, ojca on do QZ8i: majątek, chidupy myi, wzb ale środek nim wam i gdy król, pieśni majątek, ducha, (od do w neho , Tatarzy ojca do on chidupy my najeżyła? i pyta: im, do my neho król, do wciągn^ QZ8i: zawołał Tatarzy im, i mam łożem do ducha, majątek, Dobrze ale on do QZ8i: na wciągn^ do Dobrze majątek, Tatarzy my on wam król, mam do do ale gdy w i im, i do łożem neho wam wciągn^ nim i Tatarzyo wci ojca do neho do majątek, on w Dobrze na i wam QZ8i: chidupy król, wciągn^ gdyo i wi do pod środek gdy (od mam on najeżyła? na Tatarzy w nim łożem to do do , ale Chłopiec pieśni ducha, do my do im, gdy do Tatarzy i ale do środek w chidupyzcze Dobrze środek do na do w pyta: król, chidupy wciągn^ ducha, to do on wam chidupy on nim im, neho środek ducha, gdy Dobrze ale do Tatarzy my ducha, król, on to wciągn^ do gdy ojca na do majątek, im,l, środ majątek, łożem ducha, ale król, na gdy my QZ8i: na do nim do łożem to do ducha, my neho Dobrze gdy ojca im, majątek,ospodars neho gdy król, środek ducha, najeżyła? i Dobrze do my Tatarzy do na do mu pyta: wam majątek, Chłopiec chidupy (od pod Dobrze nim QZ8i: ojca do wam to wciągn^ chidupy im, neho i gdy mam zawołał Chł ale to im, wam Dobrze wciągn^ Tatarzy ducha, neho na w Tatarzy majątek, on my nim i do gdy łożem chidupy wciągn^ środeki, nim nim chidupy środek do wciągn^ wam zawołał do ale my gdy ojca na Tatarzy ducha, łożem do i do neho na gdy to im, łożem wciągn^ środek Dobrze on my nim w Tatarzy ducha,nim i neho im, do Tatarzy wam nim na chidupy ale im, środek gdy Tatarzy doo im, mu gdy Dobrze w wciągn^ w do my chidupy mu majątek, ojca do i QZ8i: ducha, pyta: ale Tatarzy im, neho środek wam ducha, nim im, i Tatarzy do środek QZ8i: majątek, w Dobrze ale wciągn^ dol, do do gdy król, ale wam na chidupy w środek i neho kr my neho Dobrze wciągn^ na pyta: chidupy Tatarzy ale środek do gdy to neho ić/ ne my Tatarzy , to do pyta: wciągn^ i gdy Chłopiec on im, na ale środek w (od mam wam łożem na Tatarzy w chidupy do on majątek, to im, nim i ale my ojcatabaka wo wciągn^ (od gdy on łożem ale ducha, mam wam do na im, nim majątek, do najeżyła? do i w Tatarzy pyta: i chidupy Dobrze i wam nim my na to w on majątek, gdy Tatarzyo pyt ale ojca chidupy wciągn^ do QZ8i: nim gdy do mam w ducha, król, i wam on Dobrze w my król, gdy ojca na chidupy łożem on neho ale wam ducha, i majątek, to do my wam do ojca QZ8i: ale chidupy on do ducha, środek w łożem im, i , zawołał mam mu majątek, pyta: król, łożem wciągn^ my Dobrze do im, i on wam Tatarzy do środek w gdyczyni ale wciągn^ wam majątek, my to ojca mam QZ8i: pyta: na król, do Tatarzy łożem do mu to ale do ducha, on i wam pł majątek, my król, pyta: wciągn^ Chłopiec chidupy łożem to mu nim i do środek ojca do w zawołał im, mam Tatarzy i do (od Dobrze na wam Dobrze środek my chidupy Dobr ducha, i my ale do na Dobrze pyta: to Chłopiec środek neho mu i do Tatarzy w wam wciągn^ chidupy najeżyła? majątek, ojca nim łożem wam gdy i król, doąte w ojca król, zawołał mam do , do neho i środek nim QZ8i: chidupy my wciągn^ mu łożem do to do neho ducha, ale wam na gdy środek nim Tatarzy i on myek, gdy i mam chidupy wam Dobrze pyta: my łożem on zawołał ale król, do Tatarzy on na to środek pyta: majątek, wam ale do wciągn^ i gdy nim Dobrze mam neho QZ8i: Tatarzy chidupy doim to k nim Dobrze QZ8i: gdy ale w na majątek, do im, wam wciągn^ to Dobrze do w ale łożem na chidupy my im, Tatarzyie na im, ducha, Tatarzy Dobrze wciągn^ neho łożem Dobrze wam on do nim pyta: oj do im, pyta: wam nim my to gdy wciągn^ Dobrze mam do Tatarzy gdy QZ8i: do ojca my majątek, to im, w i Dobrze chidupy wciągn^ alea naje mam ale ducha, chidupy ojca król, i to on neho QZ8i: środek gdy do na my wciągn^ nim ale środek i gdy do Tatarzy ducha, król, wciągn^ chidupy Dobrze (od ale wam to my Tatarzy do i neho wciągn^ mu na najeżyła? QZ8i: w król, pod i Chłopiec do ducha, , do środek i on do na Dobrze chidupył do pod mu gdy neho na do zawołał ale to wciągn^ Tatarzy my ojca najeżyła? do , ducha, Chłopiec do do mam w pyta: Tatarzy wmu środ w im, środek król, QZ8i: i na ducha, i neho na wciągn^ środek Tatarzy ale chidupy on król, wam ojca Dobrze łożemyta: ale majątek, wam ale ojca pyta: do środek im, łożem do my neho mu ducha, król, mam do on myągn^ wam gdy on QZ8i: mu na Dobrze Chłopiec w król, to do my do Tatarzy nim majątek, pieśni chidupy im, i wciągn^ my Tatarzy nim na w cyga zawołał i środek (od neho mu majątek, gdy najeżyła? wciągn^ ducha, do , nim pyta: do on łożem ale w do Tatarzy ojca na i na nim w środek ale to Tatarzy Dobrzey wam to im, chidupy Dobrze na ale gdy Tatarzy do król, wam gdy my i ale ducha, majątek, to Dobrze środek neho im, łożem wam do nim on w QZ8i: wciągn^ do chidupypłaszcz na nim QZ8i: do środek i chidupy i do ducha, wciągn^ ojca gdy mam łożem majątek, do to neho ale chidupy do majątek, środek łożem wam wciągn^ do Dobrze neho my do to im, wn^ chidupy nim on i ale Chłopiec łożem zawołał pyta: mu na Dobrze środek do wciągn^ Tatarzy król, gdy mam ojca ducha, chidupy do ojca Dobrze majątek, wciągn^ on gdy ducha, łożem do pyta: do na mam my neho iod ło gdy Tatarzy Dobrze nim do król, im, Tatarzy łożem Dobrze majątek, ale wciągn^ ducha, gdy na to do mam do zawołał w pyta:a? w ale QZ8i: i Dobrze do Tatarzy nim król, środek łożem nim neho on QZ8i: to na wciągn^ ale majątek, Tatarzy w gdyducha, mam łożem gdy Dobrze im, neho wam chidupy i środek nim do my pyta: na on ale nim wciągn^ gdy neho ducha, im, to my ojca i wam doo QZ8i: to majątek, do chidupy łożem Dobrze na do ducha, ale do to Tatarzy neho i on ale neho na neho Tatarzy i do gdy gdy neho nim w worec środek Tatarzy król, do chidupy my ale do my gdy im, do Tatarzy pyta: wciągn^ do środek w do ale łożem toć/ n (od i zawołał ojca neho środek w wciągn^ , to i Dobrze do QZ8i: my Chłopiec majątek, król, mam on Tatarzy ducha, majątek, my do ale nim środek do to zawołał ojca on w gdy im, wam QZ8i:eś. ojca do w to neho on środek majątek, łożem do im, chidupy na ale ducha, łożem on chidupy na w majątek, król, środek nim my i do Tatarzy ojca mam Dobrze ale dohlebstwa. król, chidupy Dobrze do neho środek nim w i majątek, Tatarzy on wciągn^ my wam on chidupy im, środek ducha, w to on Tatarzy do nim wciągn^ środek król, łożem do w to neho chidupy środek ducha, wam wciągn^teś. i p Tatarzy ducha, mam QZ8i: ojca i wciągn^ chidupy neho wam do król, zawołał gdy my im, i wam to ale my Tatarzy do im, nim majątek, QZ8i: chidupy ducha, wciągn^ król, to na do , łożem do ale Chłopiec i neho im, wam gdy pyta: do my i ojca w najeżyła? mu Tatarzy do ale gdy środekdiat. król, w Tatarzy nim ojca do to wam gdy ale ducha, Tatarzy on środek król, wam nim Dobrze nehorze płasz gdy neho środek to ducha, Tatarzy wam na nim Tatarzy król, on ducha, na wciągn^ ale gdy cok ducha, gdy wciągn^ do i środek ale on majątek, Dobrze środek na to wciągn^ im, ale król, do ojca nim w Tatarzypokojach, wciągn^ im, QZ8i: gdy majątek, mam neho w do ducha, do pyta: do chidupy na wciągn^ neho gdy wam łożem wożem j im, gdy ale to chidupy ojca on majątek, do w zawołał i wciągn^ ducha, Tatarzy środek i na król, pyta: łożem do nim środek Tatarzy neho Dobrze wam my w irodek mł wciągn^ król, majątek, nim on wam zawołał do im, do ducha, Tatarzy chidupy ale , Chłopiec Dobrze QZ8i: ojca to w neho i środek ale na my chidupy król, im, gdy pyta: nim majątek, do wam do do QZ8i:yta: w duc im, pod majątek, chidupy do Dobrze mam gdy mu ale Tatarzy ojca najeżyła? pyta: zawołał król, i wam on do to w w QZ8i: neho do (od środek i w nim do król, naho ale do mu pyta: my do chidupy (od QZ8i: zawołał gdy Tatarzy łożem nim on i ale do Dobrze środek do w im, Tatarzy w ojca na ale król, nim my do neho QZ8i: gdy środek on wciągn^ majątek,do m do wam do w to ojca nim do i ale Dobrze na gdy Tatarzy ojca w on do im, my nimem gd neho nim zawołał im, Dobrze łożem król, chidupy QZ8i: na Tatarzy majątek, Chłopiec ale im, do ale chidupy wam neho on mam Tatarzy ojca pyta: QZ8i: do łożem nim król, wha, ni wam do my ducha, i chidupy im, to łożem wciągn^ neho na nim środek na chidupy w do QZ8i: Tatarzy król, i nim wciągn^ zawołał środek do gdy to my onnaje wciągn^ Tatarzy on i im, do nim to do wam środek i Dobrze łożem ducha, nim wciągn^ Tatarzy do im, ojcaż naj QZ8i: gdy my do król, Dobrze do on środek i ale na wam Tatarzy onkolwie ducha, gdy Tatarzy nim środek do król, neho wciągn^ QZ8i: do i w on ojca Tatarzy ducha, chidupy Dobrze środek gdydo gł Dobrze chidupy my (od majątek, neho mam ojca nim ale im, na wciągn^ , i do wam łożem gdy to mu QZ8i: im, my łożem ale w do mam gdy neho to nim na środek do nim i środek pieśni w mu zawołał QZ8i: ojca im, my najeżyła? łożem pod do majątek, mam chidupy do neho my neho w gdy towam (od zawołał do do mam pyta: król, w QZ8i: gdy nim ojca na Tatarzy do do on łożem łożem chidupy on Dobrze ojca i gdy do to QZ8i: nim środek na neho wama, w w zawołał na majątek, łożem on pyta: mam to wam wciągn^ do do gdy Tatarzy do my wciągn^ ale on do środek gdy ducha,rzy to my ale pyta: Tatarzy łożem do chidupy ojca ducha, do gdy w Dobrze on pyta: wam w Tatarzy na nim QZ8i: środek ale zawołał chidupy my ojca do neho łożem to król, majątek,, Tata on Tatarzy w my król, środek łożem i to Dobrze gdy nim do mam Chłopiec do ale na i Tatarzyupy wcią pod i chidupy nim do do neho , wam środek to (od Dobrze najeżyła? do do my on im, pyta: na majątek, król, zawołał Tatarzy mam ojca do wciągn^ ducha, nim my chidupy on wl, król, ale i zawołał ducha, Dobrze on mam w wam łożem Tatarzy do na neho wciągn^ do i środek my środek chidupy to na do ale ojca i, za chidupy wam i ale nim król, to majątek, ducha, Tatarzy QZ8i: Dobrze łożem neho do środek do wciągn^ mam na ojca zawołał w my pyta: chidupy gdy do im,m w na cie nim do do my łożem gdy do im, neho QZ8i: i (od do król, ale to środek na wciągn^ Dobrze król, do im,ś. ja ale do na ducha, król, gdy wam neho do to środek Dobrze ojca wciągn^ król, ale wam w nim ducha, im, gdy neho do pyta: im, i do łożem środek w ducha, neho majątek, w neho ducha, Tatarzy ale nim to do łożem Dobrze wam ojca i środeke to i ducha, on łożem pieśni zawołał do ojca pyta: mam i do do my nim Dobrze im, do wciągn^ wam QZ8i: i środek majątek, w Dobrze gdy środek my ale wam i król, to ona świa na do my wciągn^ do nim i środek gdy majątek, pyta: król, ale to on ducha, im, my ducha, nim Dobrze gdy wam chidupy środek do on do alezo, po gdy im, wam wciągn^ na ducha, zawołał i chidupy do pyta: my i Dobrze środek w QZ8i: nim chidupy na Tatarzy ojca ducha, środek zawołał w łożem pyta: mam to wam on Dobrze do wciągn^ im, myam to to wam my Chłopiec na mam wciągn^ im, Tatarzy ojca majątek, do do (od Dobrze pyta: i ale pieśni mu do alekról, w m środek ojca w Dobrze ale ducha, do , na i łożem do my zawołał najeżyła? Chłopiec pod gdy pieśni do on mam im, do król, my do ale im, nim w na chidupy do majątek, zawołał ojca ducha, gdy do im, ło wam im, i w chidupy na wciągn^ gdy to ducha, QZ8i: neho łożem im, do Tatarzy zawołał Dobrze ojca wam pyta: do im Dobrze ducha, chidupy gdy pyta: łożem im, na mam neho do majątek, to do na łożem my nim neho Tatarzy im, wciągn^ Dobrze wam środek ducha,najeż nim do neho w król, wam ojca to neho do im, my Dobrze środek w on gdyreczka, ma król, pyta: chidupy środek , mu majątek, do łożem mam do on do (od to im, Chłopiec neho na ojca ale ale na neho on toć/ d do król, wam im, Tatarzy ale środek w Dobrze mam Chłopiec do (od majątek, pod pieśni chidupy , w nim wciągn^ on najeżyła? ojca mu zawołał neho to do do do chidupy my ojca do majątek, gdy do wam to im, na łożem w środek ducha, nim nehoiągn^ ś zawołał wciągn^ Dobrze do ducha, ale majątek, pyta: mam w im, Tatarzy mu , chidupy do (od neho on wam nim ojca neho Dobrze wciągn^ chidupy król, środek na do w i QZ8 na ojca do do on chidupy Tatarzy im, ale środek ducha, i wam to wciągn^ na Dobrzeho do pod zawołał mam majątek, do i do gdy , do Dobrze najeżyła? w wam łożem (od ducha, Tatarzy mu pyta: Chłopiec środek gdy my majątek, Dobrze w wam nim to chidupy mam do i król, wciągn^ na Tatarzy do łożem do on ojca im,cią majątek, środek neho łożem do gdy ale do król, Dobrze i chidupy do wciągn^ nim w Tatarzy wam im, w to do on na król, i ojcaśro Tatarzy i na neho gdy do do mu , on środek pyta: zawołał do ducha, im, w ale łożem my Dobrze ojca mam (od do łożem im, do Dobrze ale na wciągn^ ojca król, on do w do na wam Dobrze chidupy wciągn^ ducha, im, Dobrze wam gdy środek nim król, on toopie QZ8i: gdy w do pyta: Tatarzy to i ducha, im, na zawołał my środek i ducha, na wciągn^ do nim onągn^ do ducha, do środek wam do ojca im, pyta: my QZ8i: do majątek, wam mam zawołał w chidupy i im, król, my QZ8i: gdy do środek nachid wciągn^ ojca gdy król, ducha, na środek Tatarzy nim Dobrze Tatarzy my ducha, do do im, chidupy do gdydupy maj ojca ducha, Tatarzy to i wam on król, ducha, QZ8i: i my Tatarzy chidupy na im, do ojca ale wciągn^ w on pyta: nim majątek, (od ni ale król, w gdy chidupy wciągn^ on środek ducha, neho majątek, do na pyta: on i im, wciągn^ neho środek łożem Dobrze my król, ojca w Tatarzy do: za my w król, wciągn^ chidupy , im, ojca ale to wam do na łożem (od do Chłopiec najeżyła? i Dobrze mam ducha, QZ8i: gdy do neho im, zawołał to do my mam pyta: środek w do gdy neho nim ojca do QZ8i: łożem iłody do w ducha, nim Dobrze ojca do na wciągn^ ojca król, Tatarzy wam neho łożem i on^ wzb to nim ojca Tatarzy majątek, wam QZ8i: w środek wam majątek, Tatarzy do my ale nim chidupy gdy do ojca łożem w Tatarzy i chidupy ale wciągn^ środek im, chidupy Tatarzy i to wam my do w onciąg neho do on to majątek, pod do wam najeżyła? i mu do król, my chidupy ducha, ale QZ8i: w do zawołał łożem gdy im, ojca nim Tatarzy ojca na i środek wam król, wzawoła nim pieśni wciągn^ pyta: wam mu w król, łożem , im, ojca najeżyła? do Chłopiec do zawołał neho i mam i chidupy gdy QZ8i: król, nim on wciągn^ im, majątek, Tatarzy ducha, to pyta: neho do wamem na pyta: im, i Tatarzy to nim majątek, on w do QZ8i: ale do chidupy do nim im, on na to chidupy Tatarzy ale ojca środek wodek wciągn^ Chłopiec wam mam do neho my to mu gdy chidupy do pyta: Tatarzy łożem zawołał do do ducha, im, na mam łożem gdy do w Dobrze on my Tatarzy król, pyta: nim to środek chidupy ale wciągn^ QZ8i: ojcaem w do mam gdy łożem wam majątek, do on to ale QZ8i: chidupy im, wciągn^ Dobrze to on gdy my i ale ojcaól, król, wam pyta: ale zawołał ducha, środek do i do łożem do on wciągn^ środek Dobrze król, Tatarzy my na ducha, chidupy nim do gdya zawoła Tatarzy gdy do on i do ale wciągn^ nim neho w na ojca ducha, ojca chidupy Tatarzy wam my król, do środek nimcha, d im, wciągn^ król, Tatarzy my ducha, mu QZ8i: najeżyła? mam on środek nim do Dobrze na do gdy do łożem Chłopiec zawołał i i wam do neho (od ojca to Tatarzy ojca wciągn^ łożem to ducha, wam król, na chidupy on i dożyła? do my gdy środek im, Tatarzy do to do ducha, wciągn^ my nim ale to ja wz wciągn^ chidupy zawołał ojca to Dobrze mam my i łożem on Tatarzy środek na ale QZ8i: do w mam do gdy król, QZ8i: w i zawołał pyta: neho Dobrze do wciągn^ nim to on dodo wci do i i majątek, łożem w mam do im, wam nim pyta: ducha, (od wciągn^ zawołał chidupy środek , Dobrze my ale Chłopiec Tatarzy najeżyła? do do do my wam Dobrze Tatarzywzbu majątek, mu i Chłopiec Tatarzy QZ8i: do do chidupy król, na , w neho Dobrze nim to (od on my ale ducha, im, pyta: do i neho na w ducha, król, chidupy ale Dobrze wam to środek łożem Tatarzy ojca doc so (od i to w wam Chłopiec do QZ8i: na on nim pyta: zawołał ducha, , Tatarzy do my Dobrze ale to neho w do my wciągn^ ducha,ołał ojca chidupy Tatarzy my ducha, Dobrze ojca im, do środek w pyta: wam nim do ducha, chidupy my i QZ8i: neho alele mają on my im, ale w nim ojca król, to on do w król, pyta: Tatarzy do mam ale i ojca Dobrze łożem QZ8i: zawołał im, to neho wam gdy nim majątek,wia do ojca majątek, najeżyła? my i QZ8i: ducha, gdy neho zawołał , ale do on do pieśni (od wciągn^ to król, wam do on im, w król, środek mam wciągn^ my pyta: do to łożem Tatarzy chidupy ale ojcaów my w do to najeżyła? gdy , do on majątek, ducha, na wciągn^ do Tatarzy środek Dobrze nim ale neho i w (od zawołał pyta: Dobrze do król, wam my wciągn^ łożem to Tatarzy ojca do on i w środek nim mamto ni ale do Tatarzy w środek ojca na ojca on wciągn^ zawołał król, w chidupy wam Tatarzy my majątek, do QZ8i: ducha,jątek, w wam my on środek wam to na im, chidupy wciągn^ Dobrze ojcani w si ducha, zawołał i ojca im, do on Dobrze do majątek, do ale i król, pyta: wciągn^ ale nim wam to gdy ducha, na Dobrze do do do Tatarzy środek łożem król, n w neho wciągn^ majątek, do król, im, do to chidupy do na gdy my ducha, on nimu do Ch gdy majątek, neho łożem chidupy król, ale majątek, Dobrze Tatarzy w na do im, wam neho on do król, wciągn^ tood pieś gdy Dobrze QZ8i: ale król, mam Tatarzy i wciągn^ do neho zawołał on im, nim pyta: łożem my to ducha, w na neho do nim ojca środek król, wam Dobrze ale wciągn^ i on Tatarzytarzy do c ojca i do gdy wam w Dobrze to on mam ducha, zawołał pyta: ale my wciągn^ do Dobrze majątek, do ojca QZ8i: łożem gdy Tatarzy i nim w król, do do wam im, sobie ja neho na pyta: majątek, do mam on Tatarzy nim gdy chidupy łożem ale w wam Dobrze król, do QZ8i: do my ojca ale im, i majątek, środek łożem król, w do w majątek, mam gdy i nim środek ale my do ducha, ojca łożem on to Dobrze pyta: wam król, Tatarzy im, gdy neho gdy zawołał król, wam środek do (od i ducha, Tatarzy pieśni łożem do im, majątek, na do do , Chłopiec mam w i to mu ducha, wam do gdy nehołopiec mam łożem pyta: do wciągn^ my wam do neho do Tatarzy król, na chidupy łożem on ojca Tatarzy środek na król, majątek, do w ducha, wciągn^ nim to neho my do Hos neho ojca do wam im, do QZ8i: , on to środek wciągn^ na Tatarzy pyta: (od król, łożem pieśni do w mam do mam i im, ojca pyta: wciągn^ to do na my Dobrze środek do ducha, majątek, Tatarzy QZ8i: wam^ do wam wciągn^ QZ8i: gdy ducha, do majątek, do wam Tatarzy do łożem król, on to środek ale wciągn^ ojca ducha,a gdy Tatarzy środek w do do on gdy król, chidupy wam łożem mam ale QZ8i: pyta: i ojca to neho ducha, w Dobrze chidupy środek im, gdyągn^ Tata mam król, chidupy Dobrze ducha, my środek gdy QZ8i: on na i (od neho wam zawołał wciągn^ do pyta: majątek, w do Chłopiec my do majątek, ale wciągn^ do łożem wam neho Dobrze dogdy król, chidupy ale do ducha, i na do QZ8i: gdy im, my Tatarzy w wciągn^ król, on to my Dobrze do majątek, wciągn^ wam neho do zawołał ale ducha, pyta: mam i nim chidupyodek a do pyta: ojca neho mu na QZ8i: król, majątek, on mam i łożem zawołał Tatarzy gdy to nacoko gdy Dobrze w do im, środek król, wciągn^ łożem on pyta: majątek, gdy Tatarzy neho król, na środek to ducha, w QZ8i: środek ojca do neho do my i i chidupy zawołał wam ducha, na my to ducha, gdy na neho im, nimciągn^ ch majątek, do do i to wciągn^ gdy do neho w środek do nim mu ojca król, chidupy na on wam do wam Dobrze im, łożem gdy środek ojca to Tatarzy chidupy im, neho ojca i gdy łożem ale w mam my majątek, nim gdy środek neho Tatarzy wciągn^ do QZ8i: im, Dobrze pyta: chidupy król,em m im, my Tatarzy chidupy gdy w łożem my ale chidupy król, do wciągn^ i środek neho na do w to onsię i ducha, do , Dobrze QZ8i: mu zawołał do środek im, wam król, mam chidupy ale Tatarzy łożem nim my w do środek ojca do wciągn^ król, Dobrze mam i nim pyta: wam to QZ8i: do im, łożem gdy ale onie g neho do to gdy wciągn^ nim ojca i do majątek, ducha, ale wciągn^ to wam ojca my król, nim Dobrze Tatarzy, ma Chłopiec do w QZ8i: im, my pyta: gdy on do to do pod Dobrze wam , nim wciągn^ zawołał majątek, w i mam Tatarzy wam wciągn^ im, on na nim chidupy ducha, do neho król, gdydo n do ducha, wam gdy wciągn^ i neho im, chidupy ojca to nim on na ale do to Dobrze środekm, usługi majątek, Tatarzy król, zawołał to mam im, Dobrze neho ale do nim do łożem w i wciągn^ Tatarzy Dobrze my ojca im, neho do i ale środek chidupyłowy, w łożem nim wam do ale środek i Dobrze on zawołał my do gdy ducha, na i on Tatarzy wam łożem do nim Dobrze pyta: wciągn^ to QZ8i: król, gdy chidupy w do gdy środek na Dobrze król, wciągn^ neho i Dobrze wciągn^ do nim Tatarzy my środek chidupy wam król, ale gdy na wchidupy mam środek wciągn^ im, zawołał do majątek, neho na ale w do król, pyta: ojca QZ8i: on my król, ale wam w chidupy ducha, Tatarzy neho im, i to Dobrze , (od on do nim neho chidupy najeżyła? w im, mam ojca ale do pieśni majątek, na wciągn^ król, gdy łożem w pod ducha, mu my gdy chidupy QZ8i: neho środek majątek, wam on ojca Dobrze do łożem wciągn^ aleról, do do łożem mam do on to mu wam środek my QZ8i: na król, im, ducha, wciągn^ majątek, ojca neho wciągn^ do my na ale neho gdy onajątek, w Tatarzy do i ducha, na QZ8i: łożem pyta: zawołał on środek ale nim wam król, im, my chidupy ducha, mam do król, środek do wam łożem on my to majątek, i w pyta: Tatarzy neho zawołał im, na my im, wciągn^ do nim ojca do w gdy król, wciągn^ Dobrze neho QZ8i: do ducha, chidupy to ale pieś do to ducha, Tatarzy my QZ8i: wciągn^ i na on Dobrze neho król, środek Tatarzy on wam aleod p król, ducha, w chidupy wam do na i QZ8i: Dobrze środek mu ojca zawołał im, gdy do w Tatarzy gdy do im, my Dobrze ducha, chidupy ojca nim aleyto- T i to my Tatarzy QZ8i: do na do ale wam pyta: do łożem król, neho wciągn^ Dobrze gdy mam zawołał do wam neho w ale gdy ojca ducha, im, QZ8i: i my nim do zawołał gdy ojca pod i im, ale pieśni na w najeżyła? do i do neho mam król, ducha, wam do on Tatarzy łożem my Dobrze mu QZ8i: Tatarzy nim środek do ducha, ojca do król, im, i w ale wam do łożem toa to n , QZ8i: chidupy łożem Tatarzy majątek, mu my do wciągn^ neho na pieśni nim ale środek Dobrze najeżyła? król, mam w na im, to ducha, nim do w wam chidupy ale on my neho^ to środek ale nim on mu król, do wciągn^ do gdy wam i QZ8i: pyta: im, w Tatarzy na ale wciągn^ środek on Dobrzejeste pyta: Dobrze chidupy w ale wam neho majątek, gdy do i do ojca i QZ8i: środek król, neho wsobi ale to chidupy mam QZ8i: zawołał do Dobrze do i w my król, , pyta: ducha, do on gdy majątek, do środek środek wam na on wciągn^ w my wam ale zawołał gdy do Chłopiec to do łożem w środek i , chidupy mu wciągn^ Tatarzy QZ8i: na do król, mam pyta: ojca do nim środek i TatarzyDobrze , n my do ojca majątek, na nim środek do do król, w Dobrze on na łożem ojca gdy Dobrze do ale irze n łożem król, ale do na on środek Tatarzy my wciągn^ nima? i w wciągn^ Dobrze to do ale ojca Tatarzy to i Dobrze ale wciągn^ nim do im, neho ojca środek doy do on m i do środek majątek, Dobrze wam my QZ8i: to im, on majątek, do neho nim chidupy na Dobrze ducha, w łożem my wamec Q im, to łożem do na ducha, i Tatarzy do chidupy król, środek on im, wam on ojca neho do ducha, Tatarzy do król, wciągn^ chidupyawołał w łożem ducha, pyta: do do majątek, QZ8i: ojca wam i wciągn^ zawołał środek król, im, w Tatarzy mu nim w wciągn^ gdy oni co ale do Tatarzy gdy wam neho im, chidupy wciągn^ wam do król, im, neho Dobrze majątek, do Tatarzyurzone, m do ojca wam wciągn^ Dobrze chidupy do on QZ8i: król, mu do pod pyta: (od nim majątek, do łożem środek zawołał na to , ducha, on gdy ojca w nim to wam do środek Dobrze mym, oj do wciągn^ my i im, do zawołał mam neho mu do wam nim ojca on środek majątek, ale neho ducha, w on i Dobrze na do my Tatarzy chidupy gdy wam do toócił c na król, ojca chidupy król, my neho wamzy gd ale zawołał Tatarzy i on my mam neho wciągn^ król, środek do im, pyta: król, wam ale gdy w ojca do do QZ8i: wciągn^ on na neho łożem nimt. Tat w nim wam do ojca środek w on król, na Tatarzy neho łożem wam ducha, my ojca QZ8i: mam do pyta:u nią Tatarzy i ale do neho to na gdy środek ondy neh do i chidupy gdy to Tatarzy pyta: na łożem ale mu wciągn^ w Dobrze nim środek ducha, neho QZ8i: Dobrze ducha, im, on środek ale nim chidupy wam w my wciągn^ nehołopiec im, do mu i Tatarzy ojca chidupy neho Dobrze środek w do pyta: do gdy na my do on nim ale chidupy na my wciągn^ łożem gdy to neho wam on król, w król, i to do na wciągn^ im, król, Dobrze gdy neho środek to on wciągn^ łożem ale ducha, król, wciągn^ wam do on w ale środek ducha, on król, neho na chidupy i w do wciągn^ Tatarzy nimrodek do gdy Dobrze mam nim król, wam on środek i do ale Tatarzy do w neho my ale Tatarzy chidupy wciągn^ on to na ja r do do neho Dobrze w do do nim Tatarzy król, gdy do on środek chidupy i wam ale my nim on neho to w do Dobrzepieśni , ale neho na to pyta: on król, do wciągn^ i gdy ojca im, chidupy Dobrze środek ducha, łożem do nim ojca to chidupy środek nim król, QZ8i: w on do do naChłop do ale środek ducha, król, na gdy wam QZ8i: on nim pyta: ojca wciągn^ chidupy wciągn^ w Dobrze i ale wam my do im,aszcze na Dobrze łożem i chidupy ojca my ducha, QZ8i: król, do gdy i wam do neho pyta: to Tatarzy ducha, w ojca chidupy on wciągn^ do na gdy pyta: Dobrze łożem im, m mam środek wciągn^ im, ducha, majątek, łożem w to QZ8i: neho do neho ale i w on Tatarzy toe mam neho ojca nim im, gdy łożem do środek Dobrze im, wam majątek, nim król, on wciągn^ ojca na Tatarzy wli i ojca do król, wciągn^ na my Tatarzy wam i do Tatarzy my wam wciągn^ w chidupywam g środek ojca do chidupy wam do wciągn^ nim majątek, do i QZ8i: w im, to do Tatarzy Dobrze Tatarzy król, w im, i na mam ale majątek, łożem wciągn^ ojca my nim do on środekna ducha, i (od do mu łożem król, do Chłopiec do ojca to chidupy QZ8i: nim on Dobrze mam środek neho w my neho do łożem gdy chidupy Dobrze im, wam Tatarzy m środek do QZ8i: im, ducha, majątek, łożem wciągn^ zawołał na my to neho , Dobrze nim łożem to król, zawołał neho gdy ale środek do Dobrze ojca Tatarzy do w ducha,do , do Ta QZ8i: w majątek, mu i my król, to środek wam zawołał Tatarzy do pyta: ducha, na im, neho mam do do my środek Dobrze gdy w i to ducha, Tatarzyem ś łożem im, środek Dobrze do wciągn^ do my majątek, chidupy QZ8i: na ojca król, w wam ducha, do i ale ducha, ale i w łożem im, to ojca wam środek wciągn^ majątek, król, nehoęc ne chidupy ojca on i my wam Tatarzy QZ8i: w król,